Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760215-19100S1

Date of Document: 1997-05-05

دست نگهداريد تا انتخابات! برخي از مردم به دليل عدم توانايي در پيش بيني آينده، فعاليت هاي اقتصادي خود را مسكوت مي گذارند. آنها به ديگران مي گويند: دست نگهدار تا نتيجه انتخابات معلوم شود! يك دانشجوي مديريت: تجربه نشان داده كه هنگام تغيير برخي از مديريتها، يكباره سيستم دچاردگرگوني مي شود آقاي حسين. ص يكي از صدها نفري است كه در بورس اوراق بهادار تهران مبلغي سهام خريداري كرده است. اوهمچنين در بخش مسكن هم فعاليت مي كند و در يكي از نقاط غربي تهران يك زمين و چند آپارتمان داردولي مدتي است كه وي از فعاليت دست كشيده است و باوجودي كه هرماهه مقداري سهام بر سهامهاي خود مي افزود، اما يكي دو ماهي است كه فعاليت خود را مسكوت گذاشته است. يكي از دوستان آقاي حسين. ص كه درصدد بود تعدادي سهام خريداري كند، درمقابل سخنان وي و اصرار او از خريد سهام منصرف شد. آقاي حسين. ص مي گويد: تا نتيجه انتخابات معلوم بايد نشود، دست نگهداشت! آقاي رضا. ع كه در يكي از (مجتمع هاي توليدي ) دولتي مسئوليتي دارد، درمقابل اين طرز تفكردوستان كه مي گويند: بايدفعاليت هاي خود را بيش از پيش ادامه داد، مقاومت مي كند. آقاي ع رضا معتقد است تازماني كه تكليف انتخابات روشن نشده، نبايد فعاليتي كرد! وي در پاسخ يكي از دوستان و همكاران وي كه مي گفت: بايد براي توليد بيشتر و يافتن بازار جديد محصولات در نمايشگاه تخصصي محصولات كارخانه هاي مربوطه شركت كنيم و ازهمين امروز كار خود را آغاز نماييم، گفت: دست نگهدار تا ببينيم نتيجه انتخابات چه خواهدشد! دوري جستن از ضرر هيچ يك از افراد بشر حاضر نيست متضرر شود. اين احساس در تمامي افراد بشر وجود دارد و تمايلي فطري است كه از ضرر و زيان خود رامحافظت كنند. در اين وضعيت، موقعيت هاي مختلف اجتماعي اين احساس را در برخي از مردم پديد مي آورد كه بايد براي جلوگيري از ضرر دست به انجام برخي اعمال زيرا بزنند مي پندارند كه ضرر و زيان متوجه منافع آنان است. يكي از مسايلي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه منافع اقتصادي، مانند ثبات يا بهبودموقعيت شغلي و امكان سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي و همچنين افزايش درامد موجب مي شود تا افراد براي حفظ موقعيت موجود در مواقعي كه مي پندارند بحران يا ابهام درپيش است، احتياط بيشتري به خرج دهند. تجربه به دفعات ثابت كرده درحالي است، كه ضرري متوجه منافع اقتصادي هريك از مردم آنها باشد، به شدت از خويش مقاومت نشان مي دهند و درصورتي كه احتمال اين ضرر و زيان درآينده متوجه منافع اقتصادي آنان شود، به شدت احتياط مي كنند. در واقع يك چرخه آزمايش و خطاموجب مي شود تا آزمايش شونده خويش را از معرض آسيب و خطر محافظت كند. ابهام نسبت به آينده آيا آينده تا آن حد غيرقابل پيش بيني است كه عده اي از مردم از چند ماه قبل به انتظار مي مانندتا متحمل ضرر و زيان كارشناسان؟ نشوند عقيده دارند، هرمقدارآينده براي فعاليت هاي اقتصادي مبهم باشد، آنها در فعاليت هاي خويش بيشتر احتياط مي كنند. فردي كه خود را كارمند يكي ازوزارتخانه هاي دولتي معرفي مي كند، عقيده دارد: بي ترديد فردي كه منافع خويش را در شغل خود مي بيند حاضر به ازدست دادن آن نمي شود. لذا اين گفته هاي بدبينانه را كه پس از تغيير بالاترين سطح سطوح مديريت، پايين مديريتي و حتي كارمندان تغيير خواهند كرد، جدي تلقي مي كند و ازخود عكس العمل نشان مي دهد. وي مي افزايد: