Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760221-19498S1

Date of Document: 1997-05-11

با تبليغات سالم شوق حضور مردم در انتخابات را تقويت كنيم در حاشيه انتخابات و اخلاق تبليغاتي اشاره: با توجه به اهميت انتخابات رياست جمهوري و نقش حياتي مردم در اين مرحله حساس از تاريخ ميهن اسلامي ما، گزارش ديگري رابا بهره گيري از نظرات و پيشنهادات مردم وكارشناسان به اين موضوع اختصاص داده ايم. به گفته كارشناسان، تبليغات سالم وتبادل انديشه ها در اين صحنه سياسي - اجتماعي به رشدآگاهي هاي جامعه و بخصوص نسل جوان كمك شاياني مي كند، اما برخوردها و تبليغات پيامدهاي ناسالم، منفي در پي خواهد داشت. اين گزارش را مي خوانيم. هفتمين دوره انتخابات رياست جمهوري به لحاظ حضور جدي نحله هاي فكري و سياسي كشور از ويژگي و اهميت قابل ملاحظه اي برخوردار است، با نزديك شدن زمان قانوني تبليغات انتخابات، حركت گروههاي سياسي براي تبليغ برنامه هاي نامزدهاي انتخاباتي شدت بيشتري يافته است. اخلاق تبليغات انتخاباتي اقتضا مي كندكه تمامي طرفداران نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري درمقابله با شيوه هاي تبليغي از يك نوع سعه صدر و تحمل مضاعف درقبال عقايد ديگران برخوردار باشند، به هرحال اگر برنامه هاي اعلام شده نامزد رقيب موردنظر آنها نيست لااقل دربين عوامل و خواص از مقبوليت و مشروعيت خاصي برخوردار است. حال اگر مجموعه طرفداران جناح هاي مقابل نسبت به برنامه هاي اعلام شده از سوي رقيب معترض هستند مي توانند درجوي آرام و به شيوه هاي اسلامي نسبت به نقد و بررسي برنامه ها اقدام كنند، بنابراين روش هاي ناپسندي مثل پاره كردن پوسترها و تراكت هاي تبليغاتي، نه تنها در شان طرفداران جناح هاي سياسي نيست بلكه خودبه خوددموكراسي موجود درجامعه را مورد تهديد جدي قرار همه مي دهد نامزدهاي قانوني تائيدشده ازسوي شوراي نگهبان به اين باور رسيده اند كه به رغم آنكه رقيب مقابل، تهديدي جدي براي كسب آراي آنها محسوب مي شود، جداي از جو تبليغاتي انتخابات، بي شك هريك از نامزدهاي انتخاباتي از شيفتگان نظام جمهوري اسلامي هستند. تمامي نامزدهاي انتخاباتي براي تبليغات خود هزينه هايي را فراهم كرده اند، بنابراين بي انصافي است كه عده اي از هواداران جناح ها صرفا به خاطراينكه مايل نيستندرقيب مقابل آراي بيشتري كسب كندتراكت ها، پوسترها و امكانات تبليغي آنان را ازبين ببرند. بدون شك هفتمين دوره انتخابات رياست جمهوري، مورد ارزيابي كارشناسان سياسي دولت و دشمن قرار خواهدگرفت. بنابراين ايجاد يك جو آرام و مناسب براي مبارزات تبليغاتي كانديداها درعين ارائه يك نظام انتخاباتي هوشمند، زمينه را براي مشاركت سياسي گسترده مردم آماده بي ترديد مي كند، هيچ كس از فضاي ناسالم تبليغاتي بهره مناسب نخواهدبرد، همه جناح هاي فكري جمهوري اسلامي براين اصل پافشاري مي كنند كه درحد امكان هواداران احساساتي و در برخي موارد متعصب نبايد به برخوردهاي تبليغي دست يازند. مقابله غلط و توهين و تهمت به نامزدهاي انتخاباتي قبل از آنكه يك مبارزه سالم باشد خودبه خود موجب اهانت به تائيد بزرگان ديني و سياسي خواهد بود و ازسوي ديگر اين گونه حركات مردم را از مشاركت فراگير سياسي در انتخابات رياست جمهوري بازخواهدداشت. تعقيب قانوني متخلفان، انتخابات: شوراي نگهبان با ارائه اطلاعيه ضمن برشمردن نكات ضروري درطول انتخابات براين اصل مهم نيز تاكيد نموده كه هرگونه پاره يامحوكردن پوسترهاي تبليغاتي ديگران جرم محسوب شده و ازنظر قانوني مورد پيگردقرار مي گيرد. بنابراين وزارت كشورموظف است با كمال دقت مراقب جريان انتخابات باشد، از تخلفات قاطعانه وبدون اغماض جلوگيري كند و مراتب تخلف راجهت تعقيب قانوني به مراجع قضايي اعلام كند. البته رعايت اين تذكرات قانوني برعهده مسئولين سياسي و كشوري درهر نقطه از ايران اسلامي است، بايد بپذيريم كه مسئولين يك شهر يا استان نيز در هرحال نسبت به نامزدهاي انتخاباتي خاصي در خفايا آشكار اظهارلطف دارند آيا آنان به عنوان امانتداران مردم مي توانند به گونه اي با استفاده از امكانات اداري يا قانوني خود نسبت به جذب آراي مردم براي كانديداي مودنظر اقدام؟ كنند بديهي است اگر يك لحظه اين تصور راداشته باشند خودبه خود نسبت به مشاركت سياسي گسترده مردم و آراي ماخوذه آنان دچار يك خبط آشكار شده اند. مجيد بهرامي كارشناس علوم اجتماعي با اشاره به مشاركت مردم در مسائل سياسي كشور مي گويد: شايد درطول سالهاي گذشته، انتخابات رياست جمهوري به اندازه هفتمين دوره از اهميت برخوردار نبوده، ولي آنچه كه در اين ميان مهم است و دربرخي موارد بدان اشاره نمي شود ميزان مشاركت مردم در تعيين نامزدهاست، تجربه پنجمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي نشان دادكه همه مردم به اتفاق نسبت به آينده سياسي كشور علاقه مندند. امروزه در كوچه و بازار، محيط كار و دانشگاه همه شاهد برخوردهاي فكري جناح هاي سياسي كشور هستيم، از مشاهده اين همه تبادل انديشه به وجد مي آيم، اميد است با گسترش شيوه هاي مشاركت سياسي مردم در آينده شاهد تحمل پذيري برخي از نحله هاي فكري باشيم، متاسفانه گاهي مشاهده مي شود كه برخي از طرفداران جناح هاي سياسي در مواردي سعي مي كنند با هوچي گري و مغلطه گرايي جو سالم انتخاباتي را دچار خدشه سازند. وي مي افزايد: بايد به اين تفكرها درصحنه سياسي كشور بها دهيم، بدون افكار متنوع ودرعين حال مخالف نمي توان به يك دموكراسي مشروع دست يافت. تهمت، افترا و شايعه ممنوع! يكي از نامزدهاي انتخاباتي از مبلغان خواست با بهره گيري از اخلاق و ادب اسلامي اهميت انتخابات رياست جمهوري رابراي مردم بازگو كنند، به نظر وي جنگ رواني، تهمت، افترا و شايعه پردازي عليه افراد و جناح ها در جريان انتخابات نبايد مطرح شود. اگر مجموعه هواداران جناح هاي فكري شركت كننده در انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوري به اين امر مهم توجه كنند كه تمامي منتخبين مردم صرفا براي عزت ايران اسلامي، آباداني كشور و بالاخره شكل گيري عدالت اجتماعي مبارزه مي كنند بي ترديد به اين اصل مهم واقف خواهندشد كه تنها تعيين كننده انتخابات راي اكثريت مردم است. س - هوشيار دانشجوي رشته اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامي با اشاره به برنامه هاي اقتصادي نامزدهاي انتخاباتي مي گويد: تمامي كانديداها محور اصلي، برنامه هاي خود رابرمبناي عدالت اجتماعي قرار آنچه داده اند، كه در اين ميان مهم است اينكه تمامي نامزدها به اين باور رسيده اند كه جامعه نياز به يك عدالت اجتماعي دارد كه بايد سرلوحه تمامي برنامه ها قرار بااين حال گيرد، برخي از برنامه ها با اصل عدالت اجتماعي ناهمخواني دارد. وي مي افزايد: بارها شاهد برخوردهاي نامطلوب گروههاي سياسي دررابطه با انتخابات بوده ام، اصلا نمي دانم چرا برخي مي پندارند كه قيم مردم هستند، چه لزومي دارد كه عده اي با پاره كردن تراكت، پوستر و يا رنگ پاشيدن به تابلوهاي تبليغاتي، نگاه انتخاباتي خود را به مردم تحميل كنند، متاسفانه آنها حافظه تاريخي ندارند و نمي دانند كه مردم درقبال حركت هاي زورمدارانه عكس العمل نشان مي دهند، مگر ساير كانديداهاي مقبول مردم اجنبي يا بيگانه اند!؟ به اميد آنكه در روزهاي آينده شاهدرفتارهاي انتخاباتي در شان نظام جمهوري اسلامي باشيم.