Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760130-18116S1

Date of Document: 1997-04-19

والدين در فصل امتحانات چه بايد؟ بكنند راههاي كاهش نگرانيهاي والدين در ايام امتحانات بيشترين ميزان عدم توافقها، تيره شدن روابط، ناراحتيها، تعارضات، دور شدن و فاصله گرفتن والدين و فرزندان درزمان امتحانات است. اين نتيجه، حاصل استخراج نتايج پرسشنامه اي است كه در آن از والدين و فرزندان آنهادرخواست شده بود به اين سوال پاسخ دهند: چه مواقعي بيشترين اختلافات بين شمابروز؟ مي كند جالب آنكه پاسخ والدين و فرزندان به اين سوال يكسان بود: زمان امتحانات والدين، مي گفتند: فرزندان حرفها و راهنماييهاي ما رانمي شنوند، و فرزندان مي گفتند: والدين تصور مي كنند ما حرفهاي آنان را دربار اول نشنيده ايم و مدام تكرار درس بخوان، مي كنند، نمره خوب بگير، چرا به فكر خودت نيستي، ما خير و صلاح تو را مي خواهيم، و... گوشهاي ما پر است از اين حرفها. بدون ترديد فصل امتحانات يادآور دغدغه ها اين ونگرانيهاست دغدغه ها ونگرانيها محدود به دانش آموز نمي شود; بلكه فضاي خانه و خانواده را نيز در برمي گيرد. گويي والدين و اعضاي خانواده امتحان دارند! دانش آموز براي رهايي از اين دغدغه ها، گاه به مطالعه بيشتر روي مي آورد، و گاه درس و كتاب را به كناري نهاده و در برابر دغدغه هاسرتسليم فرود مي آورد! و گاه به هر دوي اين رفتارهامي پردازد. والدين نيز براي رهايي ازاين دغدغه ها گاه چاره جوييهايي را در پيش مي گيرند، و گاه با تذكرات مداوم دانش آموز را به خواندن درسها و مطالعه بيشتر توصيه مي كنند. اين سوال بسياري از والدين است كه وظيفه آنها در شروع فصل امتحانات؟ چيست آياضروري است ( والدين ) خودشان را درگير مسائل درسي وامتحاني فرزندشان آيا؟ كنند بهتر است بي اعتناوبي تفاوت فرزندشان را به حال خود رها؟ كنند هدف از نوشته حاضر پاسخگويي به يك سوال است: وظيفه والدين در شروع فصل امتحانات؟ چيست اين نوشته سعي دارد بدور از توضيحات مفصل، با نثري ساده و دغدغه ها روان، و نگراني هاي والدين را در زمان امتحانات برطرف نمايد، به تحكيم روابط والدين و فرزندان دراين موقعيت دشوار امتحاني بپردازد، و در نهايت نتيجه اي موفقيت آميز هم در فعاليتهاي درسي و هم در روابط بين والدين و فرزندان نصيب هر دو نمايد. فضاي 10 آرامبخش شورآفرين و اطمينان بخش بيافرينيد قطعا اصلي ترين وظيفه والدين فضايي صميمي، دلگرم كننده، فرحبخش، و شورآفرين است. چنين فضايي درون محيط خانه و خانواده، دغدغه ها و نگراني ها را به حداقل مي رساند، امكان بروز استعدادها را ميسر مي سازد، تواناييهاي هوشي وعاطفي فرزندان را گسترش مي دهد، و فرزندان را مسئول و متكي به خود بار مي آورد. سامان 20 بخشيدن به مسائل و مشكلات اقتصادي در ايام امتحانات بدون ترديد مسائل مالي نقشي در نمرات تحصيلي وموفقيت فرزندان ايفا مي كنند. سامان بخشيدن به مسائل مالي در زمان امتحانات، وظيفه اي مهم است كه بايد والدين آنها را جدي بگيرند. واقعيت آن است كه مسائل مالي گاه عرصه را بر والدين تنگ مي سازد. طبعا