Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760228-19916S1

Date of Document: 1997-05-18

ببرها و آهوها . دهلي نو: با وجود مراقبت شديد از ببرهاي پارك ملي هزار و 318 كيلومتر مربعي كوربت Corbet در دامنه هيماليا تنها پنجاه تا 135 ببر در اين پارك باقي مانده است. ببرها قرباني پوست زيبا و ساير اعضاي بدن خود مي شوند و شكارچيان با قبول مجازات سنگين، به شكار آنها مي پردازند تا پوستشان را به قيمت گزاف بفروشند. براي تامين غذاي ببرها در اين پارك، ده هزار آهو رها شده بود كه چون تعداد ببرها كم شده است آهوها اكنون به 35 هزار راس افزايش يافته اند! .