Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760215-19108S1

Date of Document: 1997-05-05

بازتاب يك گزارش بهترين پاداش براي معلم در پي درج گزارش روز معلم نوشته كوتاهي از پدر يك دانش آموز دريافت كرديم. در اين نوشته كوتاه ويژگي يكي از دبيران يك دبيرستان كه ازچهره هاي فعال و دلسوز فرهنگي است، بازگو شده است. بديهي است اين ويژگي ها را در بسياري از آموزگاران و دبيران مدارس كشورمان سراغ داريم، همه آنان كه حوزه مسئوليت و تعهدات خود نسبت به مردم و ميهن خود را خوب مي شناسند و همه توان خويش را براي تربيت، سازندگان ايران فردا به كار گرفته اند: محجوب و با حياست. به موقع حرف مي زند. با دقت به سخنان همكاران گوش مي كند. اظهاراتش معمولا مورد توجه و كارساز است. از زبان تعداد زيادي از دانش آموزان شنيدم كه مي گفتند آقاي ص كه دبير آنها است را به اندازه پدر خود دوست مي دارند; زيرا به اندازه پدر براي آنها دل مي سوزاند و برايشان زحمت مي كشد. مدير دبيرستان مي گويد: در مقابل فروتني، دانش، اراده، سخت كوشي و مردم داري آقاي ص نه تنها من، بلكه كليه همكاران او، والدين دانش آموزان، مسئولان منطقه و... سر تعظيم فرود آورده ايم. كندوكاوي در مراكز آموزشي كشورمان در دل شهرها، روستاها مناطق عشايري و.. نشان مي دهد، بيشتر آموزگاران و مديران اين مرزوبوم مثل آقاي ص هستند. روز دوازدهم ارديبهشت هر سال، سراسر ايرانيان روز معلم را جشن مي گيرند و تلاش مي كنند تا در اين روز از اين زحمت كش ترين قشر جامعه خود قدرداني كنند. آيا پاسخ مناسبي از سوي جامعه به اين تاثير گذارترين قشر جامعه داده شده؟ است ملاك و معيار قدرداني از زحمات توان فرساي آموزگاران؟ چيست يكي از آموزگاران مي گويد: تبسم زيباي دانش آموزان كه هر صبح چون غنچه اي دل انگيز بر لبان آنان مي شكفد بهترين پاداش براي معلمان است. بزرگ منشي اين آموزگار دبستان مختص او نيست و اين صفت والا برقامت همه معلمان كشور دوخته شده و زيبنده آنهاست. به نظر مي رسد، تعيين معيارهاي مناسب براي اندازه گيري تاثير كار آموزگاران و معلمان كشور در توسعه ملي و دادن پاداش مادي در خور اين تاثير مي تواند نشان بالندگي كشور باشد. باشد كه به اين معيار و ملاك دست يابيم.