Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760231-20137S1

Date of Document: 1997-05-21

از سوي بانك مركزي نرخ تورم در فروردين ماه امسال اعلام شد . سرويس اقتصادي: شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي درمناطق شهري كشور در فروردين ماه امسال نسبت به /3 5ماه قبل درصد افزايش يافت. به گزارش اداره آمار اقتصادي بانك مركزي در مقايسه با نرخ تورم سال نرخ 1375 تورم در فروردين ماه سال جاري به ميزان قابل ملاحظه اي تقليل يافت و به /14درصد 9رقم محدود شد. افزايش شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در فروردين ماه امسال بيشتر ناشي از بالا رفتن شاخص بهاي گروه خوراكيها، آشاميدنيها و دخانيات به /5 1ميزان درصد وگروه مسكن سوخت و روشنائي به /2 6ميزان درصد بوده است. شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كه از مرداد ماه سال 1374 تا فروردين ماه سال 1375 همه ماهه افزايش داشت در ارديبهشت و خرداد ماه سال 1375 كاهش يافت و با اندكي افزايش در ماههاي بعد، در فروردين ماه امسال به عدد 510 رسيد. به اين ترتيب نرخ تورم در فروردين ماه سال جاري در مقايسه با افزايش نرخ تورم در سال 1375 كه /23 2معادل درصد بود كاهش قابل ملاحظه اي داشته است. در فروردين ماه امسال شاخص بهاي گروه آشاميدنيها خوراكيها، و /5درصد 1دخانيات /1 3پوشاك درصد سوخت مسكن و /2 6روشنائي اثاث درصد و كالاها و خدمات مورداستفاده در /0 6خانه درصد حمل و نقل و /2 9ارتباطات درصد درمان و /6درصد 5 بهداشت تفريح تحصيل و مطالعه يك درصد و كالاها وخدمات /1 5متفرقه درصد افزايش يافت.