Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760225-19874S1

Date of Document: 1997-05-15

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش: آزمون پذيرش دانشجو با نظام جديد آموزش متوسطه هماهنگ نيست . سرويس شهرستانها: معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: آزمون پذيرش دانشجو درمراكزآموزش عالي كشور منطبق با نظام جديد آموزش متوسطه نيست. جعفرعلاقه مندان روز گذشته دراصفهان گفت: نظام پذيرش دانشجو دركشور نيازمند اصلاح و انطباق پذيري تدريجي با تحصيلات متوسطه است. وي گفت: به نظر كارشناسان، آزمون دانشگاهها در نظام قديم متوسطه سبب بروز تنشهاي رواني بين دانش آموزان و خدشه دار كردن نظام آموزشي كشور شده است. وي اضافه كرد: به دليل كمبود امكانات تنهادرصد 20 از دانش آموزان نظام جديد متوسطه جذب شاخه كارو دانش مي شوند كه اين رقم بايد به 50 درصد افزايش يابد. علاقه مندان همچنين اظهار داشت: امسال 110 ميليارد ريال براي تجهيز مراكزكار و دانش در كشور اختصاص يافته است. وي با تاكيد بر ضرورت تحول در نحوه اداره مدارس متوسطه در نظام جديد، مشاركت مردمي و تشكيل هيات امنا براي اجراي مديريت جديد در مدارس نظام جديد متوسطه را اجتناب ناپذير دانست.