Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760305-20409S1

Date of Document: 1997-05-26

فقر ملتها، سياره ء ما را تهديد مي كند گفتگو با اسكار آرياس كمتر از نيمي از واجدان شرايطدر آخرين انتخابات رياست جمهوري آمريكا شركت كردند. آمريكاييها راي نمي دهند زيرامعتقدند راي دادن تغييري در وضعيتشان ايجاد نمي كند اسكار آرياس، رئيس پيشين جمهوري كاستاريكا از زمان دريافت جايزه صلح نوبل در سال 1987 تا امروز در اين زمينه بي كار نمانده است. وي موسس بنياد آرياس است كه يك مركز تحقيقاتي مستقر دركاستاريكاست و با هدف مقابله بانظامي گرايي و گسترش صلح و ثبات سياسي فعاليت مي كند. آرياس به طور خستگي ناپذير درزمينه تامين دمكراسي و عدالت اقتصادي در آمريكاي مركزي و نقاطديگر جهان، تلاش كرده است. مبارزه با فقر از اولويتهاي برنامه كاري آرياس است. آرياس 46 ساله چند ماهي است به عنوان استاد ميهمان درام آي تي تدريس مي كند. هفته گذشته، نيوزويك بااين مدافع صلح و عدالت مصاحبه اي انجام داد كه ترجمه آن از نظرتان مي گذرد. o آيا معتقديد فقر در حال سست كردن پايه هاي دمكراسي در جهان؟ است - اگر دمكراسي، شرايط زندگي بشررا بهبود نبخشد، همواره در معرض خطر خواهد بود. در آمريكاي لاتين مي توان گفت دمكراسي مي رود در مبارزه با ديكتاتوري و اقتدارگرايي پيروز شود، اما دمكراسي در جنگ بافقر، در حال شكست خوردن است. نيمي از جمعيت آمريكاي لاتين زيرخط فقر زندگي مي كنند. تنها معني دمكراسي، تقسيم قدرت سياسي نيست. معني ديگر دمكراسي تقسيم قدرت اقتصادي است و بايدچنين باشد. با وجود اين همه نابرابري كه در 15 سال گذشته ايجاد شده است روز به روز افق تحقق اهداف دمكراسي در جهان تيره تر مي شود. o منظورتان اين است كه ملتهاي فقير اعتقاد به دمكراسي و نهادهاي آن را از دست؟ مي دهند - من يك بي تفاوتي هشداردهنده در بيشتر نقاط جهان مي بينم. براي اولين بار از زمان سقوط بازار سهام در سال 1929 كمتر از نيمي از راي دهندگان آمريكايي در آخرين انتخابات رياست جمهوري اين كشور شركت كردند. آمريكايي ها راي نمي دهند چرا كه فكر مي كنند راي دادن تغييري در وضعيت شان ايجاد نمي كند. ملتهاي فقير و آنان كه از كمكهاي دولتي بي بهره اند، احساس نمي كنند مقامات كشورشان نماينده واقعي آنان باشند. دمكراسي از اين نوع نمي تواند پايدار بماند. o در آمريكاي لاتين، راي دهندگان از مشاهده فساد سياسي دلسرد شده اند. شايد راي دهندگان آمريكايي نياز به تغيير نمي بينند. - شما مي توانيد خودداري ازراي دادن مردم آمريكا را به دو صورت تعبير كنيد: به عنوان تاييدوضعيت جاري و يا به عنوان اعتراض به اين اما وضعيت برويد و از مردم آمريكا سئوال كنيد در مورد سياستمدارانشان چه فكر مي كنند. آنگاه درخواهيد يافت كدام تعبير صحيح است. فساد سياسي يك تهديد دائمي براي دمكراسي است و اين تهديد هم در كشورهاي توسعه يافته و هم در كشورهاي در حال توسعه وجود دارد. o گذشته از اينكه درصد پاييني از واجدين شرايط در آمريكا پاي صندوقهاي راي مي روند، آيا قرائن ديگري از افول دمكراسي اين كشور مشاهده؟ مي كنيد - نگران كننده ترين موضوع، عميق شدن شكافهاي اقتصادي و اجتماعي است. من به دليل كاهش خدمات رفاهي براي فقرا در آمريكا از يكسو وكاهش ميزان دريافت ماليات ازثروتمندان، از سوي ديگر، شديدابه مقامات آن كشور انتقاد دارم. سياستمداران آمريكايي صرفا به انتخابشدن فكر مي كنند و بنابراين شعارهايي مطرح مي كنند كه مردم دوست دارند بشنوند. o چه پيامي براي؟ آمريكايي هاداريد - اول، به آنها مي گويم، مردم فقير و كشورهاي فقير، بزرگترين خسارت ديدگان، از جنگ سرد هستند. براي اينكه جلوي گسترش كمونيسم گرفته شود، كمكهاي خارجي آمريكا به آمريكاي لاتين و مناطق ديگر سرازير بود. اين كمكها براساس منافع ژئو - استراتژيكي انجام شد. متاسفانه اين كمكهاي خارجي هنوز جريان دارد و براساس ويژگيهاي سياسي پرداخت مي شود و نه براساس نيازهاي مردم مناطق مختلف جهان. دوم، مي خواهم اين نكته را متذكر شوم كه سرمايه گذاري مستقيم خارجي، مشكلات فقيرترين ملتهاي جهان را حل نخواهد كرد. زيرا 80 درصد اين سرمايه گذاري در 12 كشوري متمركز شده كه به استثناي چين همگي ملتهايي هستند كه درآمد اقتصادي متوسطي دارند. سوم، آزادسازي تجارت، مشكلات هاييتي، نيكاراگوئه و يا كشورهاي زير صحراي آفريقا را حل نخواهدكرد و سرانجام بايد به اين حقيقت توجه كرد كه مجموع بدهي تمام كشورهاي زير صحراي آفريقا معادل 1 درصد مجموع توليد ناخالص داخلي كشورهاي صنعتي است. اين بدهي مانع سرمايه گذاري اين كشورها در زمينه توسعه انساني شده تعجب است مي كنم كه اين بدهي تاكنون بخشوده نشده است. o شما منتقد هزينه هاي نظامي آمريكا بوده ايد. اما صنايع نظامي مشاغل زيادي در آمريكا و كشورهاي ديگر ايجاد كرده است. - آمريكا مي كوشد ميليارد 265هزينه كردن دلار در سال در زمينه نظامي را با طرح اين موضوع كه اين صنعت باعث ايجاد اشتغال شده است توجيه كند. در واقع آنچه بيش از ايجاد اشتغال اهميت دارد آن است كه اين صنعت منافع زيادي براي گروهي كوچك به ارمغان آورده براي است ايالات متحده بهتر بود در زمينه هاي زيربنايي مانند آموزش، بهداشت و مسكن ارزان سرمايه گذاري كند، اين نوع سرمايه گذاريها براي عموم منافع دارد. ما در دنيايي زندگي مي كنيم درصد 20كه اول ثروتمندترين هاي آن 60 برابر ثروتمندتر از 20 درصدفقيرترين بخش از جمعيت جهاني را تشكيل مي دهد. در اين ميلياردر 400جهان ثروتي بيش از نيمي از جمعيت جهان دارند. اين وضعيت، زمينه مناسبي براي يك رويارويي است. o رهبران كشورهاي جهان براي كاهش احتمال اين رويارويي چه مي توانند ؟ بكنند - ما به رهبراني نياز داريم كه ديد روشني داشته باشند، كساني كه بتوانند با خطراتي كه صلح و امنيت را در سياره ما تهديد مي كند، مقابله كنند: فقر، بي عدالتي، بي سوادي، بيماري، تخريب محيط زيست، مواد مخدر. رهبران جهان بايد بدانند قرن بيست و يك را نمي توان بارفتارهاي اخلاقي قرن بيست نجات داد. همه ما بايد خودپسندي و ستيزه جويي را از خود دور و احساس همدردي لازم با فقيرترين مردم اين سياره را در خود ايجاد كنيم. ترجمه: نيلوفر قديري