Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760126-17918S1

Date of Document: 1997-04-15

صهيونيسم; تاريخي آميخته به ترور و نژادپرستي نقش سرمايه داري جهاني در تكوين صهيونيسم (بخش دوم ) با ورود ناميمون فرهنگ يوناني به حوزه يهوديت در افكار و اوهام يهوديان منحرف و زرمدار، عافيت طلبي، توسعه طلبي، تجاوز، غصب اراضي و... رخنه كرده و جزء لاينفك حيات آنها شده بود. يكي از اهداف اسرائيل، برقراري نوعي ارتباط ملي فيمابين يهوديان آمريكا و دولت صهيونيستي آن كشور بود و مي خواستند به يهوديان تلقين كنند... بايد به عنوان يك فريضه مذهبي از دولت اسرائيل و عمليات خصمانه آن عليه ساير اقوام مقيم آن كشور حمايت نمايند دولت آمريكا، در نهايت گستاخي عمل ياران صهيونيسم و اسرائيل را اقدامات خيرخواهانه و بشردوستانه به شمار مي آرود حكومت 21 اسلامي و روحيه تجاوز و زرمداري يهود: در دوره حكومت اسلامي (محمدبن عبداله ص ); وضع يهوديان رونق فراواني يافت وبه امكانات مالي، مادي و اقتصادي وافري دست يافتند و در ميانشان، ثروتمندان، نويسندگان و بزرگان بسياري پديد آمد. به طوري كه قبيله بني نضير دريثرب ازقدرت اقتصادي قابل توجهي بر خوردار شد، بازارهاي طلا، نقره و انگور را قبضه كرده و اعراب را نيز به صورت موجودات تنبل، سست و مصرفي درآورده بودند. مفسده جويي، غرور و امكانات مادي منشا فسادها و شرارت هاي قبايل بني قريظه بني نضير، و بني قينقاع محسوب مي گشته است. افزون بر آن، يهوديان بني قينقاع وبني قريظه، علاوه بر عهدشكني، مشركان قريش را عليه اسلام و لشكريان پيامبر گرامي اسلام (ص ) مي شوراندند و آنان را به تجاوز و غارتگري تشويق و تشجيع مي نمودند. محاصره يهوديان شهرهاي خيبر (در سال هفتم هجرت ) و كوچ و تبعيد دائمي آنها توسط عمر (به دليل قتل يكي از انصار ) از جزيره العرب، نمونه هاي بارزي ازتوسعه طلبي و افزون طلبي و كمك هاي اقتصادي.. ايشان به قريش و دشمنان اسلام به شمار مي رود. آنتي سمي تيزم و تكاثر: آنچه كه بيش از همه توجه و گرايش يهوديان رابه جمع آوري ثروت وتكاثر تصريح و جلبنمود، آنتي سمي تيزم (semtism anti) بود. آنتي سمي تيزم (احساسات ضد يهود ) كه بيشتر جنبه مذهبي داشت، بزودي به دلايل محروميت هاي اجتماعي، قتل، آزار، غارت و تبعيد دسته جمعي يهوديان، جنبه اقتصادي پيدا كرد. در اين دوره، شغل مجاز يهوديان محدود به رباخواري (فبظلم من الذين ها دو احرمنا عليهم طيبات احلت لهم و بعدهم عن سبيل الله كثيرا و اخذهم الربا و قدنهواعنه، والكهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما ) ( ) 24 بود. در دوره امپراتوري تجارت روم حرفه عمده يهود به شمار مي رفت و به آن، به ديده تحقير نگريسته مي شد. پس از افول موقعيت يهود به عنوان بازرگان و رابط شرق و غرب (تا قرن دوازدهم ) و طرف اشراف و فرمانروايان (در اروپاي غربي ); شورش هاي خونين; دليل اعمال رباخوارانه قوم يهود (تكامل اقتصادي، پا گرفتن بانك هاي مسيحي و اقتصاد سرمايه داري در روستاها ) به وقوع پيوست و يهوديان را به سوي شهرها كوچاند و درگتوها اسكان داد. يهوديان پشتوانه مالي بسيار مهمي براي اين پادشاهان به شمار مي رفتند; بر آنها ماليات هاي سنگين بسته مي شد و اموالشان نيز مصادره مي گشت. پا گرفتن سرمايه داري صنعتي در اروپاي