Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760211-18880S1

Date of Document: 1997-05-01

مرگ غني مقدمه جنگ وراث در راهروهاي دادگاه خانواده كسيكه بر عليه او سند غيررسمي ابراز شود..،، اگر سندمنتسب به مدعي عليه او نباشد مي تواند نسبت به خط يا مهر و يا امضاء ترديد كند. - دادگاه عمومي - خواسته: تنفيذ وصيت نامه - خواهان: همسر اول متوفي - خواندگان - 1 فرزند متوفي - - 2 همسر دوم متوفي قاضي (خطاب به وكيل همسر دوم متوفي ): شما وصيت نامه متوفي رو تائيد ؟ نمي كنيد وكيل همسر دوم متوفي: نه خير. مورد قبول ما نيست. شايد چون بيشتر از ثلث اموالش رو وصيت كرده؟ قبول نداريد اين طور نيست، چون معلومه كه نمي تونسته حتي به فرض معتبر بودن وصيت نامه از نظر ما اين كار رو بكنه. آيا مشكل از خط و امضاي وصيت نامه؟ است بله. مطابق ماده 843 قانون مدني وصيت كننده نمي تواند نسبت به بيش از يك سوم اموال زمان فوتش وصيت كند مگر اينكه وراث او ميزان بالغ بر يك سوم را تائيد كنند. البته اينجا اين مسئله مطرح نيست چون زن دوم مرحوم، اصلا وصيت نامه ارائه شده را فاقد اعتبار مي داند و اختلاف نظر اينجاست. - (رو به وكيل فرزند متوفي ):شما اصل وكالتنامه اتون؟ روآورديد (وكيل فرزند متوفي ): نه خير. متاسفانه موكل من مسافرت هستن. در اولين فرصت تقديم مي كنم. - (رو به وكيل همسر اول متوفي ):موكل شما؟ نيومدند (وكيل همسر اول متوفي ):نه خير، ايشون بيمار هستن. اگرامري باشه بنده در خدمت هستم. ارائه اصل وكالتنامه به اين جهت است كه اولا داشتن سمت وكالت وكيل از جانب موكل اثبات شود، ثانيا از حيث تشريفات دادرسي همانندي كامل اصل وكالتنامه با رونوشت آن مشخص شود. درباره موكلين دو وكيل كه به دلايل موجه غيبت دارند، حضورشان ضرورتي ندارد چون وكلاي ايشان به نمايندگي از طرف آنها حاضر هستند. فقط در مواردي كه دادگاه تشخيص بدهد حضور ايشان به حل مشكل كمكي مي كند، دعوتشان مي كند. - (خطاب به وكيل همسر اول متوفي ): خوب شما اظهاراتتون رو بفرمائيد. وكيل همسر دوم مرحوم ادعاي جعل وصيت نامه راكرده اند. اجازه بفرمائيد لايحه ايشون رو بخونم تا اگر توضيحي لازم باشه به عرض برسونم. - پس مستندات و ضمائم لايحه آقاي وكيل رو هم ملاحظه كنيد. در مورد جعل كه كاملا تكذيب راجع به مي كنم قانون 294ماده امور حسبي، اول اينكه شوراي نگهبان قيد مهلت رودر مورد موعد ارائه وصيت نامه بعد از انحصار وراثت و بي اعتباري اون برداشته، دوم اينكه در آگهي منتشر شده پس از حصر وراثت قسمت آخر ماده مذكور درج نشده، پس موكل هم از اون بي اطلاع ضمن بوده اينكه در هيچ جاي ديگه اي از آئين دادرسي مدني اشاره اي به اون نشده بنابراين وصيت نامه اي كه در اختيار موكل من قرار گرفته داراي اصالته و مفاد اون معتبر و قابل اجراست. ماده 294 قانون امور حسبي مقرر مي داشت: دادگاه بخش در آگهي كه براي اداره يا تصفيه تركه ميراث يا تصديق حصر وراثت مي شود، قيد مي كند كه هركس وصيت نامه اي از متوفي نزد اوست در مدت 3 ماه به دادگاهي كه آگهي نموده بفرستد و پس از گذشتن اين مدت هر وصيت نامه اي (جز وصيت نامه رسمي و سري ) ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. ). يعني اينكه پس از گذشتن 3 ماه از تاريخ درج آگهي در روزنامه راجع به انحصار وراثت براي صدور گواهي آن اگر وصيت نامه عادي ( خودنوشت ) به دادگاه رسيدگي كننده ارائه شود براي اينكه تصميم دادگاه متزلزل و احتمالا بي اعتبار نشود و تا ابد فرصتي براي ارائه وصيت نامه عادي نباشد، آن وصيت نامه