Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760216-19218S1

Date of Document: 1997-05-06

يادداشت روز انتخاب اصلح يك جلوه مهم از سخنان مقام معظم رهبري كه در اين هفته در جمع روحانيون مطرح اهميت شد، سترگ انتخابات جاري رياست جمهوري در حيات كشور و تداوم و پيشبرد امور نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است. راستي اين است كه كشور ما اكنون موقعيت بسيار جدي و حساسي را - چه در سطح داخلي و چه بين المللي - از سر مي گذراند و ما اكنون در آستانه تحول و گذار بسيار مهمي در تاريخ كشور و انقلاب ايستاده ايم. از جنبه داخلي كشور گرچه در سال 8دوران رياست جمهوري جناب آقاي هاشمي رفسنجاني بخش مهمي از عقبماندگي هاي ناشي از حاكميت نظام ستمشاهي و سال 8نيز جنگ تحميلي را جبران كرد اماپيداست كه تداوم حماسه سازندگي اين 8 سال حتي از آغاز آن نيز مهمتر است و براي به ثمر نشستن واقعي سرمايه گذاريها و رنجهاي كاشته شده در دل دره ها و كوههاي دور و نزديك، بايد به تكميل طرحها همت گماشت. بنابراين، انتخاب رئيس جمهوري اصلح، به معناي تضمين روند پيشبرد اهداف كشور و انقلاب است. از جنبه خارجي نيز چنانكه مقام معظم رهبري نيز بر آن تاكيد ورزيده اند، درحال حاضر كشتي انقلاب اسلامي امواجي سهمگين و بس متلاطم را در صحنه بين المللي در پيش رو دارد و نظم بين المللي موجود، در بخشي از جهان معاصر، زيست سرافرازانه كشور ما را فارغ از وابستگي و سرسپردگي، برنمي تابد. مقابله هوشمندانه و راهگشا بااين سيماي ناخوشايند بين المللي نيز از ديگر دغدغه هاي رئيس جمهوري آينده است كه به نوبه خود ضرورت گزينش نامزداصلح را براي اين سمت حساس دوچندان مي سازد. از سوي ديگر، مطابق اختيارات قانوني برگرفته از قانون اساسي به عنوان ميثاق وحدت ملي، نقش رئيس جمهوري درهدايت امور اجرايي كشور اساسي و مهم است. اين امر، بر حساسيت امرانتخابات جاري تا حد يك انتخابسرنوشت ساز مي افزايد. سال 8تجربه رياست جمهوري حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجاني به روشني نشان داد كه در صورت تصدي اين پست از سوي يك فرد شايسته و مدير و مدبر و دلسوز از هرجهت رئيس جمهوري مي تواند از هرلحاظ منشا تحولي عظيم قرار گيرد و حركت و سمت وسوي كشور را دربرداشتن گامهاي بزرگ به سوي رشد و تعالي معنوي و مادي، شتاب بيشتري ببخشد. در غير اين صورت، كشور بار ديگر فرصتي بزرگ را از كف داده است. از چنين چشم اندازي است كه حساسيت و دلسوزي مقام معظم ولايت در امر خطير انتخاب رئيس جمهوري اصلح از ميان نامزدهاي تاييد شده، معنا مي يابد. در نظام جمهوري اسلامي ايران، مركز وسرچشمه مشروعيت همه نهادها و امور، از ولايت مطلقه فقيه است. براين اساس، ولايت مطلقه فقيه سنگ بنا و محور هرگونه حركت در نظام از جمله گزينش رياست جمهوري است بااين همه، اين شان سترگ ولايت امر مسلمين، ناقض اصل انتخابي بودن رئيس جمهوري زيرا نيست، اولا در سايه شاخسار پرثمر همين نظام ولايت فقيه و در عصر زعامت خميني كبير ( ره ) بود كه ساز و كار انتخابي بودن رئيس جمهوري و اساسا ملاك قرارگرفتن راي مردم در همه امور موردتاييد بنيانگذار كبير جمهوري اسلامي ايران امام راحل قرار گرفت و در متن و بطن قانون اساسي نظام گنجانده شد و ثانيا همين امر گزينش رياست جمهوري و كاركرد رئيس جمهوري منتخب ملت نيز در ظل توجهات و رهبريهاي مقام ولايت امر صورت مي گيرد و از مرحله گزينش نامزدهاي صلاحيت دار تا تنفيذ رئيس جمهوري منتخب و حتي ايفاي وظايف وي، تحت نظارت هوشمندانه مقام معظم رهبري قرار دارد. اگر بنا بر آن بود كه مقام ولايت خود به معرفي مصداق و نه ملاك رئيس جمهوري و فرد شايسته و اصلح براي تصدي اين مقام بحث انتخابات بپردازند، از اساس زائد مي نمود. و مگر نه آنكه در زمان زعامت مقام معظم رهبري بود كه بر اختيارات رئيس جمهوري منتخبملت به مراتب افزوده شد و زمام امور اجرايي خطير كشور به طوركلي درتحت اختيارات وي قرار گرفت و پس از تصويب ملت و تنفيذ مقام ولايت به صورت اصل قانون اساسي تجلي يافت. به اين ترتيب، بنا به فهم درست و اصولي از جايگاه مقام ولايت امر مسلمين، شان اين مقام اجل و والاتر از آن است كه به تعيين و تبيين مصاديق در بحث انتخاب رئيس جمهوري بپردازند و چنانكه مقام معظم رهبري نيز در فرمايشهاي اخير خود تاكيد ورزيده اند پس از تاييد نامزدهاي ذيصلاح از سوي شوراي نگهبان، اين مردم - و فقط مردم - هستند كه داوران نهايي گزينش فرداصلح براي تصدي اين مقام بزرگ و خطيرند. آنچه در اين بيانات مقام معظم رهبري قابل فهم است آنكه، پس از تبيين و تشريح ملاكها از سوي مقام ولايت و سپس علما و دانشمندان و اشخاص مورد اعتماد ملت، اين مردمند كه بايد از ميان كانديداهاي موجود با بهره گيري از مشورت با امنا و شايستگان و علماء و من باب رجوع افراد به صاحبان اطلاع و تشخيص، صالحترين فرد را برطبق نظروتفسيرخود وباتوجه انقلابي، به پيشينه مذهبي، اجرايي و مديريتي وي برگزينند، اين، حقي است كه قانون اساسي مورد تاييد حضرت امام (ره ) مقام، معظم رهبري، و ملت بزرگوار و شرافتمند ايران، به اين مردم اعطا كرده است جايگاه مردم در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و ولايت فقيه، بسيار والا و بالاست و هرگونه تلاش در كوچك جلوه دادن نقش و اهميت مردم در تعيين سرنوشت خود از جمله انتخاب رئيس جمهوري اصلح و يا تحديد و تنازل فرمايش مقام رهبري به مصاديق، به منزله كوچك جلوه دادن مقام ولايت امر و تهي كردن پشت نظام از پشتوانه اساسي و اصلي خود يعني امت وفادار ومسلمان ايران است. اين كوشش، طبعا جز به زيان نظام و ولايت فقيه نيست. اين بحث را در شماره فردا پي مي گيريم.