تحمل اين مشكلات صبر آنان راسرريز كرده و فشارهايي را به دانش آموزان منتقل مي كندظرفيت دانش آموز محدود است و حساسيت وي زياد. نتيجه آن كه گسترش مسائل ومشكلات مالي، غالبا منجر به عدم موفقيت تحصيلي فرزندان مي شود. برنامه ريزي اقتصادي در طول سال و بويژه در زمان امتحانات، بيشترين كمك به دانش آموز است تا با آسودگي خاطر به مسائل درسي و تحصيلي بپردازد. انعكاس 30 تعديل يافته فراز و نشيبهامشكلات هميشه وجود دارند حتي اگر هميشه مشكلات وجودنداشته باشند، انسانها سعي مي كنند مشكلي به وجود آورند، اعم از مشكلات مالي، اختلافات خانوادگي، درگيريهاي فاميلي، و... شايد مشكلات به تنهايي و بخودي خود مهم نباشند، مهم چگونگي مواجهه با اين مشكلات است. سعي كنيد در ايام امتحانات حتي الامكان همه مشكلات را به فرزندان خود منتقل نكنيد. تلاش كنيد مشكلات را با همه ابعاد و زواياي نگران كننده و طاقت فرسا به آنان بازگو نكنيد. پرهيز 40 از اختلافات خانوادگي در حضور فرزندان فرزندان شما خواه ناخواه از اختلافات شما و همسرتان آگاه مي شوند. سعي كنيد اين اختلافات را در حضور آنها دامن نزنيد. بيان اختلافات و بازگويي مجدد آنها به همراه القاب تحقيرآميز، جسم و روح فرزندتان را فرسوده مي سازد. آزردگي خاطر و فرسودگي جسم و روح فرزندتان، مجالي براي يادگيري دروس به آنها نخواهد داد. امتحان 50 وظيفه دانش آموز دانش آموز است نه وظيفه والدين والدين مسئوليتهاي خودشان را دارند و دانش آموزمسئوليتهاي خودش را ( دارد ). امتحان جزومسئوليتهاي دانش آموزاست. اين وظيفه فرزند شماست كه به موقع درس بخواند، تمرين حل كند، خودرا براي امتحان كلاسي وامتحان ثلث سوم آماده كند. شما وظايف ديگري داريد، بهتر است هركسي به وظايف خودش بپردازد. شما به وظايف خودتان عمل كنيد. ارتباط 60 خود را بامدرسه معلمان و انجمن اوليا و مربيان بيشتر كنيد ارتباط هر چه بيشتر شمابا مدرسه و معلمان باعث خواهد شد، فرزندتان بادلگرمي بيشتري درسها را دنبال كند، در ملاقات با معلمان و مشاوران از راهنماييها و توصيه هاي آنها حداكثر استفاده را ببريد. به اين توصيه ها و راهنماييها عمل كنيد. در جمع انجمن اوليا ومربيان شركت مداوم داشته باشيد. شما مي توانيد از نزديك با ساير والدين آشنا شويد. از آن ها راهنماييهايي را بشنويد كه در مورد فرزندشان بكار برده اند. اطلاع مي يابيد چه كارهايي به سود فرزندان است و چه كارهايي بي نتيجه است. تجارب ساير والدين در قبال فرزندانشان، راهنمايي ارزشمندي است. كه به شما خواهد آموخت چه چيزبراي فرزند شما مطلوب است. رفت 70 و آمدهاي خانوادگي را محدود كنيدبه ميهماني رفتن و ميهماني دادن زياد وقت زيادي از شما و فرزندانتان خواهد بدون گرفت، رفت و آمدهاي زندگي خانوادگي، ارزش چنداني ندارد. درزمان امتحانات، ميزان رفت و آمدها را كم كنيد. تفريحات 80 برنامه ريزي شده را جايگزين سايرفعاليتها نمائيد درس خواندن طولاني وخسته كننده به سود فرزندتان نيست. تفريح هر چند تفريحات ساده نظير گردش در فضاي آزاد، كوه، پارك رفتن، تماشاي فيلم، به تئاتر رفتن، فوايد