Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760303-20235S1

Date of Document: 1997-05-24

گزارش قرن; - 1900 2000 ساعت 24 رانندگي با 100 كيلومترسرعت 1926 13 ژوئن در مسابقه پرهيجان ساعت مانش 24 كه استقامت خودروها عامل پيروزي است، سه خودرو فرانسوي با مارك لرن ديتريش به مقام نخست دست يافتند. ميانگين سرعت آنها در اين زمان و مسافت طولاني صدكيلومتر در ساعت بود كه تا دوسه سال پيش تصور آن هم به ذهن كسي نمي رسيد. اتومبيلهاي برنده مسابقه مجهز به لاستيكهاي جديدي بودند كه در اين مسافت طولاني حتي يك بار هم پنچر نشدند. مقامهاي دوم و سوم مسابقه نصيبپژو و يك مدل ايتاليايي به نام او - ام شد. بازگشت پيلسودسكي به قدرت درلهستان 1926 12 مه مارشال ژوزف پيلسودسكي قهرمان استقلال لهستان كه ازسالها پيش به تناوب به آلمان و روسيه واتريش و در سال با 1920 ارتش سرخ جنگيد تاكشورش را ازاسارت بيگانگان رهانيد، پس ازمدتي رياست جمهوري اين كشور ازكاركناره گرفت تا به دموكراسي نوپاي لهستان امكان نشو و نما بدهد، اما حكومتهاي پي در پي و متزلزل و اوضاع آشفته كشور او را برانگيخت كه دست به يك كودتاي نظامي بزند. با استفاده از 14 هنگ از نظاميان وفادار به خود شهر ورشو را تصرف كرد و دوباره قدرت را به دست گرفت. او در سخنراني خود گفته است كه قصد دارد لهستان را از عناصرپليد و مغرض و سودجوپاكسازي كند با يك حكومت ديكتاتوري نهضتي اخلاقي راه بيندازد. مارشال پيلسودسكي كه ساله 60اكنون است اراده اي قوي اما بدني ناسالم دارد و ازبيماري هاي مختلف رنج او مي برد در ميان لهستانيها يك چهره محبوب است و به همين دليل بازگشتش به قدرت با مخالفتي روبه رو نشده است. شرح عكس: مارشال ژوزف پيلسودسكي در دفتر كار خود در ورشو قيام عبدالكريم و جنگ مارشالها 1926 25 مه عبدالكريم ريفي، رهبر قيام مراكش عليه بيگانگان، پس ازپيروزيهاي درخشاني كه در برابرسپاهيان اسپانيا بدست آورده بود، براثر بسيج قواي عظيمي ازفرانسويان در منطقه به فرماندهي مارشال پتن ادامه جنگ را به مصلحت نديده و خودرا تسليم كرد، بدين گونه سلطه فرانسه واسپانيا برمراكش همچنان باقي ماند. از ماه سپتامبر گذشته عبدالكريم مواضعي را از دست داده بود واخيرا بخش عمده اي از قواي اودر محاصره قرارداشتند. تعدادسپاهيان مشترك فرانسه و اسپانيابه 160 هزارتن مي رسيد كه مجهزبه سلاحهاي پيشرفته و توپخانه در قوي بودند، حالي كه عبدالكريم فقطسي هزار تفنگچي دراختيار داشت و اگرچه آنها با شجاعت مي جنگيدند، اما در برابر حريف نيرومند، راهي جز تحمل شكست و تسليم نداشتند. عبدالكريم كه از روساي قبايل در منطقه كوهستاني ريف درشمال مراكش بود در قيام 1920سال خود را آغاز كرد او ابتدا با قواي اسپانيا كه بخشي از مراكش را در تصرف داشتند به زد و خورد پرداخت و با كسب پيروزيهاي متعدد آنان را به عقب راند. اسپانياييها كه 20 هزار سرباز در مراكش داشتند، به تقويت قواي خود پرداختند و تعداد سپاهيان را به هزار 140 نفر رساندند و باز هم حريف عبدالكريم با 15 هزار رزمنده اش نشدند و جنگ را متوقف كردند. در آوريل سال گذشته عبدالكريم شروع به مقابله با فرانسويان كرد كه بخش عمده مراكش رابه عنوان تحت الحمايه دراختيار داشتند. مارشال ليوتي فرمانده نظامي فرانسه سياست دفاعي درپيش گرفته و به حفظ مواضع خوداكتفا كرد، زيرانمي خواست باكشتار و شدت عمل احساسات مسلمانان مراكش راجريحه دار كندو ترجيح مي داد با عبدالكريم به گونه اي كناربيايد، اما درپاريس سياستمداران طرز فكرديگري داشتند و در ستاد ارتش فرانسه سركوب قيام مراكش به هرقيمت موردنظر بود. به همين علت ليوتي احضار شد و مارشال پتن با اختيارات كامل و نيروي نظامي كافي جاي او را وي گرفت