Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760128-18048S1

Date of Document: 1997-04-17

ارتش; تولدي ديگر در بستر انقلاب اسلامي به انگيزه 29 فروردين روز ارتش ارتش جمهوري اسلامي ايران در عرصه هاي سازندگي كشور نيز به موفقيت هاي بزرگي نايل آمده است ارتش ايران با پيروزي انقلاب اسلامي، تولدي تازه يافت و در سايه اين تحول بزرگ، ارتش معنا و فلسفه وجودي واقعي خود را كه همانا پاسداري و حفاظت ازكيان كشور مي باشد، بدست آورد. و از يك قواي غيرمردمي و وابسته به بيگانه، به نيروي الهي - مردمي، خودكفا و اسلامي تبديل شد. تغييرات بنياني در ارتش در دوران پيروزي انقلاب اسلامي آنچنان بود كه امام خميني ره رهبر انقلاب و بنيانگزار جمهوري اسلامي ايران خاطر نشان كردند: اگر ارتش نبود، كشور هم نبود. رشد و تعالي فني و فكري و معنوي ارتش آنچنان پويا و آهنگين بود كه به گفته تمام كارشناسان امور نظامي، ارتش ايران يك خانه تكاني در ساختار و باورهاو هدفهاي خود انجام داده است و در سايه اين حركت و نيازهاي عمومي كشور به يك قدرت مهم و قابل طرح در منطقه و صحنه بين المللي تبديل شده است. يك مقام نظامي مي گويد: ارتش فعلي ايران، قطعا آن ارتش دوره پهلوي ارتش نيست كنوني ايران، ارتشي معنوي - مردمي، غيروابسته به بيگانگان ودر عين حال خودكفا مي باشد. ارتش ايران در دوره رژيم طاغوت، ارتشي وابسته به بيگانه بود و تمام اختيارات آن در دست سياسيون و مستشاران نظامي آمريكا بود. هر آنچه كه مي بايستي در ارتش صورت گيرد، با اراده نظاميان آمريكايي انجام مي شد. حتي كوچكترين تعميرات ادوات نيز با اجازه و توسط مستشاران صورت مي گرفت. اما با وقوع انقلاب اسلامي و رهنمودهاي امام خميني (ره ) به يكباره باورهاي غلط در بدنه ارتش فرو ريخت و ارتش در بستر انقلاب تولدي تازه يافت. اين دگرگوني اساسي و تحولات بنيادي ارتش جمهوري اسلامي ايران در جنگ تحميلي متجلي شد. يك سرهنگ نيروي زميني ارتش مي گويد: ما ارتشيان، سرباز امام عصر (عج ) و پاسدار حريم ولايت در ايران اسلامي هستيم و نيز رجاء واثق داريم كه مردم ارتش را از آن خود و خود را از آن ارتش مي دانند واين مدال واقعي ما نظاميان است. ما حالا بنا به قول امام، آقاي خود هستيم. خودكفايي ارتش ارتشها در جهان، مظهري از اراده و قدرت ملي به شمار مي آيند و كشورهامي كوشند با داشتن ارتش و تجهيز آن، عزم و اراده اي در اجراي دفاع از حاكميت در برابر دشمنان احتمالي نشان دهند. از اين رو تاريخچه پرافتخار ارتش ونيروهاي نظامي بزرگترين سرمايه دربرآورد قدرت و اراده ملتها براي دفاع ازخويشتن به شمار مي آيد. در اين ميان ارتشي قدرتمند است كه علاوه بر حمايت هاو پشتيباني مردم، از سلاحها و ادوات دفاعي مدرن و پيشرفته برخوردار باشد واين شرايط زماني مطلوب خواهد بود كه ادوات مورد نياز بدون نياز به بيگانگان و بر اساس توليد داخلي تامين شود. ضرورت خودكفايي در امر تجهيزات و ادوات نظامي قواي مسلح كشورمان در دوره جنگ تحميلي به خوبي آشكار از شد همين رو بود كه ارتش در راستاي اجراي فرمان امام خميني ره حتي در