Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760202-18377S1

Date of Document: 1997-04-22

دقت كنيد! معلمان ابتدايي در جامعه بزرگ آموزش و پرورش كشورمان، معلمان ابتدايي، به ويژه معلمان پايه اول بردبارترين و زحمتكش ترين گروهند كه پايه هاي اساسي و اوليه دانش را به فرزندان اين آب وخاك مي آموزند و در حقيقت كودكان را به نخستين جامعه، بعد از خانواده رهنمون مي شوند و راه و رسم زندگي اجتماعي و آموزشي را به آنان ياد مي دهند و رازهاي سربسته ذهن كودكان همايش رامي گشايند سراسري معلمان ابتدايي كه در تهران برپا خواهد شد، البته دستور كارمشخص و از پيش اعلام شده اي دارد كه در جريان همايش به آنها پرداخته خواهد شد، اما عنايت وتوجه به وضعيت مالي ومعيشتي اين گروه بزرگ همواره سايه اي برزندگي شان افكنده است كه اگربه آفتابي روشن مبدل شود، در كار و وظيفه آنان و نيز بازده اجتماعي شان بسيار موثر خواهد بود.