Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760126-17920S1

Date of Document: 1997-04-15

معرفي كتاب دين؟ چيست حقيقت دين از نگاه كتاب و سنت محمدتقي فاضل ميبدي اين كتاب در تعريف و تبيين حقيقت دين و برخي مسايل مربوط به آن است. در مورد تعريف، منشا و غايت دين و نسبت آن با انسان و انتظار انسان از آن، تحقيقات زيادي از ناحيه دين پژوهان، جامعه شناسان، متكلمان، فيلسوفان و مفسران اديان صورت گرفته و در اين باره رساله ها و كتب پرحجم وعميق و متنوعي به زبانهاي مختلف انتشار يافته است. امروزه دانشوران تلاش مي كنند با اسلوبي جديد درباره دين پژوهش كنند و برپايه اصول علمي، از نگاههاي مختلف آن را به بحث گذارند. دين شناسي به سبك جديد و آكادميك، از حدود يك قرن پيش شروع شده است. رساله ها و كتبي كه مستشرقين درباره اسلام ارائه كردند، چه بيطرفانه و چه مغرضانه، غالبا برخوردار از تحقيقات كامل نبوده هرچند است، منابع مهم و معتبر فرهنگ اسلام در كتابخانه هاي اروپا وآمريكا و شوروي سابق بوده است ولي آن منابع در تحقيقات مستشرقين به كار نرفته است و در نتيجه تعريفي كه آنها از دين ارائه داده اند و اسلامي كه آنها معرفي نموده اند خالي از اشكال و تامل نيست. به هر رو شناخت ديني چون اسلام، آنگاه ممكن و ميسر تواندبود كه سنت پيامبر و ائمه ( ع ) نيز در كنار آن شناخته گردد واسناد و رواياتي كه درباره دين و مسايل آن وارد گشته جرح وتعديل شود; زيرا در غيراين صورت چنين تحقيقي باطل و بيهوده خواهدبود. در اين رساله نويسنده كوشيده است تا مشتاقان فهم مسايل اسلامي، در اين مجموعه از اسلام چه؟ مي دانيم با آنچه قرآن وسنت درباره حقيقت و غايت دين گفته اند، آشنا شوند; و يا براي مطالعه بيشتر، به منابعي راهنمايي نمايد تا خود به تحقيق بيشتري بپردازند. نكته آخر اينكه منظور ازشناخت دين در اين رساله، نه صرفا به عنوان پديده اي اجتماعي و تاريخي است، كه اين خود پژوهشي ديگر مي طلبد. كتابدين چيست را انتشارات خرم قم در 3000 نسخه به زيور طبع آراسته است. مطالعه اين كتاب را به علاقه مندان به مباحث دين پژوهي و ديگر فرهيختگان علوم انساني توصيه مي كنيم. ترجمه جلد سوم الحياه منتشر شد مولفان: محمدرضا، محمدو علي حكيمي مترجم: احمد آرام ويراستار: محمدرضا حكيمي ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامي چاپ اول 1375 هزار 2 جلد 582 صفحه 1500 تومان جلد سوم ترجمه الحياه و نيز سه جلد بعدي آن به چهار تن از علما وانديشمندان ديني سيدموسي زرآبادي قزويني، ميرزا مهدي اصفهاني ( خراساني ) شيخ، علي اكبرالهيان رامسري تنكابني و شيخ مجتبي قزويني خراساني كه از علماي بزرگ مكتب تفكيك (مكتب جداسازي حقايق آسماني از مفاهيم و اصطلاحات يوناني، اسكندراني، هندي، گنوسي و.. ) بوده اند، تقديم شده است. در حقيقت سرلوحه كار اهل جهانشناسي تفكيك، خالص قرآني واستوارسازي آن در اذهان و انديشه ها با بهره جستن از دو منبع اصيل قرآن و حديث است. جلد سوم ترجمه الحياه پس از درآمدي با عنوان سرآغاز، شامل بابيازدهم الحياه با عنوان مدخلي بر تحقيق در اقتصاد اسلامي (خطوط كلي ) است. اين باب در برگيرنده 15 فصل مبسوط و تذييل ها و تفصيل هاي فراوان است. روش كتاب بر اين منوال است كه در يك موضوع ابتدا آيات قرآني مربوط را ذكر مي كند، سپس مضامين دريافت شده از آنها را برمي شمرد وبعد همين روش را در مورد احاديث اعمال مي كند و سپس در بخشي با عنوان نگاهي به سراسر فصل، مطالب ذكر شده را تجزيه و تحليل مي كند. پانزده فصل جلد سوم ترجمه الحياه عبارتند از: مال در تصور اسلامي (فصلهاي 1 تا) 3 چارچوبهاي جهت بخش (فصلهاي 4 و) 5 كار در تصوراسلامي، طاغوت اقتصادي و اقتصاد طاغوتي، اسلام و نظام تكاثري مبارزه اي اترافي فراگستر (فصلهاي 8 تا). 15