Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760211-18927S1

Date of Document: 1997-05-01

رهبر معظم انقلاب: ملت ايران همچون كوهي استوار برسر مواضع اصولي خود ايستاده است قوام جامعه به علم و عمل است و با توسعه و پيشرفت تعليم و تربيت و كار و ابتكار حركت كشور به سمت هدفها، سريع خواهد شد . تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي ديروز در ديدار هزاران تن از كارگران و معلمان كشور با ايشان كه به مناسبت روز جهاني كار و كارگر و روز معلم انجام شد در سخنان اظهارات بسيارمهمي، ومواضع اخير وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا راعليه جمهوري اسلامي ايران، وقيحانه غيرصحيح و بي ادبانه خواندند و بر شدت مواضع ملت و دولت ايران درمقابل دولتهاي زورگو، مستكبر و بدطينت تاكيد كردند. مقام معظم رهبري دراين ديدار وقاحت را مناسبترين كلمه براي موضع گيري اتحاديه اروپا در فراخواني ايران اسلامي به رعايت موازين حقوق بشر دانستند و فرمودند: دولتهاي اروپايي در يكصدسال اخير بيشترين نقض حقوق بشر را انجام داده اند. دو جنگ جهاني پر از مفسده را آنها به وجود آوردند و دهها كشور جهان را استعمار كردند. درعصر حاضر نيز همين دولتها و سردمداران اروپايي، كارخانه هاي توليد سلاحهاي شيميايي را در عراق به كار انداختند كه به آن همه فاجعه انجاميد و تاسيسات اتمي عراق را كه تهديدي براي منطقه محسوب مي شد، ايجاد كردند و اكنون نيز همين دولتمردان اروپايي براي جنايات اسرائيل زمينه سازي مي كنند. حضرت آيت الله خامنه اي گناه استعمار و تضييع حقوق ملتها را فقط متوجه دولتهاي عضو اتحاديه اروپا دانستند و فرمودند: وجود دولتهاي اروپايي آميخته با نقض حقوق بشر است. آنها در برابر جنايات روزانه صهيونيست ها در سرزمين هاي اشغالي، بمباران خانه هاي مردم عادي لبنان وآدم ربايي اسرائيل از روستاهاي اين كشور، سكوت كرده اند و خم به ابرونمي آورند. جنايتكاراني كه دربوسني و هرزگوين هزاران انسان بي گناه را كشتند و يا آنها را زنده بگور كردند، اكنون در خيابانهاي اروپا آزادانه راه مي روند و كسي نيز متعرض آنها نيست. بنابر اين دولتهاي اروپايي بااين همه جناياتي كه خود انجام داده اند و يا در برابر چشم آنها انجام شده است، با متهم كردن نظام مردمي ايران به نقض حقوق بشر، وقاحت و پررويي به خرج داده اند. رهبرمعظم انقلاب اسلامي از قطع مذاكرات انتقادي اتحاديه اروپا با جمهوري اسلامي ايران استقبال كردند و فرمودند: استفاده از عنوان انتقادي براي گفت وگوهاي اروپا با ايران، از آغاز اشتباه بوده است. انتقاد آنها در اين است كه چراملت و دولت ايران پايبند به اصول اسلامي است. اگر بحث برسرانتقاد باشد، انتقاد ما از اروپاييها بيشتر است. آنهادولت ايران را به قطع گفت و گوهاي انتقادي تهديد كرده اند، در حاليكه اين گفت و گوها براي ايران اسلامي اهميتي ندارد و ماطالب آن نبوده ايم. مقام معظم رهبري از دشمنان ملت ايران با عناويني چون وقيح، ظالم، پر غيرمنصف، رو و بددل ياد كردند و فرمودند: ملت ايران همچون كوهي استوار برسر مواضع اصولي خود ايستاده است و به اظهارات وزيران خارجه اتحاديه اروپا نيز هيچ اهميتي نمي دهد و دولت جمهوري اسلامي ايران نيزبايد همچنان باكمال قدرت، در مقابل حركتهاي زشت آنان بايستد. حضرت آيت الله خامنه اي با بيان مواضع جمهوري اسلامي ايران درقبال اتحاديه اروپا فرمودند: به سفير آلمان در تهران تا مدتي نبايد اجازه ورود به ايران داده شود. همچنين از نظر ما مراجعت بقيه سفراي كشورهاي اروپايي كه به عنوان يك حركت به اصطلاح آشتي جويانه خواهان بازگشت به ايران هستند، بلامانع است. اما براي رفتن سفراي جمهوري اسلامي ايران به آن كشورهاهيچ عجله اي نخواهد بود و بايد