Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760127-17977S1

Date of Document: 1997-04-16

دقت كنيد! بوقهاي شيپوري تبريز هر ابزاري كاركردي ويژه دارد و نمي توان و نبايد بي جهت و تنها از روي ميل و اراده شخصي به كاربرده شود. نتيجه چنين كاربردي مسلمامثبت نخواهد بود. خواننده اي از تبريز تماس گرفت و از برخي رانندگان وسايل نقليه اين شهر شكايت داشت كه با بوقهايي كه صداي گوش خراش دارند اعصاب شهروندان را خرد مي كنند بويژه آن كه تاكسي ها هم از اين بوقها استفاده مي كنند، بوقهايي كه به كار بيابان مي آيد نه سطح شهر. دقت كنيم كه در جامعه به غيراز ما كسان ديگري هم آنها هستند، از ما انتظار دارندرفتارهاي منطقي داشته باشيم واز حركتهاي فردي كه به ديگران زيان مي رساند دوري كنيم. حركاتي كه نتيجه اوليه آن به هم ريختن اعصاب ديگران است و كشيده شدن اعصاب مردم و ترس و لرز رهگذران، از بام تا شام...