Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760303-20269S1

Date of Document: 1997-05-24

در حاشيه انتخابات استقبال گسترده مردم از انتخابات باعث شد تا وزارت كشور دوبار مهلت راي گيري را تمديد كند. خبر انتخابات ايران ديروز درصدر خبرهاي تلويزيونها وراديوهاي خارجي بود. نخستين نتايج شمارش آرا ديروزاز مالزي به تهران رسيد. راي گيري در آمريكا از بعدازظهر ديروز آغاز شد و تا ساعاتي پس از بسته شدن مراكز راي گيري در ايران هنوز ايرانيان مقيم آمريكا به خصوص ايالتهاي جنوبي مي توانستند آراي خود را به صندوق بياندازند. در بسياري از شهرها به علت استقبال گسترده مردم برگ هاي انتخاباتي تمام شد و تقاضاي برگ هاي اضافي شد. در مناطق مختلف تهران مردم در صفهاي طويل در مراكز راي گيري منتظر نوبت بودند. حضور جوانان به خصوص افرادي كه براي نخستين بار اجازه شركت در انتخابات را يافته بودند در تمام مراكز راي گيري مشهود بود. با وجود تعدد مراكز راي گيري بسياري از شهروندان كه درشعبه ها با تراكم جمعيت روبرومي شدند درصدد يافتن شعبه هاي خلوت تري بودند كه اكثرا امكان پذير نبود. چهار داوطلب رياست جمهوري هنگام ريختن راي به صندوق باپرسشهاي بسيار خبرنگاران روبروشدند كه هر كدام با احتياط كامل به اين پرسشها پاسخ دادند. راديو و تلويزيون با قطع برنامه هاي عادي مردم را به شركت در انتخابات دعوت مي كردند. اسامي نامزدهاي رياست جمهوري براساس آنچه شوراي نگهبان اعلام كرده بود در شعبه هاي اخذ راي چسبانده شده بود. ولي بيشتر شركت كنندگان توجه چنداني به آن نداشتند و پيش از ورود به حوزه اخذ راي تصميم خود را گرفته بودند. كمبود برگ هاي انتخاباتي دربعضي از شهرها راي گيري را به وقفه انداخت. در چندين مركز راي گيري منجمله در شعبه اي در شهرري به دليل پرشدن صندوق راي گيري براي مدتي متوقف شد. چند خبرنگار و عكاس داخلي و خارجي ديروز در يكي از حوزه هاي راي گيري تهران توقيف شدند. علت توقيف آنان ظاهرا نداشتن كارت مجاز براي تهيه خبر و گزارش صادره از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بوده است. آنها پس از دو ساعت آزاد شدند. در ترمينالهاي داخلي و خارجي صندوقهايي براي اخذ راي تعبيه شده بود كه مورد استقبال بسيارقرار گرفت. ساكنان جزيره ها و سكوهاي نفتي ايران در خليج فارس با حضوري در خور ستايش در پاي صندوقهاي راي حاضر شدند. نخستين نتايج غير رسمي از چند صندوق سيار ديشب به دست خبرنگاران رسيد. خضر عبدالله زاده با 151 سال سن و همسر 130 ساله وي كه پيرترين زوج ايران هستند ديروزدر سردشت راي خود را به صندوق انداختند. عشاير سه ايل بزرگ قشقايي - خمسه و لرممسني و ديگر عشاير كوچنده فارس آراي خود را در صندوق هاي سيار ريختند.