Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760231-20183S1

Date of Document: 1997-05-21

يادداشت روز انتخابات و مصلحت هاي فراموش شده بازار چندان گرم تبليغات، چنان عرصه را در گستره تفكر و انديشه فرهنگي بر برخي از دوستان مطبوعاتي بسته كه گويي انتخاب يا عدم انتخاب كانديداي مورد نظر با سرشت و سرنوشت آنها آنچنان گره خورده كه حاضرند با هجوم بي وقفه به برج و باروي باورهاي فهيم مردم، حريم حرمت ها را شكسته و محيطي لبريز از هياهو و تنش را مهيا كنند. در فضايي اين چنين كه نوعي آزادي معطوف به اباحيت حكمفرماست، چندان عجيب نيست اگر تكنولوژي تبليغات ناپسند، مسئوليت جلب آراء را به عهده بگيرد; اما در شرايطي كه تبليغ رسالتي بيش از ابلاغ براي خود قايل نيست، مبناي مستقيمي نمي يابد. زيرا ابلاغ، به معناي رسانيدن پيام، علي القاعده افكار و انديشه ها را در خطاب مي گيرد. چاشني چنين مائده اي نوع خاصي از تبليغات است كه در عين بهره گيري از هنر و تكنيك از غوغاسالاري معمول تبليغاتي بركنار است. مبناي چنين تبليغاتي ايضاح مواضع، روشن كردن مدعا و تقويت بنيه احتجاج است. سرانجام عقربه ها خواهند چرخيد و كمتر از چند راي روز، مردم ميزان محكمه ها خواهد شد. اين روزهاي پرشور و تب و تاب نيز خواهد گذشت ولي آنچه از گردوخاك عرصه اين هماوردي برجاي خواهد ماند، جوهر جوانمردي، وفاق ملي، غيرت ديني و رعايت كلام مبتني بر عفت و حكمت است كه مرز حسن و قبح را نشانه خواهد گرفت; اين نكته وقتي حساسيت بيشتري مي يابد كه بر فخامت عقيده و استواري اخلاق تاكيد مي شود. اين روزها منطق گفت وگوي سالم، تنها خاكريزي است به ارتفاع ايمان و مروت كه گويش هاي سبكسرانه و بي مغز را بر نمي تابد و آزموني است كه عقده را از عقيده جدا مي كند، اصلاح وتخريب را از هم متمايز مي كند، شخصيت انسانها را نشانه نمي گيرد، به ارزش هاي اسلامي پشت نمي كند، منافع فردي و گروهي را بر وفاق ملي ترجيح نمي دهد و.... دقت كنيم! مردم ما نكته سنج اند; سرانجام برايضاح مواضع، تقويت بنيه احتجاج و استدلال حكيمانه تكيه خواهند زد نه بر رگ هاي گردن! انتخابات اگر چه ميداني براي مبارزه سياسي اما است، معيار و محكي براي پايبندي به اخلاقيات نيز هست. اصولا اگر تيغ جوهره اخلاق به عنوان بخشي از سازوكار دروني كنترل رفتار، در چنين عرصه هايي كند عمل كند، پس در مواجهه با چه معركه هايي تيز عمل خواهد؟ كرد سئوال اينجاست گروهي كه امروز از هر وسيله اي براي رسيدن به هدف سود مي جويند و عنان از كف داده و خشمگين ميدان رقابت سالم را بر رقيبان تنگ مي كنند، فردا در صورت پيروزي رقيب، چگونه ادبيات تهاجمي و مخرب خود را كنترل خواهند كرد و اصولا در كدام موقف خواهند ايستاد!؟ مگر نه اين است كه ما بر پديده ليبراليسم به عنوان جرياني كه اخلاق سوداگرانه و منفعت طلبانه فردي را بر اصول و ارزش هاي اخلاقي برمي گزيند، به حق مي تازيم و خرده مي گيريم و رقيبان را به همين حربه از صحنه بدر مي كنيم; پس چگونه است كه خود چنين؟ مي كنيم اگر دفاع ازاصلح در انتخابات تكليف است، پاسداشت مصلحت هاي عمومي، عدم هتك حرمت رقيبان، فرهيختگي، عدالت رشديافتگي، خويي و آزادي طلبي، قلب سليم و حفظ كيان و وجدان ديني جامعه اسلامي و.. تكليفي بالاتر است و اگر در تشخيص اختلاف اصلح، نظرها دامنه دار و پر مناقشه است، دامنه تشخيص مصلحت هاي ياد شده محدودتر به نظر مي رسد. بديهي است از ميان نامزدها، سرانجام يك نفر باراين مسئوليت خطير را به عهده خواهد گرفت. تاجايي كه به انگيزه اداي مسئوليت - و نه تشفي خاطر - راجع است اين فرد هر كس كه باشد با توجه به مجموعه اي از عوامل قانون گذار و اجرايي، مجال خروج از مداري كه بوسيله قانون اساسي تعيين شده و از سوي رهبري بزرگوار و مجلس محترم تحت نظر قرار دارد، بسته است و ثمره خلاف از اين حيث اندك. اما عملكرد و نوع مواجهه مراجع قانوني، نامزدها رسانه ها، و جريانات حامي آنان در ارتباط با اين گزينش، پديده اي است ماندگار و چشمگير كه كانون داوري هاي مهمي از سوي هم عصران و آيندگان قرارخواهد گرفت و مجموعه اين حركات و سكنات در حافظه تاريخي ملت بزرگ ما ثبت خواهد شد. هشيار باشيم كه چنين قضاوتي، مصلحت بزرگي است كه ضرورت رعايت حرمت حريم آن به هيچ روي كم ازضرورت انتخاب اصلح نيست. مناقشاتي كه امروزه در خانواده بزرگ ايران صورت گرفته، ناشي از اختلاف نظر در جهت دستيابي به ايراني آباد، مستقل، اسلامي و سرافراز است، آنكه اين مناقشات و درگيريها را به كوچه و بازار مي كشاند و از مدار قانون مندي و گفت وگوي سالم وهمه جانبه خارج مي شود، دستاوردي جز شادي دشمنان خارج از خانه و نيز آموزش فرزندان خانواده به كلامي غير متعارف را تعقيب نمي كند. به ياد داشته باشيم، ايران اسلامي، قاره اي است كوچك با پيشينه اي از تمدن و فرهنگ ماندگار باحافظه اي نيرومند از جريانات و تفكرات گوناگون كه در عرصه بزرگ آن با وفاق و همبستگي تاريخي زندگي در كرده اند اين قاره كوچك فقط انسانهاي بزرگ مي توانند حكمران قلبها و ديده ها آنكه باشند امروز براي گفت وگو با مردم از چارچوب يك مواجهه زيبا و خردمدار گريزان مي شود و به جاي فضاي آرام، زبان متين و روح مفاهمه از رويارويي انديشه ها به جنجال برانگيزي و هتك حرمت ديگران مي پردازد، از تنگ مايگي خود مي هراسد و بر انبان خالي خرد مي كوبدكه در گنبد ز بي مغزي صدا بسيار مي پيچد! درست است كه در امر تبليغ كه ميدان دار اصلي آن رسانه ها هستند، از احساس و هيجان و تحريك آن، بي نياز نمي توان بود، حتي آنجا كه حق عقل ادا شده باشد، اما نقض حريم هاي قانوني، حرمت شكني، غوغاسالاري و ترسيم چشم اندازهاي تيره وتار، افق هاي روشن شور و شعف سازندگي را خواهد خشكاند و جاي را بر تامل و تدبير تنگ و عرصه را به كام عقل تلخ خواهد ساخت. ملت بزرگ ايران از چنان بلوغ ديني و سياسي برخوردار هست كه در هياهوي رنگ ها و كسي آهنگ ها، كه گريبان مي درد و بانگ بر مي دارد و دعوا رابه كوچه و بازار مي كشاند و بيگانگان را خبر مي كند، از هم بشناسد و تميز دهد. و كلام آخر اينكه، عرصه انتخابات آخرين محكمه اي است كه بر اين مدعيات و نكته سنجي ها پايان خواهدداد و راي مردم حكم محكمه است كه زبان بر تاخت و تازها خواهد بست.