باصبر و بهره گرفتن از فرصت تصميمي كه مصلحت و عزت اسلامي اقتضا مي كند، اتخاذ شود. رهبرمعظم انقلاب اسلامي بر بي نياز بودن ايران اسلامي به اروپا تاكيدكردند و فرمودند: ملت ايران قادر است كشور خود را بدون اروپا نيز اداره كند، آنچه كه موردنياز ملت ايران است، در داخل كشور توليد مي شود و اگرچيزي لازم داشته باشيم، بسياري از كشورها براي فروختن آن صف كشيده اند، بنابر اين كشورهاي اروپايي نبايد تصور كنند كه صاحب دنياهستند. مقام معظم رهبري، اتحاديه اروپا را درماجراي اخير خود با ايران بازيچه دست صهيونيسستها توصيف كردند و فرمودند: دولتهاي اروپايي نفهميدند كه باچه كسي طرف هستند و هنوز نمي دانند كه بااينگونه اظهارات، ايران اسلامي وادار به تسليم دربرابر هيچ قدرتي نخواهد شد، بنابر اين همه بايد بفهمند كه ملت ايران زنده، بيدار، بانشاط و باعزت، قدرت و صلابت است و به هيچكس احتياج ندارد و كساني كه مي خواهند باايران اسلامي ارتباطداشته باشند بايدبدانند كه اگر ازموضع استكباري برخورد كنند ملت ايران آنها را پس خواهد زد. حضرت آيت الله خامنه اي در بخش ديگري از سخنانشان معلم را مظهر علم و كارگر را مظهر عمل دانستند و فرمودند: قوام جامعه به علم و عمل است و باتوسعه و پيشرفت تعليم و تربيت و كار و ابتكار، حركت كشور به سمت هدفهاسريع خواهد شد ومشكلات نيز برطرف مي شود. بنابر اين جامعه معلمان و مجموعه دست اندركاران تعليم و تربيت ونيز جامعه كارگري و مجموعه كار و ابتكار وتوليد در بخش هاي صنعتي وكشاورزي براي كشور حايز اهميت بسيار است. رهبر معظم انقلاب اسلامي خنثي شدن تلاشهاي خباثت آميز دشمنان اسلام براي جدا كردن جامعه كارگري و معلم كشور از متن مردم و انقلاب را ثمره ايمان و نورانيت قلب دراين دو قشر عظيم خواندند و ضمن تاكيد براهميت بهبودبخشيدن به كيفيت كار در هر دوبخش فرمودند: كار در اسلام، عبادت و ارزش شمرده شده است و لازمه آن نيز در اين است كه هر كس كاري را قبول كرد آن را به بهترين وجه انجام دهد. مضمون و مفهوم وجدان كاري دراحساس مسئوليتي است كه هركس بايد درقبال آن كار احساس كند و كليد حل مشكلات كشور نيز در اين است كه كننده هركاري وجدان كاري داشته باشد. مقام معظم رهبري دقت و محكم كاري در انجام كارها را موجب پديدارشدن يك جامعه سرافراز و آباد و برخوردار از انسانهاي قوي، مستحكم و تسليم ناپذير در برابر دشمن دانستند و خطاب به مسئولان كشور فرمودند: ملت ايران داراي استعداد برجسته اي است و خوشبختانه طي چند سال اخير دراين زمينه اخبار و گزارشهاي مستندي دراختيار مردم قرار گرفت و بسياري ازجوانان ما توانستند درمسابقات جهاني و هماوردهاي علمي و نيز درقبول بعضي ازكارهاي بزرگ و پيچيده و صنايع دقيق و ريز بر ديگران فايق بيايند و اين همان استعداد برجسته و شكوفا شده ايراني است. بنابراين مسئولان كشوربايد برتلاشهاي خود براي شكوفا كردن استعدادها و ابتكارها درمحيطهاي كارگري ومحيط آموزش وپرورش بيافزايند. حضرت آيت الله خامنه اي مسئوليت سنگين معلمان و كارگران را در حفظقوام كار و استقلال كشور خاطر نشان كردند و در پايان سخنانشان فرمودند: ملت ايران در طول سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي گامهاي بلندي را به سوي توسعه كشور به پيش برداشته است و از لحاظ مواضع سياسي درمسائل بين المللي نيز مواضع خود را روزبه روز صريحتر وروشن تر و قاطع تر كرده است. به موجب اين گزارش پيش از سخنان مقام معظم رهبري، آقايان كمالي و نجفي وزيران كارو اموراجتماعي و آموزش و پرورش، هريك در سخناني برنقش كارگران و معلمان در رشد و توسعه كشور و مقابله با تهاجم فرهنگي دشمنان اسلام تاكيد كردند و روز معلم و روزكارگر رابه جامعه فرهنگيان و نيزجامعه كارگري كشور تبريك گفتند.