Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760204-18525S1

Date of Document: 1997-04-24

بنابر اعلام بانك مركزي نرخ تورم سال 75 در /23 2حد درصد متوقف شد . سرويس اقتصادي: اداره آمار اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد كه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري كشور در اسفندماه سال 1375 نسبت به ماه قبل از /1 5آن درصد افزايش يافت. اما اين شاخص در اسفندماه 1375 نسبت به اسفندماه 1374 در مقايسه با نرخ مشابه ماههاي قبل كاهش يافت و /17 4به درصد محدود شد. در مقايسه با نرخ تورم سال 1374 نرخ تورم در سال 1375 به ميزان قابل ملاحظه اي تقليل يافت و به /23 2رقم درصد محدود شد. افزايش شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در اسفندماه 1375 نسبت به ماه قبل بيشتر ناشي از بالا رفتن شاخص بهاي گروه خوراكيها، آشاميدنيها و دخانيات به /1 3ميزان درصد و گروه كالاها و خدمات متفرقه به ميزان /8 6درصد بود. شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كه از مرداد ماه سال 1374 تا فروردين ماه سال 1375 همه ماهه افزايش داشت در ارديبهشت و خرداد ماه سال كاهش يافت 1375 و با اندكي افزايش در ماههاي بعد دراسفندماه به /492 7عدد ( ) 1001369 رسيد. متوسط شاخص مذكور در سال 1375 نسبت به متوسط سال /23 2قبل درصد افزايش نشان مي دهد. بدين ترتيب نرخ تورم در سال 1375 در مقايسه بانرخ تورم درسال 1374 كه /49 4معادل درصد بود كاهش قابل ملاحظه اي داشته است. در اسفندماه سال 1375 شاخص بهاي گروه خوراكيها آشاميدنيها و /1درصد 3دخانيات /1 2پوشاك درصد مسكن سوخت و /0 5روشنائي درصد اثاث و كالاها وخدمات مورد استفاده در /1 2خانه درصد حمل ونقل و /1 7ارتباطات درصد درمان و /1 1بهداشت درصد و كالاها و خدمات متفرقه /8 6درصد ترقي ولي شاخص بهاي گروه تفريح تحصيل و /0 2مطالعه درصد كاهش يافت.