Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760126-17876S1

Date of Document: 1997-04-15

دو تجربه ديگر در ايجاد انگيزه بين معلمان نياز معلم; انگيزه معنوي يا محرك مادي - ( ) 2 اشاره: بخش نخست مقاله نياز معلم; انگيزه معنوي يامحرك مادي، همزمان با برپايي نخستين همايش سراسري معلمان ابتدايي كه در روزهاي آتي در تهران برگزار خواهد شد، ديروز در همين صفحه منتشر شد و طي آن، علاوه بر بيان توضيحاتي پيرامون كاركردهاي چهارگانه جذب، بهسازي، نگهداري و كاربرد مديريت منابع انساني، يك تجربه براي ايجاد انگيزه در بين معلمان ذكر شد. اكنون در بخش دوم اين مقاله، دو تجربه انگيزشي ديگر مورد بحث قرار گرفته است. تجربه دوم: كاركرد بهسازي همه ما از ميزان و اهميت سرمايه گذاري سازمانهاي معتبر براي بهسازي و آموزش نيروي انساني خبر داريم و حتي در چند سال گذشته، اطلاع يافته ايم كه در برخي كشورها، براي مدرك تحصيلي فرهيختگان دانشگاهي، تاريخ مصرف تعيين مي كنند; و لذا بديهي است در چنين موقعيتي، آموزش و بهسازي را به عنوان يكي ديگر از كاركردهاي مديريت منابع انساني، از ارزشي والا برخوردار خواهيم دانست. در سالهاي گذشته، در كنار برپايي چندمين سمينار ودوره آموزشي مهم مديريتي كه با حضور انديشمندان وبرجستگان مديريت كشورمان برگزار شده، و چندسمينار ويژه در ارتباط با مديريت وقت، مديريت آموزشي، تكنولوژي آموزشي و ارزشيابي از آموخته هاي دانش آموزان كه براي مديران و معاونان و نمايندگان معلمان مدارس منعقد شده، و چندين طرح ويژه ديگر، در زمينه بهسازي معلمان طرح ويژه اي به اجرا درآمده كه محصول نظام مشترك كاركنان يكي از مناطق است. آقاي جعفري، يكي از آموزگاران در قالب نظام پيشنهادها، پيشنهادي ارائه داده بود كه در طي يك دوره ساعته 20 كليه آزمايشهاي كتابهاي پنج پايه دوره براي معلمان آموزش داده شود و خود نيز چگونگي آموزش و سرفصلهاي آن و برنامه ريزي درسي مربوطه را پيشنهاد كرده بود. اين طرح، در شوراي مشاركت تصويب شد و به مرحله عملياتي رسيد و طي يك برنامه ريزي مشخص، و در فاصله زماني پنج ماه كليه معلمان آموزش ابتدايي منطقه در گروههاي 60 نفري و در گروه 30 جداي از هم و در خارج از نوبت موظف كاري خود به صورت عملي با آموزشهاي مربوط به كار در آزمايشگاه آشنا اين شدند حركت، فرهنگ توجه به وسايل كمك آموزشي و بهره برداري از سخت افزارها و راه اندازي آزمايشگاهها در مدارس ابتدايي را پديد آورد و آزمايش مفاهيم علمي از صفحات كتابهاي درسي به صحنه آزمايشگاههاي مدارس كشانده شد. آموزش اين 1800 نفر فقط با استفاده از پتانسيل هاي موجود انجام شد و هيچ هزينه ويژه اي براي آن مصروف نگرديد. طرح بهسازي معلمان ابتدايي در زمينه مباحث آزمايشگاهي طرح پوشش آزمايشگاهي نام گرفت و برگزاري نمايشگاههاي تكنولوژي آموزشي، راه اندازي مسابقات آزمايشگاهي بين دانش آموزان و معلمان، تجهيز آزمايشگاههاي مدارس، اختصاص دفتر ثبت وقايع آزمايشگاهي در مدارس