غربي به نقش اقتصادي و اجتماعي يهوديان پايان داد و آنان را ناگزير ساخت تا از بعضي از كشورها بيرون آيند و همزمان با آن، از چند كشور اروپاي غربي نيز اخراج شوند. ( ) 25 در 12 زمان سلطنت عبدالحميد پادشاه تملك عثماني و خريد اراضي داخل فلسطين، آنچنان كه بايد وشايد ميسر نبود; و پادشاه عثماني از واگذاري، هديه و فروش يك قطعه زمين در داخل فلسطين به يهوديان شديدا امتناع مي ورزيد. حتي ايشان در پاسخ به تطميع و پيشنهاد در پرداخت رشوه كلان، پرداخت وام بدون بهره و ايجاد ناوگان دريايي، ضمن رد آن، اعلان داشتند كه: فلسطين امانت مسلمين است و تا زماني كه من زنده هستم به اين امانت خيانت نمي نمايم. ( ) 26 به اعتراف وايزمن تاريخ، از رهبران نهضت صهيوني (اولين رئيس جمهور اسرائيل ) توانسته بود امتيازاتي از سلطان عثماني اكتساب و تحصيل نمايد: در سال 1901 هرتزل با سلطان عبدالحميد خليفه عثماني با التماس و تمنا از او درخواست كرد كه امتيازي براي يهوديان صادر شود كه به موجب آن، يهوديان بتوانند اراضي موات فلسطين را آباد و تملك نمايند، در مقابل، علاوه بر اينكه سالانه مبلغي به حكومت وقت مي پردازند بانك عمران يهودي مبلغ قابل توجهي به دربار عثماني وام بدهد سلطان عثمانـي آن را نپذيرفت. ( ) 27 سلطان عبدالحميد در سال 1902 پس از مذاكرات طولاني با هرتزل كه حاضر شده بود /006/1ليره 000مبلغ استرلينگ به او بدهد با اسكان موقت يهوديان در عراق، سوريه و آناطول موافقت كرد وفلسطين را مستثني دانست كه هرتزل قبول نكرد. ( ) 28 همچنين دو مامور انگليسي به نامهاي ادوارد كازالت و لارنس اوليفانت سعي كردند براي تسهيل اسكان دادن يهوديان در فلسطين نزد مقامات عثماني پا درمياني كنند ولي نتيجه اي نگرفتند. ( ) 29 اما آنچه كه بيش از همه صحت و سقم گفتار و كردار سلطان عثماني را تائيد مي كند همان است كه وي در زمان فرمانروايي خويش همواره از تسلط يهوديان صهيونيست بر فلسطين به شدت بيمناك بود. اگر چه امپراتوري در اين زمان شديدا به حمايت مالي نيازمند بود، ولي ظاهر امر اين است كه احساسات اعراب فلسطين در سلطان عبدالحميد بيشتر موثر افتاد تا تلاش هاي هرتزل كه قصد داشت او را با فروش فلسطين به يهوديان وسوسه كند. ( ) 30 قبل 22 از تشكيل اولين كنگره يهود در بال سوئيس ( )بينكر 1897 در كتاب معروف خود به نام خودمختاري خواهان تشكيل وطن مركزي مستقل براي يهوديان شد. به دنبال پيشنهادبينكر جمعيت عشاق صهيون با اهداف: احياء زبان دعوت عبري، يهود به مهاجرت به فلسطين وتملك و آباد نمودن اراضي فلسطين تاسيس شد وجمعيت يهودي عمران فلسطين با كمك سيصد ميليون توماني روچيلد توانست چند قطعه كوچك از اراضي فلسطين را به چنگ آورد، و از آن پس - در اولين كنگره يهود تاسيس شركت يهودي -ارتباط سرمايه داري جهاني با صهيونيسم شدت بيشتري يافت و نقش برتر خود را در بازيها و كشمكش هاي سياسي ايفا نمود. صهيونيسم به زودي با استقبال سرمايه داران بزرگ روبرو شد، زيرا اين سرمايه داران ميل داشتند. سيل مهاجرت يهوديان را از اروپاي شرقي به خارج ازاروپا برگردانند. دليلش هم اين بود كه از نتايج رقابت وابسته به خرده بورژوازي در اروپاي غربي و عواقب بيكاري - كه نتيجه اش تحريك احساسات آنتي سمي تيزمي در ميان طبقات پائين جامعه يهودي بود - مي ترسيدند. ( ) 