بيشتري براي فرزندتان دارد. گرچه تفريحات نيز هزينه هاي مالي در بردارد; اما مي توان با هزينه هاي اندك اين تفريحات را انجام داد. غالب اين تفريحات، هزينه هاي كمتري را در مقايسه با يك ميهماني رفتن و يا ميهماني دادن، بر دوش شما مي گذارند. در 90 برنامه هاي درسي فرزندتان دخالت نكنيد; اما نظارت داشته باشيد فرزندان شما بارها و بارهااز معلمان، مشاوران، ومدير مدرسه توضيحات فراواني شنيده اند. اگر قراراست شما هم همان حرفها را تكرار كنيد، جز خستگي و ملال براي آنان سودي ندارد. تاكيدهاي بيش از حد، امرونهي هاي مكرر، دستورات بجا و نابجاي شما در اين موقعيت دشوار امتحاني، از سوي فرزندتان به عنوان دخالت تلقي مي شود. اگر فرزندتان تصميم گرفته بود به ميزان اندكي مطالعه كند، مطمئنا با امر و نهي شما، همين ميزان اندك مطالعه را نيز انجام نخواهد داد. شما با دخالت خودتان بر لجاجت وي مي افزاييد. اين كار نه به سود شماست و نه بسود فرزندتان. در 100 فرصتهاي فرزندتان مناسب را تاييد و تشويق كنيد با تشويق و تاييد فرزندتان، حس عجيبي در وي رشد مي كند. او احساس مي كند كه قدرت عجيبي پيدا كرده است. قادراست بيشتر مطالعه كند، تمرين كند، ياد بگيرد. يادگيري برايش جالب و شورانگيزخواهد شد. شما مي توانيد در لحظه اي كه موفق به حل مسئله اي شده است، در لحظه اي كه در حال مطالعه است و شما از در وارد مي شويد، در لحظه اي كه به پاكنويس مطالب درسي مي پردازد، و حتي لحظه اي كه كتابهايش را با نظم خاصي جمع و جور مي كند، و يا محتويات كيف را بيرون ريخته و در حال نظم دادن به دفتر و كتابش است، او را تحسين كنيد. يك جمله كوتاه كافي مي بينم، است، به دفتر وكتابهايت سروسامان وقتي داده اي، ديدم داري مطالعه مي كني، خوشحال چقدر شدم با صبر و حوصله داري پاكنويس مي كني. لحن گرم و صميمي شما، بر تاييد و تشويق صدچندان مي افزايد. سعي كنيد احساس خودتان را به او بازگو نماييد. از تحقير 110 سركوب نمودن و طعنه زدن جدا بپرهيزيد بدون هيچ ترديدي كلمات ناراحت كننده، طعنه آميز وريشخند كننده، اجازه فعاليتهاي مفيد را از فرزندتان سلب مي كند. آيا شما خودتان حاضريد طعن، نيشخند، كلمات تحقيرآميز بشنويد و با وجود اين، كاري مثبت و سازنده انجام دهيد! كاهش كلمات منفي و تحقيرآميز، باعث افزايش موفقيت فرزندتان خواهد شد. شنونده 120 صميمي حرفهاوشكايتهاي فرزندتان باشيد هميشه اوضاع بروفق مرادنيست. گاه دانش آموز ازدرسي تنفر دارد، گاه نسبت به رفتار معلمي، اعتراض دارد، و يا از يادگيري درسي عاجز است. در بيشتر اين مواقع فرزندتان، راهنمايي شمارا نمي خواهد. او به دنبال گوش شنوايي است. بدنبال آن است كه كسي حرفهايش رابشنود. حرفهايش را بشنود وقضاوت او نكند با درددل كردن احساس سبكي خواهد كرد، در چنين موقعيتهايي به استقبالش برويد. از قضاوت كردن درباره حرفهايش جدا بپرهيزيد. از توصيه كردن اجتناب ورزيد. وظيفه شما به عنوان والدين، فقطشنيدن است. حرفهايش رابپذيريد. سعي كنيد احساس اورا درك كنيد. مطمئن باشيد همه چيز به خير و خوشي خواهدگذشت. احمد آخوندي