Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760218-19316S1

Date of Document: 1997-05-08

افراد خوش بين و بدبين چه؟ مي كنند آيا خوش بين؟ هستيد آدم بدبين معتقد است كه رويدادهاي ناگوار ناشي ازشرايط غيرقابل تقدير است بدبين اجازه مي دهد يك نوميدي يا ياس كه در قسمتي از زندگي اش وجود دارد به قسمت هاي ديگر هم سرايت كند مثبت فكر كردن از ايمان كوركورانه داشتن خيلي بهتر وقدرتي بس شگفت انگيزبرروي زندگي انسان دارد. افرادخوش بين در مقايسه با بدبين هازندگي را بهتر طي كرده و اغلب موفقيت هاي بيشتري كسب مي كنند واز موفقيت هاي اجتماعي بزرگتري بهره مند مي شوند. آدم هاي خوش بين همچنين كمتر در معرض افسردگي وبيماريهاي جسمي قرار مي گيرند. به قول پروفسور سليگمن از دانشگاه پنسيلوانياشواهد حاكي است كه خوش بيني موجب تقويت سيستم ايمني بدن مي شود. روانشناسان بر اين عقيده اند كه خوش بيني و بدبيني عاداتي هستند كه ما از بچگي آنها رامي آموزيم و والدين عامل شكل پذيري آنها در ما هستند. وقتي لوله آب مي تركد و آبساختمان جديد شما را فرا مي گيرد، آيا پدرتان عزا نمي گيرد كه اين چه خانه اي بود كه نصيب من شد يا اينكه مي گويدقرارداد ما تضمين مي كند كه همه چيز درست باشد و من به سرايدار اطلاع مي دهم و او لوله را تعمير خواهد كرد. سليگمن مي گويد خوش بيني يك راه هميشگي توضيح شكستهايتان است. مي پرسيد؟ چطور به موارد ذيل توجه كنيد: آدم بدبين معتقد است كه رويدادهاي ناگوار ناشي از شرايطغيرقابل تغيير است. من ازامتحان رياضي نمره نگرفتم چونكه مغز رياضي ندارم ورويدادهاي خوب را ناشي از شرايط زودگذر مي داندشوهرم برايم گل آورده، حتما روز كاري خوبي داشته است. خوش بين شكست را به گردن عوامل گذرا مي داندمن از امتحان رياضي نمره نگرفتم چونكه به اندازه كافي دقت نكردم، و شرايط مطلوب را از جمله عوامل پايدار به حساب مي آورداو به اين دليل برايم گل آورده كه دوستم دارد. بدبين اجازه مي دهد يك نوميدي يا ياس كه در قسمتي اززندگي اش وجود دارد به قسمت هاي ديگر هم سرايت كند. مثلا شخصي كه از كار بركنار مي شود اگر آدم بدبيني باشد نه تنها در مورد از دست دادن شغل احساس بدي پيدا مي كند بلكه در عين حال در مورد ازدواجش هم دچار مشكل مي شود و كنترل بچه ها را هم از كف مي دهد. حال آدم خوش بين اجازه نمي دهد يك شكست همه زندگي اش را آلوده كند. او فكر مي كند اگر در اين لحظه شغلي ندارم، عوض آن همسر خوب و صميمي و بچه هاي سالمي دارم. وقتي اوضاع بر وفق مراد نيست، آدم هاي بدبين خود را سرزنش مي كنند. اگر راننده اي به اتومبيل پارك شده و متوقف اوبزند، خود را به دليل اينكه در محل احمقانه اي پارك كرده است سرزنش مي كند. آدم خوش بين چنين حادثه اي را به يك اتفاق نسبت مي دهد و يا بدنبال يك راه جديد مي گردداين بار جايي پارك خواهم كرد كه اتومبيل هاي كمتري وجود داشته باشد. سليگمن مي گويدهمين احساس پوچ بودن به آدم بدبين اجازه نمي دهد سعي در بهبود اوضاع داشته باشند، در نتيجه اين گونه آدمها وقتي با مانعي مواجه مي شوند، خود را تسليم مي كنند. آيا ميل داريد خوش بين تر خوشبختانه؟ باشيد مي توان عادت آموخته شده را تغيير داد. آخرين تحقيق نشان مي دهد كه خوش بيني مهارتي است كه هركسي مي تواند در آن ملكه شود. يك برنامه چهار مرحله اي را در ذيل ملاحظه مي كنيد كه به شما كمك مي كند هر چه مثبت تر فكر كنيد. با افكار منفي مبارزه كنيد فرض كنيد دير سركار حاضرشده ايد. به جاي اينكه خود راسرزنش كنيد كه هميشه ديرمي كنم. درست خود را ارزيابي كنيد. سعي كنيد به ياد بياوريدكه آخرين دفعه اي كه دير كرديدچه وقت بود.؟ ديروز نه، هشت هفته پيش، آيا به اين دليل كه به موقع از رختخواب بيرون نيامديد، دير سركار؟ رسيديد خير، شب گذشته نوجوان شما باك بنزين اتومبيل را خالي كرده بود و شما مجبور شديد سر راهتان بنزين بزنيد. بدترين مورد را تصور كنيد، بعد بهترين را هم در ذهنتان نقاشي كنيد. به خود بگوييدفوقش مرا بيرون خواهند كرد. اما اين را هم در نظر بگيريد كه شايد رييس هم در ترافيك گير كرده باشد و حتي از من هم ديرتر برسد. بعد بهترين داستان را براي خود بسازيد: رييس يواشكي پشت ميزش خواهد خزيد همانطوري كه شما هم آرام پشت ميزتان قرار خواهيد گرفت باعث شرمندگي است ولي ديگر آدم را كه نمي كشند. دست آخر، دنبال راه چاره اي باشيد. مثلا ساعت ناهار را هم كار كنيد يا هميشه ده دقيقه زودتر از خانه بيرون بياييد تا مسائل غيرمنتظره باعث تاخير نشوند. سليگمن مي گويدهر شكستي را همچون تنها يك استراتژي اشتباه تلقي كنيد، نه يك عيب شخصيتي، به اين ترتيب به جاي داشتن احساس درماندگي چاره اي خواهيد انديشيد. به تجربه ثابت شده است افرادي كه هميشه خود را موفق تصورمي كنند آنهايي را كه انتظارشكست دارند، پس مي زنند. تمرينات مغزي هنگام برخورد باچالش واقعي به شما اعتماد ونيروي اراده خواهند داد. اعتماد به نفس داشته باشيد با توجه به پيروزيهاي گذشته خود، رويدادهاي خوبي را كه دراثر كوشش و مجاهدت خود شماپيش آمده است را تحليل كنيد. عكسهايي را كه در تعطيلات برداشته ايد خوب در چرا آمده اند، كه نه به اين دليل كه دوربين درست تنظيم بوده است، بلكه به اين دليل كه شما در تنظيم نور و تركيب مهارت داريد. ميهماني كه در هواي آزاد داديد يك موفقيت بود، نه به اين دليل كه هوا خوب بود بلكه به دليل مهارتي كه شما در تدارك ميهماني به خرج داديد. به موفقيت هاي خود بهابدهيد. من بدون اينكه از نجاركمك بگيرم، ديوار را سوراخ كردم. حالا از اين تجربه جديدم لذت مي برم. به كمالات و فضايل خود افتخار كنيد تا ارزش خود را بالاببريد. هدف ها را مشخص كنيد اهداف خود را عاقلانه انتخاب كنيد و مطمئن باشيد كه آن اهداف مال شماست. اگر پدرتان آرزودارد شما فروشنده كامپيوتر باشيداما شما به كتاب علاقه بيشتري داريد، بهتر است شغل كتابداري را انتخاب كنيد. به قول يك روانشناس اميد داشتن مستلزم خواستن وتوانستن، هر دو است وراههاي دست يابي به هدفهاست. هدف هاي بزرگ را به هدفهاي كوچكتر تقسيم كنيد تا قادرباشيد روي آنها كار كنيد. همين روانشناس مي گويددر ازاي هدفي كه به آن دست نتيجه اي مي يابيد، كسب كرده ايد و براي آينده پرانرژي و مشتاق خواهيد بود. همين اصل قضيه است و اصل قدرت و توانايي كه يك آدم خوش بين دارد. منبع: Houskeeping Good آوريل 1997 ترجمه: مينو بهتاش