31 اهداف اوليه گروههاي يهودي: الف: احياي زبان عبري; ب: مهاجرت يهوديان به فلسطين; ج: به چنگ آوردن زمين هاي حاصلخيز; د: اخراج و بيرون راندن تدريجي اعراب ازفلسطين; هـ: تلاش براي استعمار فلسطين; تا قبل از 1882 صهيونيست ها با حمايت هاي مالي سازمانهاي خيريه توانسته بودند بخش هاي قابل توجهي از سرزمين هاي حاصلخيز داخل فلسطين را به چنگ آورند. سازمان عبري - لندني ( ) 1861 واتحاديه جهاني اسرائيل (در فرانسه ) در فلسطين - وجهان - براي تشويق مهاجرت يهوديان به فلسطين به فعاليت هاي چشمگيري دست زدند. جنبش بيلو در روسيه - به دليل فشار زياد بر يهوديان - سبب مهاجرت اولين گروه از يهوديان به داخل فلسطين شد. اين گروه ده نفره موفق شدند چند روستاي كوچك و دور افتاده فلسطيني ها را به چنگ آورند، ( عيون - قاره، ملبس زمارين ). در سال 1870 براي آموزش كشاورزي به ميكوه يهوديان يسرائيل (با حمايت مالي اتحاديه جهاني اسرائيل ) در نزديكي يافا تاسيس شد. مي گويند اگر روتشيلد با پول كلان به كمك اين پيشگامان نمي شتافت، يهود از تشكيل خانه ملي باز يهوديان مي ماند با پول روتشيلد توانستند روستاهاي عاقر و قطره را بخرند. ولي جمعيت هاي دوستداران صهيون به كمك مالي روتشيلد بسنده نكردند و در سال 1884 به مناسبت صدمين سال تولد موزز ( موسي ) و با كمك مونته فيوري سرمايه دار يهودي بزرگ انگلستان كه به كرات از فلسطين ديدن كرد و يهوديان را به استعمارآن تشويق مي كرد، كنگره اي به رياست لئون بينسكرتشكيل دادند و در جريان آن جمعيت مونته فيوري را براي ترويج كشاورزي در ميان يهوديان و حمايت مالي مستعمره هاي يهودي در فلسطين پايه سه گذاشتند سال بعد جمعيت هاي دوستداران صهيون يك كنگره و دو سال بعد كنگره سومي منعقد كردند، با اين وصف به رغم گسترش جنبش صهيونيستي و حمايت از آن پيشرفت بيشتري كسب كنند. ( ) 32 كنگره دوم كميته صهيونيسم، استعمار وبانك استعماري يهود را به دو عنوان سازمان مالي جنبش صهيونيسم وشركت يهودي مورد بحث، تصويب كرد. هرتزل معتقد بود كه براي تاسيس بانك استعماري و ساير سازمان هاي مالي صهيونيستي، انگلستان جاي مناسبي است زيرا كه شرايط عمومي انگلستان، طرح هاي استعماري آن و مواضع سياستمداران آن چنان است كه سرانجام آن را به حمايت كامل از صهيونيسم سوق خواهد داد. ( ) 33 پس از ناكامي هرتزل در مورد جلب موافقت امپراتوري عثماني در جهت اسكان يهوديان، جناح صهيونيسم دموكراتيك ( درروس ) متوجه جنبه هاي فرهنگي و احياي فرهنگ يهودي شد و بدين ترتيب، كنگره پنجم صهيونيسم ( )بنياد 1901 مالي يهود را براي خريد زمين هاي عرب و بعد از آن (در پي صدور اعلاميه بالفور )بنياد موسسان را در جهت عمليات مهاجرت و اسكان يهوديان تاسيس كرد. بعد از مرگ هرتزل و اعلان موجوديت سازمان تروريستي هاگانا و مهاجرت دوم يهوديان ( ) 19051907 به سرزمين هاي اشغالي و ايجاد مزارع و دهكده هاي اشتراكي - كيبوتس -بانك انگلو فلسطين وشركت توسعه اراضي فلسطين براي توسعه طلبي ارضي و اخراج فلسطيني ها و جايگزيني مهاجران تاسيس شد و به فعاليت هاي توسعه طلبانه خود ادامه داد. ذكر دو نكته مهم است: ازهمان آغاز معلوم بود كه دربرابر نخستين مهاجرت صهيونيستي ( ) 1882 و در برابر تلاش صهيونيست ها براي تملك اراضي و ايجاد شهرك هاي كشاورزي، واكنش