Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760305-20377S1

Date of Document: 1997-05-26

اين قدر چاقها را سرزنش نكنيد! واحد رسانه هاي خارجي: شكي نيست كه شيوه زندگي، از عوامل موثر در بروز چاقي است، اما تحقيقات نشان مي دهد كه تركيب ژنتيكي افراد نيز نقش مهمي در اين مسئله دارد. به گزارش تلويزيون سي. ان. در ان، بسياري از موارد افرادي كه كالري برابر مصرف مي كنند ازنظر شدت چاقي با يكديگرمتفاوت اند. كريسگ واردن وهمكارانش به تازگي ژن وپروتئين خاصي را در موش كشف كرده اند كه در تنظيم سوخت و ساز نقش دارد. به اعتقاد آنان در انسان نيز ژن و پروتئين مشابهي وجود دارد، بنابراين انسانها نيز به اقتضاي تفاوتهاي ژنتيكي شان، كالريهاي مصرفي را با سرعتهاي بسيار متفاوتي مي سوزانند. به گفته واردن، اين اكتشافات نشان مي دهد كه نبايد افراد چاق را به خاطر چاق بودنشان سرزنش كرد. وي مي گويد: برخلاف آنچه بسياري از ما گمان مي كنيم، و به رغم ميليونها دلاري كه موسسه ملي بهداشت براي تحقيق در اين زمينه صرف كرده است، هيچ دليل و مدرك قاطعي نيست كه نشان دهد افراد چاق، پرخور هم هستند. گرچه بسياري از پژوهشگران باگفته هاي واردن مخالف اند، وي مي گويد كه اين كشف چديد ممكن است راه را به سوي عرضه داروهاي جديدي هموار سازد كه اين پروتئين را در خود داشته باشند و در درمان چاقي به كار روند.