Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760221-19534S1

Date of Document: 1997-05-11

يادداشت روز انتخاب اصلح بخش چهارم سخنان مقام معظم رهبري پيرامون ضرورت ايستادگي در برابر استكبار و لزوم برگزيدن رئيس جمهوري كه كمترين نرمشي در برابر آمريكا و غرب نداشته باشد، بيانات بسيار حساسي بود كه در زماني بسيار حساس ايراد شد. اين سخنان، نشان داد - بارديگر - كه تضاد ميان جمهوري اسلامي ايران با استكبار جهاني به سركردگي ايالات متحده آمريكا، به هيچوجه يك اختلاف تاكتيكي موقت يا زودگذر بر سر اين يا آن مساله ارضي يا سياسي يا اقتصادي نيست، بلكه از آنجا كه امپرياليستها زيست مستقل، شرافتمندانه و برابر حقوق كشورما در صحنه بين المللي را برنمي تابند و با موجوديت نظام اسلامي تضاد دارند، نمي توان چنين تضادي را فرعي و زودگذر انگاشت. در حالي كه يكي از اصول اوليه و روشن انقلاب اسلامي را نفي سلطه پذيري تشكيل مي داد، اين اصل و آرمان اكنون با حساسيت و اهميت بيشتري پيش روي ما قرار دارد; زيرا در توهم برقراري نظم نوين ناشي ازجهان تك قطبي وجود و ادامه حيات سرافرازانه كشور مستقل و ناوابسته اي چون جمهوري اسلامي ايران، كمتر از گذشته روا داشته مي شود و بنابراين بايد به هوشياري و پافشاري ملي بيشتري در اين سلطه ستيزي مجهز شد. اما يك خطر عمده كه اين بيانات رهبري را به ناديده انگاشتن و حتي زيرپا نهادن ناخواسته اما عملي تهديد مي كند آن است كه به تعبير مقام معظم رهبري، اين بيانات از بامداد فردا دائمالقلقه زبان اين و آن قرار بگيرد و حتي براي پيگيري و گسترش آن جلسات سخنراني و سمينار و ستاد نيز تشكيل بشود، اما نه به كنه اين بيانات توجهي صورت بگيرد و نه راههاي اجراي عملي آن جست و جو شود; يعني عملي كه بسيار كسان و از جمله برخي دوستان جناحي و خطي، بسيار به آن دست يازيده اند. هنگامي كه رهبر انقلاب از لزوم برخورداري نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري از ويژگي استكبارستيزي و نپذيرفتن سلطه سخن مي گويند، محدوده هاي عملي و اجرايي بسيار فراتري از شعارپردازيهاي بعضا تكرار شده توسط اين و آن را مراد مي كنند. براي تحقق عملي اين آرمانها، بايد در جست و جوي آن دسته نامزدهايي بود كه ساز و كارهاي اجرايي تحقق آن را طراحي كرده و در دستور كار خويش قرار داده اند. البته، اينها به معناي بي اهميت انگاشتن اعلام تبعيت لفظي و زباني از فرمايشهاي رهبر انقلاب نيست; زيرا اين اعلام حمايتها، در جاي خود اهميت و كاربرد بسياري دارد و در همدلي ملي در گردآمدن حول محور اين شعار اساسي انقلاب اسلامي يعني سلطه ستيزي فوق العاده موثر است. اما ناگفته پيداست كه درجا زدن در حوزه تكرارشعار و عدم تعميق آن در حوزه عمل و برنامه ريزي اجرايي، پس از چندي اثرپذيري شعارها را نيز نابود مي كند. چنانكه مقام معظم رهبري نيز چندي پيش در اعلام مواضع مقتدرانه جمهوري اسلامي درقبال تصميمات جامعه اروپا پيرامون روابط با ايران تاكيد ورزيدند، يكي ازمهمترين راهها و ابزارهاي ايستادگي جدي و كارساز در برابر امپرياليسم آمريكا، نيرومند ساختن بنيه اقتصادي كشور در جهت رهاسازي اقتصاد ملي از وابستگي اسارت بار به غرب است. رياست محترم جمهوري بارها بدرستي ذكر كرده اند كه زمان براي به زانو درآوردن اقتصاد ايران از راه تحريم اقتصادي و حتي