Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760127-17965S1

Date of Document: 1997-04-16

رغبت روزافزون مردم براي مراقبت از بوستانها تجلي بهار در بوستانهاي تهران (بخش پاياني ) از چند سال پيش مردم تهران عادت كردند كه به سهم خود ازگلها و گياهان بوستان هاي ( پارك ها ) شهر مراقبت كنند و اين ميل و رغبت همگاني را در توصيه و تاكيد خانواده ها به فرزندانشان به وضوح مي توان اما ديد اكنون، مردم گامي فراتر نهاده و در بعضي از محله هاي شهر تهران، شهروندان درنگهداري و آبياري درختان و هر كار ديگري كه براي نگهداري از بوستانها لازم باشد مشاركت مي كنند كه تحول بزرگي محسوب مي شود. در بخش پاياني گزارش تجلي بهار در بوستان هاي تهران به زمينه هاي پيدايش اين تحول و نقش و اهميت بوستان ها در زندگي مردم شهر تهران اشاره شده است. مدير عامل سازمان پاركها درادامه توضيحات پيرامون پاركهاو فضاهاي سبز چنين مي گويد: اجراي طرح كمربند سبز در اطراف تهران در واقع چهره پايتخت اولين حكومت اسلامي را با توجه به حركتي كه در زمينه فضاي سبز يا همان اجراي طرح كمربند سبز پيرامون شهر تهران ما توانسته ايم از گسترش بي رويه شهر جلوگيري كنيم و در حقيقت يك نوار سبز هم در اطراف شهر تشكيل شده است كه مي تواند موثر واقع شود. مساحت جنگل كاري از 850 هكتاربه استثناءپاركهاي چيتگرـ لويزان ـ سرخ حصار يعني از پايان 68 مساحت جنگل كاري كه سازمان مناطق بيستگانه بوجود آورده اند به بيش از 24 هزار هكتار مي رسد كه اين مي تواند هديه اي گرانبها براي نسلهاي آينده ما باشد. تبديل شدن جوامع روستايي به جوامع شهري، افزايش جمعيت در يك محيط و منطقه اين ضرورت را بوجود مي آورد كه از ميزان زمينهاي كشاورزي و فضاي سبز كاسته شده و به جاي آن واحدهاي مسكوني و واحدهاي خدماتي ساكنان آن منطقه از قبيل ادارات، مراكز بهداشتي و... بوجود بيايد. به اين ترتيب هر كجا كه اجتماع انساني شكل مي گيرد از وسعت فضاهاي سبز كاسته مي شود اين مسئله در تهران نيز بوجود آمد چرا كه با افزايش بي رويه و شديد جمعيت فضاهاي سبز روبه كاستي نهاد. از سوي ديگر با توجه به فعاليتهاي انساني در جوامع شهري ضرورت وجودي فضاي سبز بيش از گذشته آشكار مي شود. بواسطه حركتها و آمد و شد مردم توسط خودروها آلودگي هوا وآلودگي صوتي و نيز پيچيده ترشدن زندگي نياز به فضاهاي سبزو محيطهاي آرام همچون بوستان به عنوان يك ضرورت احساس مي شود و بنا به قول روانشناسان به هر ميزان زندگي پيچيده تر و مشغله هاي ذهني افزونتر مي شود افراد براي فرار از اين نوع هجوم ها نياز به اماكن آرام و مصفا دارند و به طور طبيعي بوستانها به لحاظ فرم و فضانقش مهمي در كاهش اضطرابها وفشارهاي عصبي در افراد دارند. از سوي ديگر نياز طبيعي و فطري انسان به طبيعت موجب شده است همواره پيوندي ناگفته و در عين حال ناگسستني بين آدمي ومحيطهاي مصفايي همچون بوستان وجود داشته باشد. براساس آماري كه جرم شناسان در سراسر دنيا بدست آورده اندميزان جرم و جنايت و حوادث ناگوار در مناطقي كه محيط آرام و سرسبز داشته اند بسيار كمتراز مناطق شلوغ بوده است ودرواقع علت اصلي بروز نكردن اين اتفاقات روحيه آرام مردم اين مناطق بوده است و سرسبزي و آرامش محيط مانع از ايجاد تنش در بين مردم شده است. غلامحسين شكوهي ساكن تهران 5منطقه در مورد نقش بوستانهادر زندگي مردم چنين مي گويد: خوشبختانه در چند سال اخير بويژه در جريان اجراي برنامه توسعه توجه ويژه اي به ايجاد و توسعه پاركها شده است. پاركهاي موجود در منطقه ما به چند دسته محلي و منطقه اي تقسيم شده و خوشبختانه كاربردهاي چندگانه دارد. محيط بوستان هاي اين منطقه در حال حاضر هم كاربرد آموزشي دارد و هم براي تفريح مناسب مي باشد. ضمن اينكه با احداث پاركهاي محلي دغدغه خاطر ما از دور شدن فرزندانمان از محيط خانه و آسيبپذيري آنها كمتر شده است تا پيش از احداث پاركهاي محلي مي بايستي بودجه را براي