Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760210-18822S1

Date of Document: 1997-04-30

صندوق بين المللي پول گزارش داد: پايان عصر صنعت در كشورهاي بسيار پيشرفته فرا مي رسد .تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: ديگر كاربرد لقبصنعتي براي كشورهاي پيشرفته مناسب نيست زيرا اكنون بيشتر مشاغل در اين كشورها از نوع خدمات است. روزنامه وال استريت ژورنال در شماره روزدوشنبه خود نوشت: صندوق بين المللي پول گزارش تحقيقي جديدي منتشر كرده است كه مرحله فراتر از صنعتي شدن را براي كشورهاي پيشرفته توصيف مي كند. اصطلاح غير صنعتي شدن كه در اين گزارش بكار رفته است اشاره به اين مطلب است كه ديگر مشاغل عمده پردرآمد در اين كشورها مربوط به كارخانه هاي صنعتي نيست بلكه مربوط به بخش خدمات است. صندوق بين المللي پول از اين پس براي اشاره به كشورهاي ثروتمند دنيابجاي لقبكشورهاي صنعتي از اصطلاح اقتصادهاي پيشرفته استفاده مي كندزيرا اين كشورها روند غير صنعتي شدن را شروع كرده اند. يك بعد غير صنعتي شدن كاهش مشاغل در بخش صنعت است. امروز به دليل استفاده از تجهيزات ماشيني در كارخانه ها به نيروي انساني كمتري دربخش توليدي نياز است. ارقام ارائه شده از سوي دفتر آمار حرفه اي نشان مي دهد كه طي سي سال گذشته نسبت تعداد مشاغل كارخانه اي در آمريكا از 28 درصد درصد 16به رسيده است. راثورن و رمزومي نويسندگان گزارش اخير صندوق بين المللي پول در اين زمينه اظهارداشته اند كه حتي در كشورهاي در حال پيشرفت آسيا نيز همراه با افزايش درآمدسرانه مشاغل بخش خدمات افزايش يافته است. آمار كشورهاي كره جنوبي، سنگاپور وتايوان چنين واقعيتي را نشان مي دهد. يك استثناي اين قضيه ژاپن در است ژاپن روند غير صنعتي شدن كندتر از آمريكا و كشورهاي آسيايي فوق بوده است و دليل آن اين است كه ژاپن توانسته است با توليد و صدور هرچه بيشتر محصولات صنعتي تا حدي جلوي سرعت كاهش مشاغل بخش صنعت را بگيرد.