كوران جنگ، اهداف مقدس خودكفايي را به ثمررساند به نحوي كه ارتش ايران امروزه در رديف توليدكنندگان ادوات جنگي قرار دارد. يك مقام مسئول در معاونت جهاد خودكفايي ارتش مي گويد: با شروع جنگ تحميلي و ضرورت فعال شدن صنايع دفاعي به منظور مقابله با نيروهاي متجاوز اعمال انواع فشارهاي سياسي - اقتصادي بر ايران واز جمله توطئه تحريم اقتصادي از سوي استكبار جهاني و حاميان تسليحاتي عراق، موجب شد جهت تامين نيازهاي تسليحاتي خويش، سرمايه گذاري را بر روي صنايع داخلي انجام دهد و از اين روصنايع دفاعي ايران به افزايش كمي و كيفي توليدات و نيز ايجاد خطوط جديدتوليد ادوات همت گماشت. صنايع دفاع نيروهاي مسلح در طول جنگ، فعاليت چشمگيري در زمينه تهيه و توليد سلاح، مهمات و انواع قطعات مورد نياز جبهه هاي نبرد انجام دادو با توليد نزديك به 300 قلم بيش از 90 درصد نيازهاي نيروهاي مسلح را تامين نمود. همچنين بيش از 10 نوع موشك با بردهاي گوناگون در خط توليد قرار داد. صنايع دفاعي ايران در بخش صنايع مخابرات و الكترونيك نيز براي تامين نيازهاي اقلام عمده دفاعي در زمينه دستگاههاي الكترونيكي، سيستم سيستم هاي پدافندي، راداري و موشكي، سيستم هاي انفجاري و دستگاههاي كنترل از راه دور فعاليتهاي درخشاني داشته است. يك مقام مسئول در ارتش مي گويد: گروه صنايع مخابراتي و الكترونيكي كه عهده دار تامين نيازهاي وسائل مختلف الكترونيكي و مخابراتي نيروهاي مسلح است توانسته است به عنوان يك صنعت مادر در جهت گيري خودكفايي كشور نقش موثري ايفا نمايد به گونه اي كه امروزه بسياري از نيارهاي اساسي به محصولات استراتژيكي ارتش را توليد نموده كه اكثر اين توليدات براي اولين بار در برنامه توليدي آن صنايع پيش بيني شده است. طراحي، ساخت و توليد انبوه تانك پيشرفته ذوالفقار، طراحي و ساخت خودرو تانك بر (ببر)طراحي 400 و ساخت لانچر (پرتاب كننده ) چهارموشكي با قابليت شليك همزمان يا تك تك، طراحي و ساخت قطعات تانك چيفتن، طراحي و ساخت برج ديدباني خود ايستا، طراحي و ساخت هواپيما و... از جمله مواردي است كه ارتش در راستاي نيل به خودكفايي انجام داده است. يك مقام مسئول در ارتش مي گويد: ارتش ايران به لحاظ ساخت و توليد ادوات نظامي در مرحله مطلوبي قرار دارد به نحوي كه تاكنون در ساخت هواپيما، توپ، تانك، ناوهاي مختلف و ساير تجهيزات پيشرفته اقدام و به نتيجه رسيده است وحتي در مواردي از بعضي كشورهاي سازنده اقلام مذكور پيشي گرفته است. امنيت ملي مفهومي همه جانبه است و ابعاد گوناگون امنيت يك كشور را دربرمي گيرد و به همين دليل تهديدات امنيت ملي به معناي هر گونه تجاوز به حق حاكميت دولتها در اداره امور داخلي و خارجي نيزمي تواند داراي جنبه هاي گوناگون باشد. تهديدات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي و سرانجام تهديدات نظامي را مي توان شاخص ترين تهديدات براي امنيت ملي و حاكميت دولتها ذكر كرد. مايكل لوو يكي از نظريه پردازان پيرامون مباحث تهديدات نظامي معتقد است هر چند انواع تهديدات براي امنيت ملي يك كشور مهم هستند و بايد مورد توجه قرار