Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760203-18488S1

Date of Document: 1997-04-23

سفره هاي زيرزميني آب در همدان با ابداع يك شيوه ابتكاري تغذيه مي شود . سرويس شهرستانها: به منظور تغذيه مصنوعي سفره هاي زيرزميني آب در همدان مالكان چاه هاي دهانه گشاد نيمه عميق در فصل زمستان گذشته با به كارگيري شيوه هاي ابتكاري، به موفقيت هاي چشمگيري در افزايش سطح آب سفره هاي زيرزميني نايل آمدند. به گزارش خبرنگار همشهري از همدان، استاندار همدان روز گذشته افزود: در مناطق نهاوند و كبودرآهنگ كشاورزان منطقه با توسل به تمهيداتي با سرازير كردن آب زلال چشمه ها و قنات ها به اين گونه چاه ها و نفوذ دادن تدريجي آب در ظرف زمان طولاني در اين چاه ها موجب تقويت چشمگير سفره هاي زيرزميني شده اند و براساس آزمايش هاي دقيق سطح آب در اين سفره ها بين يك تا 2 متر بالا آمده است. وي افزود: باتوجه به اين كه در اغلب مناطق روستايي از اواخر پائيز تا فروردين ماه سال بعد آب اين چشمه ها و قنوات كاربرد كشاورزي ندارد و تقريبا هرز مي رود، مسئولان امور آباستان بايد با انجام بررسي هاي كارشناسي در اين زمينه از سال آينده اين شيوه تغذيه مصنوعي را عموميت دهند. خرم با اشاره به طرح آبخوانداري در هزار 10سطح هكتار از اراضي استان و پخش سيلاببه منظور تغذيه مصنوعي سفره هاي زيرزميني، اين شيوه را اصولي، كارساز و بي هزينه توصيف كرد و گفت: با اين اقدام بخش قابل توجهي از منابع آب در چرخه مفيد نگهداشته مي شود.