آمد و شد و گذران اوقات فراغت فرزندان خود صرف مي كرديم ولي در حال حاضر با احداث پاركهاي منطقه اي و محلي ميزان هزينه هاي رفت و آمد يك سوم و حتي كمتركاهش يافته است از سوي ديگرهمانطور كه گفتم با وجودپاركهاي محلي در نزديكي محل سكونت ما، كنترل بچه ها در خارج از خانه آسان تر شده است. سهيلا رياحي ساكن يكي از مناطق شرقي تهران از كمبود فضاي سبزدر اين منطقه گلايه دارد ومي گويد: بيشتر ساكنان شهر بزرگ تهران روزبه روز شاهد پيشرفت فضاهاي سبز و بوستانهاي مختلف مي باشنداما در مناطق مركزي بخصوص درشرق تهران مردم با كمبود فضاي سبز و بوستان روبرو مي باشند. وما براي اينكه بتوانيم ساعاتي را در فضاهاي سبز بگذرانيم بايد مسيري طولاني را طي مي كنيم و اين نيازمند فرصت كافي است و اكثرا چون خانواده ها نمي توانند در طول هفته ساعات زيادي براي استفاده از اين فضاها بگذرانند به ناچار بايد در انتظار روزهاي تعطيل بنشينيم تا بتوانيم زماني را نيز به گردش و تفريح اعضاي خانواده اختصاص بدهيم وي مي افزايد: اگر مسئولين فكري هم براي اين مناطق بكنند و مشكلات كمبودفضاهاي سبز و بوستانها را به نوعي در شرق تهران برطرف كنند، ساكنان اين بخش از تهران نيز مي توانند اوقات فراغت خود رادر موقعيت بهتري سپري كنند. يك مقام مسئول در سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري تهران در اين زمينه مي گويد: تراكم جمعيت در نقاط مركزي شهر و وجود ساختمانهاي درهم فشرده شده وكمبود فضاهاي بازمانع از اين مي شود كه سازمان پاركها، بتواند فضاهاي سبز دراين مناطق را توسعه بدهد اما بااين وجود از حداقل فضاها نيز براي احداث پاركهاي محلي استفاده شده است و يكي از اهداف اجراي طرح كمربند سبز تهران نيز همين مسئله كمبود فضاي سبز در مناطق مركزي شهر بوده، به اين وسيله سعي كرده ايم كه كمبودها را با ايجاد و گسترش كمربند سبز تهران جبران كنيم. وي مي افزايد: طي 7 سال گذشته طرح 206 مربوط به بزرگراهها ميادين، محوطه ساختمانها، درنقاط مختلف شهر تهران به مرحله اجرا در آمده است كه اجراي حدود 185 پروژه آن با استفاده از آب خام صورت پذيرفته است و اين يكي از نكات قابل توجه در تاريخ طرح جامع فضاي سبزتهران بوده است، بدليل اينكه در اين طرح آب آشاميدني حذف شده و از آب خام براي آبياري فضاي سبز شهر تهران استفاده شده است. توصيه هابراي حفظ و نگهداري بوستانهااگر از مشاركت مردم استفاده شود داراي محاسن بسيار زيادي خواهد بود كه يكي از اين محاسن كاهش ميزان صدمات وارده به بوستانها است. زيرا در صورت مشاركت مردم، بوستانها به عنوان جزيي از دارايي هاي فردي اما با كاربري عمومي محسوب خواهد شد و در نتيجه در حفاظت و نگهداري آن دقت بيشتري به عمل خواهد نيروهاي آمد محلي و منطقه اي مي توانند كمك موثري در اين جهت باشند. نكته ديگر اينكه با توجه به مصفا بودن بوستانها و آرام بودن فضاي آنها پيشنهاد مي شودكتابخانه هاي محلي و منطقه اي درداخل يا در جوار اين محيطهاتوسعه پيدا كند. توصيه ديگراينكه پاركها از لحاظ معماري و بافت فيزيكي تنوع داشته باشند به عنوان نمونه بوستان لاله تهران داراي تنوع جالبي است در اين بوستان نمونه هايي از پاركهاي ژاپني و چيني احداث شده است كه علاوه بر ايجاد تنوع و زيبايي، شهروندان را با ساختار گوناگون باغ ها درساير كشورها آشنا مي كند. نكته اي كه مي توان به عنوان ضعف پاركها نام برد اين است كه برخي از گونه هاي گياهي بكاررفته در پاركها مطابق باشرايط آب و هوايي و نياز به شهر تهران نيست. اين نكته بدان معناست كه بوستانها علاوه بر زيباسازي شهر كمك به پاكسازي هوا مي كند و اگر از درختها و درختچه هاي هميشه سبز استفاده شود در فصل زمستان كه آلودگي هوا بيشتر مي شود اين گياهان مي توانند عاملي براي توليد اكسيژن باشند و ميزان آلودگي را كاهش دهند. به همين دليل استفاده بيشتر از گونه هاي سازگار براي شهر بزرگ تهران بايد در اولويت قرار بگيرد.