Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760201-18325S1

Date of Document: 1997-04-21

براي مقابله با عوارض ناشي از كمبود آهن در بدن طرح غني سازي آهن در نان، درشاهين شهر اصفهان اجرا شد .سرويس شهرستانها: اجراي آزمايشي طرح غني سازي آهن در نان، براي نخستين بار در كشور، در يك محله شاهين شهر اصفهان آغاز شد. به گزارش خبرنگار همشهري ازاصفهان، يك كارشناس مركزتحقيقات تغذيه اصفهان گفت: اين طرح با هدف مقابله بامساله فقر آهن در افراد به ويژه زنان در سنين بارداري كه درمعرض خطر بيماري قرار دارند، اجرا مي شود و در صورت موفقيت آميز بودن آن در سراسر كشور به اجرا درمي آيد. وي افزود: در اجراي اين يك طرح، كارخانه آردسازي در اصفهان براي تامين آرد غني شده از آهن با مركز تحقيقات تغذيه اصفهان همكاري دارد و دو نانوايي در يك محله شاهين شهر نيز نان مورد نظر را در اختيار افرادي كه فقر آهن در آنها مشخص شده و هم اكنون تحت نظر و آزمايش هستند، قرار مي دهد. مجيد اربابنيا همچنين گفت: يكي از بهترين راههاي تامين آهن بدن، افزودن آهن به نان مصرفي است كه هم اكنون در بسياري از كشورها اجرا مي شود. به گفته وي، كمبود آهن در بدن به ويژه در كودكان، باعث كاهش قدرت يادگيري، خستگي و بي تفاوتي مي شود.