با اسپانياييها يك سپاه مشترك تشكيل داد و روش تعرضي درپيش گرفت و با استفاده ازبرتري نفرات و تجهيزات عبدالكريم را وادار به تسليم كرد. او پس از دستگيري به جزيره رئونيون در جنوب اقيانوس هند تبعيد شد. درپاريس اختلاف نظر سران ارتش در چگونگي مقابله با عبدالكريم به جنگ مارشالها شهرت يافت و عده اي اظهارنظر كرده اند كه اين كشمكش بيهوده بودو ليوتي مي توانست مساله عبدالكريم را بامسالمت فيصله دهد، در حالي كه شدت عمل پتن در درازمدت به زيان فرانسه تمام شد و يك سلسله قيامها و تشنجات بعدي را در پي داشت. پرواز موفقيت آميز به قطب شمال 1926 12 مه يك بالن هدايت شونده موفق به پرواز برفراز قطبشمال و شناسايي دقيق محل قطب مغناطيسي شمالي كره زمين شده است. اين بالن كه موسوم به نروژ بود، دو سرنشين داشت: يكي امبرتو -نوبيل ژنرال ايتاليائي و سازنده بالن كه عشق به جهانگردي و كشف ناشناخته ها اورا به اين سفر پرخطر برانگيخت ودومي آموندسن كاشف نروژي قطبجنوب در سال 1911 كه از آن پس به كشف قطب شمال همت گماشته است. وي قبلا دوبار با استفاده از بالن به تنهايي عازم قطب شمال شده بود، يك بار از طريق آلاسكا وبار دوم از مبداء اسپيتزبرگ كه دراين سفر موفق شد راه دريايي شرق به غرب را از مسير نواحي قطبي كشف كند. منطقه قطب شمال كره زمين ادامه اقيانوس منجمد شمالي است و قسمت اعظم آنرا درياهاي يخزده و نواحي پوشيده از برف تشكيل مي دهد، اما قطب جنوب در خشكي وسيعي قرار دارد كه به قاره ششم معروف است. قيام مسلحانه در پرتغال 1926 28 مه جنبش انقلابي مسلحانه اي كه پرتغال را به آشوب كشانده بود، به پيروزي ملي گرايان انجاميد و ژنرال كارمونا را در راس حكومت قرارداد. جمهوري پرتغال كه پس از سرنگوني رژيم سلطنتي در سال 1910 تشكيل شد در 16 سال اخير دستخوش دگرگونيها و آشفتگيهاي گوناگون بود و حكومتهايي كه پي در پي براساس اكثريت پارلماني روي كار آمدند نتوانستند ثبات و آرامش وبهبود وضع اقتصادي را تامين كنندو با كشمكش دائمي كشور سياست بازان، با بحران در پي بحران دست به گريبان بود شايد به همين علت است كه رهبر حكومت جديد دراولين نطق خود پس از دستيابي به قدرت گفته است: ما اقدام به اين قيام مسلحانه كرديم تا مردم را از شر سياستمداران كه كشور رابه ويراني و آشوب كشانده اند، نجات دهيم! قطبنوردي با هواپيما 1926 9 مه گزارشي از آمريكا حاكي است كه دو هوانورد و جهانگرد آمريكائي پرواز اكتشافي موفقيت آميزي به قطب شمال انجام داده و يكي به سلامت بازگشته اند از اين دو قطبنورد درياسالاربيرد است كه سابقه طولاني در اكتشافات قطبي دارد. همراه او به نام فلويدبنت خلباني هواپيما را به عهده داشته است. براساس گفته هاي اين دو هواپيمايي كه با آن ازاسپيتزبرگ به سوي قطب شمال پرواز كرده اند، سه موتوره به قدرت 230 اسب و مجهز به چوبهاي مخصوص اسكي به جاي چرخ بوده كه براي فرود و پرواز از روي يخ و برف ساخته شده مجموع است مدت پرواز رفت و برگشت آن دو به قطب شمال پانزده ساعت و نيم طول كشيده است. هنوز اطلاعات بيشتري از جزئيات اين سفر قطبي كه براي اولين بار با هواپيما صورت گرفته است در دست نيست، اما كارشناسان هوانوردي در اروپا صحت ادعاي دو آمريكايي را مورد ترديد قرارداده اند، به ويژه در اين زمينه كه بتوان با چوبهاي اسكي به جاي چرخ، هواپيما را پرواز داد يا به زمين فرود آورد. در آمريكا يك كميته تحقيق براي بررسي اينگونه ادعاها وجود دارد كه گزارش بيرد وبنت را زير ذره بين قرار خواهد داد و درستي يانادرستي آن را اعلام خواهد كرد. اگر واقعيت ماجرا به اثبات برسد، دو قطبنورد آمريكايي به دريافت مدال افتخار كنگره اين كشور نايل خواهند شد. شرح عكس: بيرد پس از پرواز بر فرازقطبشمال