اين از ابهام نسبت به آينده ريشه مي گيرد. يك روانشناس مي گويد: برخي تصورشان از آينده اين است كه شايددر هاله اي از ابهام باشد، لذااحتياط مي كنند و بهتر مي بينند كه فعاليت خودرا مسكوت بگذارند. اين روانشناس معتقد است: تجربه نشان داده كه افراد تمايل دارند تا سخنان بدبينانه در مورد وضعيت شغل و سرمايه اي خويش را قبول كنند و درنهايت اين سخن كه درفعاليت هاي اقتصادي بايد نسبت به آينده بدبين بود شكل گرفت. وي مي افزايد: افراد براي اينكه درمعرض خطر و انحطاط قرار نگيرند، به سخنان بدبينانه خوبگوش فرامي دهند و حتي سعي مي كنندآن را به مورد اجرا گذارند. اما بيائيد ببينيم اين ابهام چيست كه به نظر بسياري باعث دست نگهداشتن و اقدام به عمل نكردن مردم مي شود. واقعيت آن است كه ابهام در درجه نخست قدرت تشخيص مردم رادرمعرض خطر قرار مي دهد. اينكه نتوان دريافت كه چه كسي در چه جايي قرار خواهدگرفت و يا روابطازچه اصولي پيروي خواهندكرد قدرت تشخيص مردم را مختل مي سازد. در اين شكل، به اين مي ماند كه چراغي كه در دست بوده، كم سو شده و ديگر نمي تواند حيطه وسيعي را روشن كند. ازسوي ديگر، ابهام احساس كنترل مردم را مختل اگر مي كند احساس شود كه ديگر نمي توان بر روابط علت و معلولي آينده تسلط و احاطه داشت ودرجاي مناسب به دستكاري آن پرداخت، اولين و بديهي ترين پاسخ دست كشيدن از هر اقدام وعملي است كه در حال حاضر به علت جو انتخابات رياست جمهوري نمونه هاي آن را مي بينيم. تجارب گذشته حسين فرهادي كارمند يكي از سازمان هاي دولتي مي گويد: تجربه نشان داده است، وقتي يك مدير تغيير مي كند سيستم را تغيير مي دهد و اين عمل نوعي پايداري دايمي درسازمان مربوطه پديد مي آورد. ازاين رو كارمندان و حتي معاونين و بسياري از كساني كه درخارج سازمان به نوعي با آن سازمان ارتباط دارند، هميشه در يك حالت خوف و رجا بسر مي برند. در چنين حالتي مي توان به اين نتيجه رسيد كه مسكوت ماندن برخي از فعاليت ها در گوشه و كنار ناشي جامعه، از تجارب پيشين برخي از مردم است. علي زاده دانشجوي سال آخر كارشناسي مديريت مي گويد: نگراني برخي از مديران و مردم شايد بجا باشد، زيرا تجربه نشان داده است هنگام تغيير برخي از مديريت ها، به يكباره سيستم سازماني تغيير مي كند و درنتيجه مدتي طول خواهدكشيد تادوباره سيستمي جديد جايگزين شود. او معتقد است: مردم نيز با مشاهده چنين وضعي، در ذهن خود اين عمل را تبديل به يك تجربه مي كنند و مي پندارند كه درصورت تغيير هر مديريتي، همه چيز دگرگون خواهدشد! خانم محمدي كارمند يك شركت خصوصي مي گويد: شركتهاي خصوصي عمدتا به دليل ارتباطات خود با مديران و كارمندان عمدتا نگران تغيير مديريتها ودرنتيجه ازبين رفتن ارتباطات خود هستند. وي مي افزايد: به نظرمن، اين موضوع از تجارب گذشته ناشي مي شود. مدير يكي از سازمان هاي دولتي كه حاضر نيست نامش درج شود معتقد است: اين پندارها و افكاربدبينانه در تعداد اندكي از مردم وجود دارد و اين انديشه ها ريشه سالمي ندارد و برخي افراد باخيالبافي تصور مي كنند كه همه چيز باتغيير مديريت بالاي كشور دستخوش دگرگوني خواهدشد. دراين خصوص نگاه برخي از مديران به تحولات پس از انتخابات حايزاهميت است كه اين افراد ازهم اكنون دست از كار شسته اند، زيرا عقيده دارند نتيجه كار و تلاش، نصيبمديريت پس از ما خواهدشد. لذااين نوع تفكر در سطوح پايين اداري نيز تعميم مي يابد و به صورت حركتي غيرمنطقي خود را مي نماياند وبه صورت بي نتيجه ماندن فعاليت هاي اقتصادي خود را نشان مي دهد. ادامه دارد رامين سليماني