نفتي، سالهاست كه سپري شده است; زيرا بنيه نيرومند اقتصاد ايران، در حال حاضر و در پي ساله 8مجاهدتهاي سردار بزرگ سازندگي و دستگاه دولت خدمتگزار در حالي به يك رشد سالانه متوسط و مطلوب ادامه مي دهد كه از وابستگي خود به درآمدهاي اسارت آور نفتي تا 50 درصد كاسته است. حال براي ادامه مبارزه عملي با سلطه طلبي استكبار جهاني به سركردگي راهي آمريكا، جز ادامه روند سترگ سازندگي و كاهش هرچه بيشتر ضريب وابستگي به خارج نيست. به عنوان يك نمونه عيني، خشكسالي جاري كشور نشان مي دهد كه ما تا چه حد حياتي و تعويق ناپذيري به سرمايه گذاريهاي كلان در جمع آوري آبهاي سطح الارضي نياز داريم و در صورت عدم سرمايه گذاريهاي چند سال اخير در اين زمينه، با رشد كنوني جمعيت كشور و افزايش مصرف سرانه، اكنون اختصاص صدها ميليون دلار بيش از اكنون به واردات مواد غذايي و در نتيجه وابستگي خطرناك و استراتژيك به غرب در زمينه مواد غذايي، گريزناپذير مي بود. بنا براين، بيش از شعارپردازيهاي صرف پيرامون رهنمودهاي عملي مقام ولايت، اين راههاي عملي و تمهيدات برنامه ريزي شده و اجراي خستگي ناپذير و پيگير آن است كه به تحقق عملي اين رهنمودها مي انجامد. در امر گزينش نامزدهاي اصلح براي رياست جمهوري، تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري در گزينش فردي است كه بتواندبه راه بزرگ سازندگي كشور به عنوان يك نياز حياتي ادامه دهد و اساسا به اين راه اعتقاد نيز داشته باشد. به علاوه، حتي در حد اعلام تبعيت لفظي نيز پذيرش اين اعلام از سوي مردم، منوط به آن است كه همين اعلام حمايت، از صميم قلب و بااعتقاد عملي همراه باشد. اگر مردان سياسي ما - خواه از هر جناح كه باشد - جرات ابراز انديشه هاي خود را در نهان و آشكار به يكسان داشته باشند و در مذاكره با بيگانگان نيز به همان استحكام و شدت عمل كنند كه در شعارهاي داخلي خود چنين مي كنند، اطاعت و پيروي عملي تري را از فرمان رهبر انقلاب به ظهور رسانده اند. در زمينه هاي فرهنگي و مبارزه با تهاجم و شبيخون فرهنگي بيگانگان نيز همين ديدگاه است كه به تحقق آرمانهاي والاي انقلاب و رهبر مي انجامد. چنانكه بارهادر فرمايشهاي گوهربار معصومين عليهم السلام آمده و نيز بنا به كوهي از تجربيات جهاني و داخلي، يك ملت نيرومند و سرزنده با اقتصاد درون زا و متكي به خود، هرگز طعمه مناسبي براي تهاجم پذيري فرهنگي نخواهد بود; بويژه آنكه اين نيرومندي، بر تعاليم روحبخش اسلام تكيه داشته و توسط مقام ولايت امر مسلمين هدايت شود. تجربه نشان داده است كه در طول سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ايالات متحده براي به زانو درآوردن انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايران، بيش و پيش ازهرچيز به شكست ما در جبهه اقتصادي چشم دوخته است. حتي در زماني كه خطمشي مقابله نظامي با كشور ما از طريق تهاجم ارتش صدام دنبال مي شد نيز هدف نهايي از اين تهاجم را تضعيف و انهدام پايه هاي اقتصادي كشور تشكيل مي داد. اعمال يك تحريم اقتصادي رسمي و عملي از سوي ايالات متحده كه عمر آن به ديرينگي عمر انقلاب اسلامي است، شاهدي ديگر بر اين مدعاست. پس، راه تحقق عملي آرمانهاي رهبر انقلاب و اعمال حساسيت در گزينش رئيس جمهوري اصلح كه قادر به ستيزه عملي - بسيار بيش از لفظي - با استكبار باشد، از همين جبهه مي گذرد.