هاي مختلفي صورت گيرد. علتش هم اين بود كه اقبال مهاجران يهودي براي خريد اراضي كشاورزي با پشت گرمي كمك مالي ادموند روچيلد، ميليونر يهودي سبب شد كه بعضي از زمين داران بزرگ فلسطين سودهاي سرشاري ببرند، با اين وصف نبايد پنداشت كه همه مالكان عرب ميل داشتند از طريق فروش اراضي فلسطين به مهاجران يهودي سود اگر ببرند بدانيم كه بسياري از اراضي كشور به سبب ناتواني كشاورز فلسطيني از پرداخت قرض ها و بهره هاي هنگفت و عقبمانده آن به دست رباخواران عرب مي افتاد، آنگاه معلوم خواهد شد كه چرا كشاورزان به آساني از زمين هاي خود دست برمي داشتند و آن را به كسي واگذار مي كردند كه بهره بيشتري از آن تحويل دهد. ( ) 34 مهمترين گروه فروشندگان زمين: ـ مالكان غايب: مردمي كه قادر به پرداخت ماليات نبودند و زمين هاي خود راواگذار نموده بودند; ـ دولت عثماني: فروش زمين كشاورزاني كه قادر به پرداخت ماليات نبودند; ـ مالكان فلسطيني: كه بافروش زمين به سودهاي كلاني دست مي يافتند. همچنين نمي توان احساسات يهوديان ضدصهيونيسم و جنگ اعانات را ناديده گرفت. از اين مي توان اگوداث ميان، اسرائيل (روحانيت مخالف نهضت صهيوني )اتحاديه نمايندگان، يهودي مجلس مجمع انگليس، يهود و انگليس وشوراي يهوديت - درامريكا - را نام شوراي برد يهوديت با مبلغي در حدود 450 هزار دلار مبارزات همه جانبه اي را عليه صهيونيسم آغاز كرد. يكي ازمبارزات مهم و موثرشوراي يهوديت، حفظ اعانات يهود دركميته امداد در جهت كمك به يهوديان فقير و مستمندجهان بود. با اين حال گردانندگان برنامه هاي صهيونيستي با تمام قدرت مي كوشيدند تا اعانه دهندگان با نفوذ موثر را وادار سازند با صحه گذاردن بر فلسفه صندوق اعانات صهيونيسم، باعث تضعيف كار كميته امداد گردند. جلسات و سمينارهاي مكرري تشكيل شد و چندين بار اين دو مركز جمع آوري اعانات در هم ادغام و سپس از يكديگر جدا شدند، و بالاخره با اعمال نفوذ صهيونيست ها برخيرخواهان ثروتمند يهودي و توسل به دستاويزهمت مشترك براي نجات خلق يهود كميته امداد در صندوق اعانات صهيونيست ها جاي گرفت... سرانجام اعانات با نيت تشكيل خانه ملي يهود به صندوق كمك، و به صهيونيست ها براي اشغال فلسطين ارسال مي شد. ( ) 35 المربرگر در ادامه مي افزايد: صهيونيست هاكماكان پيشروي مي كردند و از بيشترين حمايت دولتمردان امريكا بهره مندمي شدند. عجيب اين بود كه هر سال، عايدي صهيونيست ها افزايش مي يافت و از جانب سياستمداران متعددي نيز تحسين مي شدند. مهمتر اينكه اعانه دهندگان به صهيونيسم از پرداخت ماليات هاي چشمگيري نيز معاف بودند و دولت امريكا، در نهايت گستاخي عمل ياران صهيونيسم و اسرائيل را اقدامات خيرخواهانه و بشردوستانه به شمار مي آورد يا آن را اقداماتي فرهنگي، نوع پرستانه و حتي مذهبي مي خواند. هدف ثانويه اسرائيل، برقراري نوعي ارتباط ملي فيمابين يهوديان امريكا و دولت صهيونيستي آن كشور بود و مي خواستند به يهوديان تلقين كنند كه نسبت به رشد مشروع اسرائيل مديون هستندو بايد به عنوان يك فريضه مذهبي از دولت اسرائيل و عمليات خصمانه آن عليه ساير اقوام مقيم آن كشور حمايت نمايند. ( ) 36 - 13 هدف مالكانه اراضي واتخاذ سياست تبعيد فلسطيني ها: توسعه طلبي (حدودك من الفرات الي النيل ) - يعني ارائه دكترين از نيل تافرات، اعلاميه اصل