مورد پذيرش و بررسي قرار نخواهد گرفت. در سال شوراي 1367 نگهبان قيد مهلت 3 ماهه را با استدلال اينكه شرعي نبوده و ممكن است حق كسي ضايع شود، حذف و ابطال نمود. شوراي نگهبان ايمني اقدام را بر مبناي اصل 4 قانون اساسي كه بيان مي دارد تمام قوانين مطلوب مصوب مجلس بايستي منطبق با موازين اسلامي باشد و تشخيص مغايرت يا عدم مغايرت قوانين با شرع به عهده فقهاي شوراي نگهبان گذاشته شده است انجام داد. (وكيل همسر اول متوفي چنين ادامه مي دهد ):در صورت نياز اصل اسنادي كه به خط و امضاي مرحوم بوده ارائه خواهد شد. ضمن اينكه اصل وصيت نامه هم جهت استحضار رياست دادگاه تقديم خواهد در شد مورد ادعاي جعل وصيت نامه از طرف وكيل همسر دوم مرحوم، چون امضاء و خط منتسب به موكل ايشون نيست، نمي تونند قانونا ادعاي جعل كنند، مگر اينكه ادعاي ترديد كنند. بنابراين استدعاي تنفيذ وصيت نامه را دارم. مطابق ماده 146 قانون آئين دادرسي مدني اصل اسنادي كه طرفين رونوشت آنها را در دادگاه ارائه مي كنند بايد در جلسه دادگاه همراه داشته باشند كه در صورت نياز ارائه شود. چنانچه اصل اسناد ياد شده به موقع در دادگاه ارائه نشود، آن اسناد از شمار دلايل مورد استناد خارج مي شوند. از سوي ديگر برابر ماده 376 قانون آئين دادرسي مدني: كسيكه بر عليه او سند غيررسمي ابراز شود..،، اگر سند منتسب به مدعي عليه [او ] نباشد مي تواند نسبت ] به خط يا مهر و يا [امضاء ترديد كند. در اين صورت دادگاه بوسيله تطبيق مفاد سند مورد اختلاف با اسناد و دلائل ديگر با تحقيق از گواهان و مطلعين يا تطبيق آن با اسنادي كه در اصالتشان ترديدي نيست و در غير اين موارد ارجاع موضوع به كارشناس، اتخاذ تصميم خواهد كرد. - (رو به وكيل فرزند متوفي ): شما هم توضيحات لازم روارائه بفرمائيد. موكل من مفاد وصيت نامه را مي پذيرد، همين. مطلب ديگه اي ندارم. - (خطاب به وكيل همسر دوم متوفي ): با توجه به اظهارات آقايان، اگر مطلبي داريد به عرض دادگاه برسانيد. براي رد وصيت نامه ارائه شده توسط خواهان (زن اول مرحوم ) مواردي رو بايد بگم; اول اينكه امضاي نوشته مورد بحث با نام سيدامير سربازه، در حاليكه با توجه به اسنادي كه از متوفي وجود دارند، ايشون سيد نبودند اين موضوع نشون مي ده كه نويسنده وصيت نامه ساختگي ارائه شده، مرحوم رو نمي شناخته و به خواسته خواهان اين كار رو انجام داده. براي اينكه خواهان (همسر اول متوفي ) هم بعد از 30 سال زندگي مشترك با مرحوم مي دونسته كه اون شادروان سيد نيست. خود مرحوم هم نمي تونسته چنين اشتباهي رو مرتكب بشه. دوم اينكه خانوم خواهان به مدارك و اسناد آقا دسترسي نداشتند. چون از چند سال قبل از طلاق هم به همراه فرزندشون در استراليا زندگي مي كردند. بعد از مرگ شوهرشون هم مدت كوتاهي براي شركت در مراسم خاكسپاري و مجالس ختم اينجا بودند. هيچ كس با مرحوم كمترين ارتباطي نداشت. پس چطور ممكنه وصيت نامه ارائه شده سالها در اختيار نزديكان متوفي بوده ولي از وجود اون بي اطلاع بودند. سوم، با توجه به سند طلاق، شوهر مرحوم به دليل تنفر بسياري كه از ايشون داشتند، از او با طلاق بائن جدا شده اند. حالا چطور ممكنه اون زنده ياد 31 دارائي خودش رو به چنين كسي وصيت كرده؟ باشد چهارم اگر شوهر ايشون از كارهاي گذشته و رفتارش پشيمون شده و قصد دلجوئي از ايشون رو داشته بايد وصيت نامه رو براي خوشحالي خانم به ايشون مي سپردند. در حاليكه خانم اون رو 12 سال بعد از تاريخ تنظيم و 13 سال بعد از طلاق و 5 سال بعد از زمان درگذشت شوهر ارائه كرده. ادامه دارد