Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760127-17956S1

Date of Document: 1997-04-16

كاربرد، كاركرد نهايي مديريت منابع انساني نياز معلم، انگيزه معنوي يا محرك مادي - بخش پاياني اشاره; در دو بخش پيشين مقاله نياز معلم، انگيزه معنوي يا محرك مادي كه در روزهاي قبل در صفحه علمي فرهنگي منتشر شد، سه تجربه انگيزشي پيرامون فعاليتهاي فرهنگي ويژه معلمان بيان اكنون شد در بخش پاياني مقاله، كاركرد كاربرد مورد بحث قرار گرفته است. تجربه چهارم: كاركرد كاربرد نقل و انتقالات فرهنگيان، همواره به عنوان يكي از معضلات اجرايي آموزش و پرورش، به ويژه در شهرهاي بزرگ از جمله تهران، به شمار رفته و منطقه 16 نيز از اين قضيه مستثني نبوده و اين مشكل به دليل جنوبي بودن منطقه، دو چندان نيز بوده است. طبق آمارگيري به عمل آمده در سطح /79درصد 1 منطقه از كاركنان شاغل در منطقه (قريب چهار هزار نفر از پنج هزار نفر ) در محورهاي بالاي خيابان انقلاب ساكن هستند ( ) 4 و اين يكي ازدلايلي است كه عمده معلمان منطقه را مجبور به تكميل فرمهاي انتقال به مناطق شمالي تهران مي كند. بديهي است موافقت با انتقال همه امكان پذير نيست و به غير از تعداد اندكي كه در تجربه نخست ( جذب ) از آنها سخن گفتيم و همه ساله به عنوان سهميه منطقه به مجموعه كاركنان آموزشي افزوده مي شوند، با افراد بيشتري نمي توانيم موافقت كنيم. در واقع، يك معادله ساده دووجهي تساوي ورودي ها و خروجي ها است، كه بايد رعايت شود. برخي ازفرهنگياني كه حائز شرايط لازم براي انتقال شناخته نمي شوند، در بعضي از مواقع، به انحاي مختلف به مسوولان منطقه اعتراض مي كنند و در مقابل، خروج نيروهايي هم كه منتقل مي شوند، به دليل تجربه كاري خوب و تلاشهاي ويژه اي كه طي ساليان مختلف داشته اند، واقعا براي مسوولان منطقه ناراحت كننده و سخت است و اگر تنگناهاي خاص اداري و قانوني و مقررات نقل و انتقالات و نيز مشكلات همكاران، محدودمان نمي كرد، چنين نيروهايي را از دست نمي داديم. چند سال پيش از اين، معاون مالي اداري منطقه پيشنهادي داد كه الان قريب 5 سال است به اجرا در مي آيد. طبق مفاد اين پيشنهاد قرار شد براي كليه نيروهايي كه از منطقه به طور دايم منتقل شده اند، تقديرنامه اي مشتمل بر سپاسگزاري از تلاشهاي چند ساله، خداحافظي و درخواست همكاري و ارائه خدمات مشاوره اي به منطقه تنظيم و هنگامي كه براي دريافت گواهي اشتغال به خدمت و تسويه حساب مراجعه مي كنند، همراه با دسته گلي توسط معاون مالي اداري به آنها اهداء شود ( ). 5 فردي را سراغ داريم كه همسر وي به دليل آنكه خانم ايشان منتقل نشده بود، در يكي از تابستانهاي شلوغ اداره، مسوول مقطع آموزشي مربوطه را به باد ناسزا و تهمت گرفته بود، و حتي كيف وي را از پنجره به بيرون پرتاب كرده بود. دوسال بعد، وقتي خانم ايشان، طبق ضوابط موجود، توانست شرايط انتقال را كسب كند و بتواندبه منطقه مورد درخواست خود منتقل شود، به هنگام مراجعه اين خانم معلم و همسرشان به كارگزيني براي دريافت گواهي اشتغال به خدمت و تسويه حساب، مسوول كارگزيني به ايشان مي گويد كه لطفا براي انجام كاري به اتاق معاون مالي اداري منطقه سري بزنيد، همسر ايشان با حالتي عصبي و به گمان اينكه منطقه قصد دارد وي را به سبب آزار و اذيتي كه دوسال قبل به مسوول مقطع وارد آورده بود، اذيت كند، وارد اتاق مذكور مي شوند و به تندي مي گويند: با ما چه كار؟ داريد معاون مالي اداري وقتي از نام و مشخصات ايشان مطلع مي شوند، تقديرنامه مربوطه را به همراه دسته گلي تقديم ايشان و همسرشان كه در آن موقع وارد اتاق شده بود، مي نمايند و وقتي متن نامه توسط آن برادر عزيز قرائت اشك مي شود، در چشمانش حلقه مي زند و لب به معذرت خواهي اين مي گشايد خانم معلم، در آن سال از انتقال منصرف شد و دوسال ديگر در منطقه خدمت كرد. بسياري از معلمان و يا حتي مديراني كه با اين شيوه از خدمات آنها تجليل شده بود، از انتقال انصراف داده اند و الان منطقه از خدمات آنها به خوبي استفاده مي كند. حتي برخي از معلماني كه منتقل شده اند، ساعات اضافه كاري خود را در مدارس قبلي خود به انجام مي رسانند و در بسياري از زمينه ها، بويژه مشاوره هاي آموزشي و فعاليت در گروههاي درسي با منطقه همكاري دارند. كاربرد، تفكر و توان علمي و اجرايي نيروي جذب شده و آموزش ديده اي كه در نگهداري وي نيز اقداماتي معمول شده است، در ازاي اجراي اين طرح انگيزشي مديريت منابع انساني خودنمايي كرده است. مرتضي مجدفر - 4 خيابان انقلاب تقريبا محور مياني شهرتهران است. - 5 در تيرماه تابستان 1374 به دليل كثرت منتقلين از منطقه (بيش از نفر ) 300 اين مراسم به صورت متمركز و با حضور سخنراني منتقلين مسوول و معاونين منطقه و بيان خاطرات معلمان برگزار شد. - در تدوين اين مقاله، علاوه بر تجربيات شخصي و اداري، از كتابهاي: مديريت منابع انساني، نگرش نظام گرا ( نوشته، دكتر ناصرميرسپاسي )، اصول مديريت و رهبري (نوشته: مرتضي مجدفر ) كاركرد، گروههاي كيفيت و بهره وري (نوشته: مرتضي مجدفر ) و آئين نامه پيشنهادات نظام اجرايي مشاركت كاركنان منطقه 16 استفاده شده است.