Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760128-18077S1

Date of Document: 1997-04-17

نقش سرمايه داري جهاني در تكميل صهيونيسم (بخش آخر ) مناسبات ويژه امريكا و اسرائيل به صورتي عيني تر دركمك هاي نظامي و اقتصادي فراواني تظاهر داردكه آمريكا در طول ساليان دراز در اختياراسرائيل گذاشته است، ميزان دقيق اين كمك ها، از آنجا كه به صور مختلف پنهان مي شود روشن قبل نيست از 1967 پيش از آنكه مناسبات ويژه به كمال خود برسد، اسرائيل، به طور سرانه، بيشتر از هر كشور ديگر از آمريكا كمك دريافت مي كرد. در بحث پيرامون اين امر، ناداوسفران، كارشناس امور خاورميانه دانشگاه هاروارد، متذكر مي شود كه كمك آمريكا به اسرائيل بخش اعظم انتقال سرمايه هاي خارجي به اسرائيل را تشكيل مي دهد و همين سرمايه ها عملا برابر است با كل سرمايه گذاريهاي تمام شده در اين كشور دليلي بر اينكه چرا پيشرفت هاي اقتصادي اسرائيل نمي تواند بعنوان الگويي كارساز مورد بهره برداري كشورهاي روبه رشد قرار بگيرد. كمك هاي اخير آمريكا به اسرائيل، چنانچه تمام عوامل و جنبه ها در نظر گرفته شود، احتمالا به طور سرانه، به سالانه 10000 دلار مي رسد حتي ارقامي كه به اطلاع عموم مي رسد حيرت انگيز است. در سالهاي - 1987 48 1982 اسرائيل درصد از مجموع كمك هاي نظامي و 35 درصد از مجموع كمك هاي اقتصادي آمريكا را به سرتاسر جهان دريافت كرد. براي سال مالي 1983 ريگان از كنگره تقاضاكرد تا در /8 1مجموع ميليارد دلار وام كم بهره به اسرائيل تخصيص داده شود. به علاوه، همواره بخشي از بدهي آن كشور بخشيده مي شود، افزارها با تخفيف مخصوص دراختيار آنها قرار مي گيرد و شيوه هاي گوناگوني براي كمك به تل آويو مورد استفاده واقع مي شود كه ازجمله مي توان به مشاركت هاي خيريه اشاره كرد كه از معافيت مالياتي برخوردار است. به اين نكته بايد توجه داشت كه از لحاظتئوري استفاده از كمك هاي آمريكامحدوديت هايي دارد. در عين حال، دقت كافي شده است كه به اين محدوديت ها چندان توجه نشود. هرچند گاهي كه پيامدهاي ناشي از كاربرد غيرقانوني كمك هاي تسليحاتي سروصداي فراواني به راه مي اندازد، نوعي مجازات با قطع موقتي ارسال تجهيزات نظامي اعمال مي شود. ( ) 55 منابع و ماخذ: - 1 فلسطين و حقوق بين الملل; هنري كتان; ترجمه غلامرضا فدائي عراقي; انتشارات اميركبير; چاپ دوم; 1368 16 2 ص - ماكسيم رودستون; اعراب و اسرائيل; ترجمه رضا براهني; 360 3 ص - ماخذ; 4 21 4 ص - همان! - 5 مسلمين شيعه در لبنان فعاليتها و مقالات امام موسي صدر; گرد آورنده و مترجم ميرابوالفتح دعوتي; چاپ دوم; 103 6 ص - ماخذ; 4 22 7 ص - خاطرات يك يهودي ضد صهيونيست; المربرگر; ترجمه حسين وجداندوست; بنگاه ترجمه و نشر كتاب; 1359 85 8 ص - تاريخ نوين فلسطين; دكتر عبدالوهاب كيالي; ترجمه محمد جواهر كلام; انتشارات اميركبير; چاپ اول; 1366 23 9 ص - ماخذ; 4 ص -10 246 - 247همان - 11 ماخذ; 3 29 12 ص - ماخذ; 10 ص 128- 13 همان; -14 148 - 149دنيا ملعبه دست يهود; مجاهد سيد محمد شيرازي; ترجمه مدرسي; انتشارات سيدجمال; چاپ سوم; 135 15 ص - راه دشوار مقاومت فلسطين; رياض نجيبالريس و حبيب نجاس; ترجمه حميد فرزانه; انتشارات اسلامي;; 1357 8 16 ص - ماخذ; 4 ص -17 33 - 34تاريخ اورشليم; دكتر سيدجعفر حميدي; انتشارات اميركبير; چاپ اول; 1364 ص 65- 18 همان; 69 19 ص - همان; 70 20 ص - حزقيال نبي باب دوم و سوم; از كتب عهد عتيق - 21 ماخذ; 20 26 22 ص - ماخذ; 17 1112 23 ص - سوره مباركه نساء آيات - 161; 160 (پس به جهت ظلمي كه بر يهود كردند و هم بدين جهت كه بسياري از مردم را از راه خدا منع نمودند، نعمت هاي پاكيزه خود را كه بر آنان حلال بود حرام كرديم و هم بدين جهت كه ربا مي گرفتند در حالي كه از آن نهي شده بودند و نيز از اين رو كه اموال مردم را به باطل مي خوردند براي كافران آنها عذابي دردناك مهيا ساخته ايم. - 24 ماخذ; 11 28 25 ص - همان; 28 26 ص -خروش مجدد فلسطين; دفتر سياسي ارتش جمهوري اسلامي ايران; صف آذرماه; 1369 شماره; 132 ص 42- 27 همان; 94 28 ص - ماخذ; 11 42 29 ص - همان; 28 30 ص - همان; ص 54- 31 همان; 33 32 ص - همان; 36 33 ص - همان; 41 34 ص - همان; ص 54- 35 ماخذ; 10 39 36 ص - همان; 89 37 ص - تروريسم صهيونيستي در فلسطين اشغال شده; غازي خورشيد; ترجمه حميد احمدي; انتشارات اميركبير; چاپ اول; 1363 354 38 ص - همان; 307 39 ص - سرگذشت فلسطين يا كارنامه سياه استعمار; اكرم زعيتر; ترجمه علي اكبرهاشمي رفسنجاني; ص -40 159 - 160ماخذ; 4 ص -41 153 - 154ماخذ; 11 ص 248- 42 همان; 52 43 ص - سوره مباركه روم; 3 44 آيه - ماخذ; 20 ص 259-كمكهاي 45 تسليحاتي شيطان بزرگ به رژيم اشغالگر قدس چه اهدافي دارد; جمهوري اسلامي; 1361 26 مهر; 8 46 ص - ماخذ; 3 77 47 ص - همان. ص -48 84 - 85اطلاعات; 1363 15 آذر; شماره; 16303 8 49 ص - ماخذ; 3 ص 9- 50 اسرار سازمان مخفي يهود; ژرژلامبلن; ترجمه ر. ش; موسسه مطبوعاتي فرخي; چاپ سوم; ص -51 142 - 143همان; 30 52 ص - همان; 57 53 ص - عفيف عبدالفتاح طباره; يهود از نظر قرآن (كيهان )54 14192 - وعده الهي پيروزي مسلمانان بر يهود; دكتر فتحي شقاقي; ترجمه حسن خامه يار; (كيهان )55 14192 - مثلث سرنوشت; نوام چامسكي; ترجمه هرمز همايون پور; بخش اول; انتشارات آگاه;; 1369 ص - 24 25