Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760208-18649S1

Date of Document: 1997-04-28

چگونه در امتحانات ثلث سوم موفق؟ شويم برخي از دانش آموزان تلاش زيادي مي كنند و زحمت زيادي مي كشند; اماچندان موفق نمي شوند. گاه موفقيت در چندقدمي و گاه دور از دسترس آنهاست عمل كردن به اين روشهاو راه حلهاي ساده مهمتر ازدانستن آن است. دانش آموز بايد پيوسته و مداوم اين روشها و راه حلها رابه كار اندازد . هر چه بيشتر عمل نمائيد، مهارت بيشتري پيدا مي كنيد، باافزايش اين مهارتهاست كه موفقيت لحظه به لحظه نزديكتر مي شود يك ماه تا شروع فصل امتحانات باقيست روز 300 مدت زمان مناسبي است براي آمادگي درسي. پس شما فرصت داريد و مي توانيدخود را براي امتحانات آماده كنيد. از همين حالا و همين لحظه و هم اكنون شروع باروشي كنيد ساده به استقبال نمره هاي خوب برويد. كسبنمره هاي خوب، رضايت خاطرشما را فراهم مي سازد، براعتماد به نفس تان مي افزايد، همچنين احترام وخشنودي والدين را به همراه مي آورد. برخي از دانش آموزان تلاش زيادي مي كنند و زحمت زيادي مي كشند; اما چندان موفق نمي شوند. گاه موفقيت در چندقدمي و گاه دور از دسترس آنهاست. تعجب دانش آموز ووالدين از اين است كه چرا تلاش دانش آموز به ثمر ؟ نمي نشيند چرازحمات وي موفقيت او راتضمين؟ نمي كند اشكال از كجاست و مشكل در؟ چيست استادان برجسته در زمينه روانشناسي مدرسه وروانشناسي آموزشگاهي در اين باره معتقدند: بسياري از مسائل ساده وپيش و پا افتاده، مانع موفقيت دانش آموز مي شود و همين مسائل ساده به عدم موفقيت وي منجر شده است. جالب آن كه وقتي دانش آموز همين مسائل ساده را متوجه ارزش مي شود، چنداني براي آن قائل نيست. چون اين مسائل يك ويژگي دارد وآن ساده بودن است! اين استادان برجسته راه حلهاي ساده اي براي دستيابي به موفقيت ارائه كرده اند. ساده بودن اين راه حلها، چيزي ازارزش آنها نمي كاهد وموفقيت دانش آموز راامكانپذير مي سازد. عمل كردن به اين روشها وراه حلهاي ساده مهمتر از دانستن آن است. دانش آموز بايدپيوسته و مداوم اين روشهاو راه حلها رابه هر كاراندازد چه بيشتر عمل نمائيد، مهارت بيشتري پيدامي كنيد، با افزايش اين مهارتهاست كه موفقيت لحظه به لحظه نزديكتر مي شود. استمرار درانجام اين فعاليتها عاملي جدي و اساسي است. سعي شده اين روشها بانثري ساده و روان در اختيار شمادانش آموز قرار گيرد. بارديگر تاكيد مي شود اين مسائل ساده و پيش و پاافتاده را، خيلي جدي بگيريد. قبل 1 از حضور در كلاس يكبار درس جديد راروخواني كنيد. روخواني هر درس حداكثر15 10 تا دقيقه از وقت شما را مي گيرد. چه اين درس، تاريخ و جغرافياوفارسي باشد و يا رياضي و زيست و فيزيك. سعي كنيد چشمانتان تمامي كلمات و نوشته هاي كتابرا از ابتدا تا انتهاي درس ببيند. مطمئنا بايكبار مطالب روخواني، زيادي ياد نخواهيد گرفت. ولي قطعا اين روش، كمك زيادي به شما خواهد شما كرد به هنگام حضور دركلاس، مطالب را زودتر ازديگران ياد مي گيريد. به 2 هنگام حضور دركلاس رونويسي نكنيد. با شنيدن توضيحات عينا معلم، همان حرفها و صحبتها را ننويسيد. آنچه معلم بر روي تخته سياه مي نويسد، در دفتر يادداشت نكنيد. سعي كنيد توضيحات معلم را با كلمات و عبارات خود بنويسيد. از كنار 3 مطالب به سادگي نگذريد. بسياري از سوالات همين امتحاني، مطالب ساده است. هرمطلبي را كه متوجه نشديددر كنار دفتر و يا كتابعلامت سوالي (؟ ) بزنيد. درفرصت مناسب كتاب را بخوانيد و در صورت لزوم از معلم و همكلاسيها، ايراد خود را برطرف كنيد. در 4 اولين همان درس فرصت را مطالعه كنيد. بهترين زمان براي يادگيري، اولين فرصت است. در مدرسه و يا به هنگام بازگشت از مدرسه، در اولين فرصت همان درس را بخوانيد. شما قبلا درس را روخواني كرديد، به توضيحات معلم گوش داديد، حالا بايد با دقت بيشتري همان درس را مطالعه كنيد. كتاب 5 را با علامتهاي اختصاصي علامت گذاري خودتان كنيد. برخي با علامت x و برخي با ماژيك، مطالب مهم را علامت گذاري مي كنند. اين كار به شما كمك شاياني خواهد كرد. اگرشما در آينده هر بار همان صفحه را ملاحظه كنيد، مي دانيد چه مطالبي را بادقت بيشتري بخوانيد. موقع 6 خواندن خلاصه برداري كنيد. بدون خلاصه برداري مطالب را زودتر فراموش مي كنيد. بدون تكيه به عين كلمات كتاب، خلاصه برداري كنيد. مطالبي كه فرا گرفتيد، با زبان و عبارات خودتان بنويسيد. پس 7 از مطالعه هربخش كوچك درس سوالاتي مطرح كنيد. هر درس از چند بخش كوچك و يا تيترهاي متفاوت تشكيل شده پس است از مطالعه اين بخشها، سوالات را خودتان مطرح كنيد. بهتر است اين سوالات را در همان صفحه كتاب بنويسيد. بدين ترتيبشما بتدريج فهرستي از سوالات خواهيد داشت. بانك 8 سوالات را براي هر درس تهيه كنيد. شما با مطالعه سوالاتي درسها، تهيه كنيد. اين سوالات را به دو صورت تهيه كنيد. سوالات خيلي جزئي و سوالات كلي. سوالات جزيي، تعريفها، اسامي اشخاص و مكانها را دربرمي گيرد. سوالات كلي توضيحات مفصل و طولاني دربرمي گيرد. به 9 كمك دوستان ومعلمان سوالات امتحاني سال گذشته و يا سالهاي گذشته را گردآوري نمائيد. سوالات امتحاني سالهاي گذشته راهنماي خوبي است با نگاهي به اين سوالات درخواهيد يافت كه چه سوالي براي امتحان ارزشمند است و چه سوالي چندان براي امتحان ضرورت ندارد. سعي كنيد گردآوري سوالات، وقت زيادي از شما نگيرد. پس 10 از مطالعه هردرس از خودتان امتحان بگيريد. در صورت امكان از دوست و همكلاسي خود و يا فردديگري بخواهيد از شماامتحان بگيرد. هر بارفقط يك درس را امتحان دهيد. آمادگي خودرا با اين امتحان ارزيابي ضعفهاي مي كنيد خود را درمي يابيد و به تواناييهاي خود پي مي بريد. در شروع 11 كار و فعاليت درسي به مرور تواناييهاي خود را افزايش دهيد. در برنامه حداكثر 2 الي درس 3 را در دستوركار خود قرار دهيد. در شروع كار بايد آهسته وبه تدريج ظرفيت فعاليت خود را بالاببريد. قدم به قدم و گام به گام زمان بيشتري را به درس اختصاص دهيد. در شروع كار، زياد مطالعه نكنيد. اندك اندك و بتدريج برساعات مطالعه سنگ بيفزائيد بزرگ علامت نزدن است. در 12 پايان هر واحدفعاليت خود را تشويق كنيد. هر كار كوچك را كوچك نشماريد. وقتي خلاصه برداري كرديد، خودتان را تشويق كنيد. وقتي سوالات را براي هر درس، طراحي كرديد، خودتان را تاييد كنيد. براي خودتان ارزش قائل همين شويد، كارهاي كوچك وتشويقهاي متناوب باعث دلگرمي شما خواهد شد. از دوستان 13 و همكلاسيهاو خويشاوندان كمك بگيريد. دوستان و همكلاسيهاكمكهاي شاياني به شما خواهند كرد. آنها از برنامه كلاس، نحوه تدريس معلم، جزوات درسي اطلاع دارند. گاه اطلاعات مفيد ديگري از قبيل كتابهاي كمك درسي دارند ومي توانند در تهيه و جمع آوري سوالات، در امتحان گرفتن از شما و ساير فعاليتها به شما كمك كنند. توجه داشته باشيد كه نبايد به آنان متكي باشيد. صرفا بايد درفرصتهاي مناسب از كمكهاي آنان بهره مند شويد. احمد آخوندي