گيرند، اما آنچه كه به عنوان خطر واقعي و ملموس براي بقا و مانايي ارزيابي مي شود تجاوز فيزيكي (عمل به تهديد نظامي ) است. زيرا ويژگي تهديدنظامي نسبت به ساير تهديدات اين است كه اقدام نظامي اغلب همه عوامل تشكيل دهنده كشور را مورد تهديد قرار مي دهد. در شرايط حاضر و با توجه به آرايش قدرت در نظام بين الملل و با توجه به توانائيهاي پنهان و ناپيداي جمهوري اسلامي ايران امكان عملي شدن تهديد نظامي از سوي هيچ كشوري در ايران وجود ندارد، اما شرط عقل سياسي حكم مي كند در جهان كنوني كه تحولات آني و پرشتاب از ويژگيهاي آن است هر كشوري به ويژه جمهوري اسلامي ايران كه در مركز تخاصمات سياسي قرار دارد، ارتش مجهز، قدرتمند وبازدارنده خود را بيش از پيش تقويت كند. ارتش، بازسازي و مردم ياري با پايان جنگ تحميلي و آغاز عصر سازندگي، قابليت هاي چندگانه ارتش آشكار شد. در دوره سازندگي و توسعه اين واقعيت به اثبات رسيد كه ارتش به لحاظ برخورداري از امكانات چندجانبه و در عين حال وسيع مي تواند علاوه بر انجام ماموريت اصلي اش كه همانا حفاظت از كيان و مرزهاي جغرافيايي كشور مي باشددر صحنه هاي آباداني و سازندگي نيز، از توان قابل توجهي برخوردار است. ورودارتش به جريانهاي بازسازي و اجراي طرحهاي عمراني به گونه اي است كه امروزه به عنوان يكي از بازوان قوي نظام در امر اجراي طرح هاي توسعه مطرح مي باشد. يك مقام مسئول در ارتش مي گويد: نيروي زميني ارتش در اجراي اصل 147 قانون اساسي و تبصره 9 برنامه اول توسعه و اجراي اوامر فرماندهي كل قوا مبني بر شركت نيروهاي مسلح و برنامه هاي عمراني، درصدد برآمد تا ضمن حفظ آمادگي رزمي خود در برنامه هاي عمراني، حضوري فعال و موثر داشته باشد. به همين منظوربا هدف در دست گرفتن پروژه هاي عمراني دولت و نيز كسب تجربيات لازم درزمان صلح و افزايش توان و بازدهي علمي و تجربي خود با استفاده از امكانات بالقوه خويش، به اجراي اين طرح ها همت گماشت. احداث شبكه آبياري و زهكشي دشت باهو كلات چابهار، بازسازي و نوسازي كارخانه قند اسلام آباد، احداث جاده در مسير سومار به نفت شهر، احداث خطوط لوله نفت شهر، طراحي، محاسبه و تهيه نقشه هاي مربوط به طرح آبرساني و فاضلاب شهرك مهديه قم، آواربرداري شهرمهران و چندين طرح عمراني و خدماتي ديگر از جمله مواردي است كه توسط ارتش انجام شده است. در كنار پروژه هاي بازسازي مي توان به نقش موثر پرسنل نظامي و امكانات نيروي زميني ارتش در مقابله با بلاياي طبيعي و كمك رساني به آسيبديدگان حوادث غيرمترقبه و همكاري نزديك با نيروي انتظامي براي مقابله با قاچاقچيان مواد مخدر اشاره كرد. يك مقام مسئول در ارتش مي گويد: در راستاي اجراي اوامر فرماندهي كل قوا مبني بر مشاركت نيروهاي مسلح در امر بازسازي به خصوص در مناطق محروم ارتش تاكنون 53 پروژه عمراني به ارزش تقريبي 110 ميليارد ريال قرارداد منعقدكرده كه 22 پروژه آن به اتمام رسيده است و مابقي در مرحله تكميل است. ضمن آنكه ارتش براي افزايش ناوگان حمل و نقل هوايي كشور، تعدادي از هواپيماهاي خود را جهت جابجايي هموطنان به كار گرفته است.