Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760128-18095S1

Date of Document: 1997-04-17

فرمانده كل قوا: اين ملت در مقابل زورگويي هاي آمريكا و هر دولت ديگر حتي يك قدم به عقببرنخواهد داشت . تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي و فرمانده كل قواپيش ازظهر ديروز درديدار جمعي از فرماندهان وپرسنل ارتش جمهوري اسلامي ايران باايشان در سخناني از جنجال تبليغاتي دادگاه ميكونوس آلمان به عنوان خيمه شببازي آمريكا با واسطه گري اطلاعاتي وسياسي صهيونيستها ياد كردند و بازنده بودن دولت آلمان رابه سبب از دست رفتن اعتماد ملت ايران به آن كشور موردتاكيدقرار دادند. مقام معظم رهبري حوادث مربوط به دادگاه آلمان را يكي از زيباترين وشيرين ترين درسهابراي ملت ايران توصيف كردندوفرمودند: خيمه شب بازي دادگاه آلمان درس بسيار مهمي براي پي بردن هر چه بيشتر ملت ايران به ماهيت استكبار بود امادرعين حال تجربه جديدي براي اروپا محسوب مي شدزيرا دولت ايالات متحده آمريكابادلالي اطلاعاتي وسياسي صهيونيستهاتوانست دردرجه اول دولت آلمان وسپس اروپائيهارادرتنگنايي قراردهدكه خود آنها به هيچوجه مايل به آن نبودند. حضرت آيت الله خامنه اي كار دادگاه ميكونوس آلمان را از نظر جمهوري اسلامي ايران يك صورت سازي بي اعتبار و بي ارزش خواندند و فرمودند: بخش عمده اين قضيه به انگيزه ها و هدفهايي مربوط مي شود كه اقطاب قدرت درجهان و در درجه اول دولت ايالات متحده آمريكاباهمكاري دستگاه جاسوسي صهيونيستها دنبال كردند. آمريكادريك تحليل غلط وغير واقعي ديگر چنين تصور مي كردكه جمهوري اسلامي ايران به پشت گرمي اروپا درمقابل تهديدها و زورگويي هاي آمريكا ايستاده است و حاضر به كوتاه آمدن از مواضع خودنيست و بنابراين آمريكاييها، آلمان را به عنوان يك حلقه ضعيف ولي موثر دراروپا، انتخابكردند و درصدد برآمدند تا بلكه بتوانند ميان ايران و اروپا فاصله ايجاد كنند. رهبر معظم انقلاب اسلامي عدم حضور آلمان درمسائل مهم جهاني نظيرخاورميانه را نشان دهنده ضعف سياسي دولت آلمان دانستند وفرمودند: كشورآلمان باوجود برخورداري از قوت و پيشرفت اقتصادي و علمي، از جهات سياسي دررديف دولتهاي درجه اول اروپايي قرار ندارد واز آنجا كه اين كشور درچهار سال اخير ارتباطات دوجانبه قوي و متقني را با ايران برقرار كرده است دولت آمريكاباهمدستي صهيونيستهابراي به دام انداختن آلمان دراين قضيه تلاش كرد وسرانجام موفق شد اين كشور را در يك تنگناي جدي قرار دهد. حضرت آيت الله خامنه اي تصور تسليم پذيري ايران اسلامي درصورت فاصله گرفتن اروپااز ايران راناشي از كندفهمي و تحليل غلط آمريكاييها توصيف كردند و فرمودند: اروپا، آمريكا، شوروي سابق و بسياري از كشورهاي مرتجع اين منطقه با همدستي يكديگر يك جنگ نظامي آنچناني را عليه ايران اسلامي سازماندهي كردند، اما اين ملت هشت سال مردانه ايستاد و مقاومت كرد. اكنون تعجب دراين است كه آنها چرا تجربه ها را تكرار مي كنند و برچه اساسي درذهن عليل خودچنين خيال باطلي را ايجاد كرده اند. ملت ايران به اعتماد اروپا وآسيا و ديگران در اين ميدان پا نگذاشته است كه بارفتن آنها احساس كند پشتش خالي شده است، بنابراين اگر دولت آمريكا وصهيونيستها بتوانند اروپا را از ايران جدا كنند وده تا دشمن مانند اروپادربرابر ايران قرار دهند، اين ملت درمقابل زورگويي هاي آمريكا وهردولت ديگر حتي يك قدم به عقب بر نخواهد داشت. حضرت آيت الله خامنه اي از دولت آلمان به عنوان قرباني توطئه آمريكا و صهيونيزم ياد كردند و با تقصيركار خواندن دولت آلمان فرمودند: دولت آلمان چرا بايد دراين قضيه تا اين حد اشتباه كند و اجازه دهد كه در زيرچشم و گوش او صهيونيستها اين خيمه شب بازي را به راه بياندازند وبه ملت ايران اهانت؟ كنند دولت آلمان تجربه بسيار غلطي را از سرگذراند و بايدبهاي اين تقصير خود را بپردازد و به نظر، دولت آلمان بهاي سنگيني راهم پرداخته است و هم خواهد پرداخت. آلمانها چيزي را دراين ماجرا باخته اند كه به آساني بدست نخواهد آمد و آن از دست رفتن اعتماد ملت و دولت ايران نسبت به صداقت آلمان است. رهبر معظم انقلاب اسلامي اعتماد جمهوري اسلامي ايران را به آلمان، نادرست و ناشي از يك زودباوري برشمردند وفرمودند: دولت ايران بايدآنچه را كه لازمه حكمت، مصلحت و اعتزاز ملت ايران است، بادقت وتوجه لازم انجام دهد. اين ملت از يك ذخيره بسيار باارزش، شامل تجربه ها و سرمايه هاي انساني، مادي، معنوي وعلمي برخوردار است واگر تمامي دروازه ها را نيزببندند از پاي نخواهد افتاد. مقام معظم رهبري پيشرفتهاي جمهوري اسلامي ايران درصنايع نظامي را خاطر نشان كردند و فرمودند: به بركت بسته شدن درها و قطع رابطه دردوران دشوار جنگ تحميلي، ملت ايران درخشيد وبه پيشرفتهاي بزرگي درصنايع نظامي دست يافت و امروز ايران مي تواند سلاحهاي پيچيده رانيزتوليد كند، بنابراين اگرمصلحت اين ملت ايجاب كند وتصميم بگيرد كه درهارا ببندد، آنروز براي ايران اسلامي عيد خواهد بودزيرا نيروهاي سازنده وكارآمدبابكار انداختن استعدادهاي خود، در زمينه هاي ديگر نيز خواهند درخشيد. حضرت آيت الله خامنه اي عملكرد برخي از كشورهاي اروپايي را در ماجراي دادگاه ميكونوس آلمان بسيار بد توصيف كردند و فرمودند: اينجانب به وزارت امورخارجه دستور داده ام كه رفتار دولتها رادر اين نمايش بي معني به دقت ثبت كنند تادر حافظه تاريخي ملت ايران محفوظ بماند. برخي ازكشورها خوب و علاقانه و براساس درك درستي از منافع خود رفتار كرده اند اما درعين حال تمامي اين ها بايدبه دقت ثبت شود. رهبرمعظم انقلاب اسلامي بيشترين سود از خيمه شببازي دادگاه ميكونوس را عايد ملت ايران دانستند و فرمودند: دراين آزمايش ملت ايران به روشني احساس كرد كه دشمن، در كمين است. ملت ايران بايد بيدار باشد زيرا خوابرفتن براي يك ملت بزرگترين دشمن است واين ماجرا نشان دادكه توصيه بيداري به ملت ايران لازم و بجابوده است. برپايه همين گزارش حضرت آيت الله خامنه اي فرمانده كل قوا در اين ديدار كه به مناسبت روز ارتش انجام شد از ارتش ايران اسلامي به عنوان يك پديده و هويت جمعي جديد و متكي بردين و استقلال اخلاق، و كارايي ياد كردندو آن را ركن ركيني براي دفاع از مرزهاي ميهن اسلامي و حراست از استقلال كشور دانستند. فرمانده كل قوا از روز ارتش به عنوان يك عيد حقيقي براي نيروهاي مسلح و ملت ايران نام بردند و فرمودند: ارتش جمهوري اسلامي ايران يك حقيقت بسيار عبرت انگيز و تفكر طلب است. ارتش به عنوان يك هويت جمعي جديدبرمبناي نوسازي به معناي درست كلمه ايجادشده است. سازماندهي، جهت گيري و تعامل آن با درون و بيرون خود براساس دين و اخلاق است، گوش به فرمان ديگران نيست و براي مصالح ملت و كشور خود حركت مي كند و كارايي آن در هشت سال دفاع مقدس نيز نشان داد كه نقش بسيار مهمي را در دفاع از كشور برعهده دارد. حضرت آيت الله خامنه اي خودسازي، آموزش، تقويت كادرها، انضباط و بالابردن تواناييها و خودداري از تجملات و تشريفات را براي نيروهاي مسلح دوران صلح، ضروري خواندند و در پايان سخنانشان تاكيد كردند آمريكا و هر قدرت جهاني ديگر كه انگيزه هاي خصمانه نسبت به جمهوري اسلامي ايران داشته باشد نمي تواند در برابر ملت و دولت يكپارچه ايران هيچ غلطي بكند. اين گزارش همچنين حاكيست كه پيش از سخنان فرمانده كل قوا، سرلشكر شهبازي رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران در اظهارات كوتاهي به حضور مردانه ارتش جمهوري اسلامي ايران در عرصه دفاع از ميهن اسلامي و خلق حماسه هاي جاويداشاره كرد و پايبندي ارتش برعهد و پيمان خود باخداوند متعال و فداكاري در راه حراست از كيان اسلام و ميهن اسلامي را مورد تاكيد قرارداد.