بالفور، قيمومت و اهداف مترتب برآن، قطعنامه تقسيم (كه 57 درصد زمين هاي حاصلخيز دراختيار اسرائيل قرار مي گرفت ) انهدام، خانه ها و ويراني دهكده ها، جو ارعاب و وحشت، كشتار و ترور دسته جمعي، فشارهاي رواني و اقتصادي و نظامي، ويراني اماكن مقدس، قانون بازگشت يهوديان، مسئله استقلال و حق حاكميت دروغين و غيرواقع صهيونيست ها، تراژدي آوارگان فلسطيني و سرسختي اسرائيل در مقابل فشارهاي بين المللي (به پيشنهاد برنادوت ) بي توجهي، به مقاوله نامه لوزان و كميسيون آشتي سازمان ملل; همه و همه نشانگر وسعت غارتگري، گستاخي و عمق وحشيگري رژيم صهيونيستي نسبت به مردم مظلوم فلسطين است. گزارشهاي رسانه هاي گروهي جهان حاكي است كه مقامات رژيم صهيونيستي، مناطق وسيعي از سرزمين هاي بيت جالو وشرفات دهكده طهون، منطقه اشمرو، محله الخليل، خان يونس، دهكده بني ساموئل، حومه بيرجلا و شارفت و غيره را به بهانه هاي واهي، مصادره و در اختيار يهوديان مهاجر قرار دادند. گروههاي تروريستي و سرقت پول و اموال منقول و غيرمنقول فلسطيني ها: از شيوه ها و تاكتيك هاي موثر و موفق صهيونيست ها; مساله غارت و چپاول شهرهاي سرقت بانك ها عربي، و حمله به موسسات و اموال آمريكاييان و انگليسي هاي خارج از فلسطين بود. درآوريل 25 و 13 مه; فعاليت هاي 1948 ايرگون بعداز حمله به يافا شيوه ديگري يافت و آنها چپاول و غارت همه جانبه را در آغازكردند ابتدا جوانان ايرگون تنها لباس، بلوزو زينت آلات را چپاول مي كردند... اما به زودي اين شيوه را رها كردند. همه چيزهاي متحرك از قبيل مبل و اثاثه، قالي، عكس، ظروف سفالين و كوزه، جواهرآلات و كارد و چنگال، از يافا به بيرون برده شد.. شيوه غارت و چپاول خانه ها و فروشگاههاي عرب بعدا توسط گروه هاگانا، دنبال شد و سپس اين عمل به عنوان برآوردن نيازهاي يهوديان رانده شده مورد توجيه قرارگرفت. ( ) 37 گروه ايرگون (سازمان تروريستي صهيونيسم ) در 13 سپتامبربه 1946 بانك عثماني درتل آويو و حيفا حمله برده ودر نتيجه 4000 پوند پول به سرقت برد. در 4 اوت 1947 بانك باركلبس در حيفا مورد سرقت قرار گرفت. در 21 اوت 1947 يك حادثه سرقت و انفجار بانك در حيفا بوقوع پيوست در 28 1948 5 آوريل يهودي مسلح مقدار 195000 پوند از بانك باركلبس در تل آويو به سرقت بردند... ( ) 38 سازمانهاي يهودي و اراضي داخل فلسطين: صهيونيست ها براي غارت وبه چنگ آوردن اراضي داخل فلسطين سه سازمان مهم تاسيس كردند: پيكا (جمعيت يهودي عمران فلسطين ) با كمك هاي مالي ادموند روچيلد ( ) 1883 كارن كايمت (جمعيت سرمايه گذاران يهود ) در سال 1907 فارن هايسود در سال 1931 در گزارش جان هوب سمبسون آمده است: برنامه قطعي آژانس يهود اينست كه هرزميني به اسم صندوق شركت كارن كايمت و يا موسسه فارن هايسود ثبت مي شود، تا ابد غيرقابل انتقال باشد و كارگران آن يهودي باشند و حتي اگر كسي آنها را اجاره كند، در متن عقد اجاره شرط مي شود كه كارگر غيريهود استخدام نكند و اگر از اين قيدتخلف نمود شركت حق داردكه زمين مورد اجاره رابدون اينكه پول را به او پس بدهد، از او پس بگيرد، نتيجه اين رفتاراينست كه كارگران عرب براي هميشه از كاركردن دراين مزارع محروم با باشند، توجه به اينكه در وضع موجودزمين هاي متصرفي عربها براي كشاورزان عرب كافي نيست... ( ) 39 ادامه دارد