ابتدائي، تشكيل مراكز يادگيري، ساخت بسته هاي آموزشي ( ) 2 معرفي دانش آموزان برگزيده در زمينه ساخت وسايل آزمايشگاهي و.. از نتايج اجراي اين طرح انگيزشي در زمينه مديريت منابع انساني است. تجربه سوم: كاركرد نگهداري نيرويي كه جذب سازمان شد و با بهره برداري از سياستها و برنامه هاي آموزشي مختلف، بهسازي گرديد، بايد در درون سازمان نگاه داشته شود. اگر چه هفته بزرگداشت مقام معلم، يك كاركرد نگهداري را در درون خود نهفته دارد، ولي به اعتقاد نگارنده از اثربخشي بسيار خوبي برخوردار نيست. به غير از برگزاري هفته معلم، كه در منطقه نيز به اجرا در مي آيد، اقدامات انگيزشي متعددي در زمينه نگهداري نيروهاي انساني به كار گرفته شده كه از جمله آنها مي توان به برگزاري مراسم ويژه خدمتگزاران مدارس در روز كارگر، اهداي جوايز به فرهنگياني كه فرزندان آنها در كنكور دانشگاهها حايز رتبه شده اند، اعلام موفقيت مدارس در زمينه هاي متعدد به صورت بخشنامه به كليه مدارس، طرح نظرخواهي ازمديران پيرامون ضعفها و برجستگي هاي مديران منطقه وسعي در به كار بستن ديدگاههاي مديران در مرحله اجرا، برگزاري اردوهاي زيارتي و سياحتي متعدد درموقعيتهاي مقتضي براي برخي از كادر، برگزاري مسابقات مكاتبه اي و راه تربيت (با ديدگاه دوجانبه اي بهسازي و نگهداري ) و بسياري برنامه هاي ديگر اشاره كرد. در اينجا، به سه تجربه انگيزشي در زمينه نگهداري نيروهاي انساني اشاراتي گذرا خواهيم داشت. در اين ميان اين نكته را هم نبايد فراموش كنيم كه دوتجربه از اين سه تجربه، در ضمن آن كه به قصد نگهداري نيروهاي انساني به اجرا در آمده اند، در بطن خود، هدف آموزش غيررسمي كاركنان را نيز به همراه داشته اند. خانم ارجمند، يكي از مديران منطقه طرحي را درقالب نظام مشاركت كاركنان، به شوراي مشاركت پيشنهاد دادند كه طي آن منطقه ملزم مي شد در برپائي كلاسهاي كنكور براي آمادگي فرهنگيان جهت شركت در آزمونهاي ورودي دوره هاي كارداني و كارشناسي قدمهايي بردارد. اين پيشنهاد در شوراي مشاركت بررسي شد و تصميم بر اين قرار گرفت كه مسئول آموزش ضمن خدمت منطقه، مقدمات راه اندازي و اجراي چنين دوره هايي را فراهم كند. اعتقاد خانم ارجمند و شوراي مشاركت بر اين بود كه اگر منطقه بتواند با برپائي كلاس كنكور، امكان ورود عده اي از فرهنگيان به ويژه مديران و معاونان مدارس را در دوره هاي آموزش عالي مهيا كند، قدمي بزرگ در راه نگهداري مديران و معاونين در پست مديريتي و نيز ارتقاء سطح علمي آنها برداشته است. مديري كه خود را وقف كار كرده و علت عدم ادامه تحصيل وي نيزبه همين سبب بوده است، چرا بايد از امكانات وشرايطي برخوردار نباشد كه بتواند ادامه تحصيل بدهدو براي سازمان خود فرد موفق و مفيدتري به حسابآيد. اين طرح انگيزشي به خوبي به مرحله اجرا درآمدو در سال اول از بين 130 نفر از شركت كنندگان در اين دوره آمادگي قريب 80 نفر وارد دوره هاي آموزش عالي شدند كه افتخاري براي پذيرفته شدگان اين بود طرح با نام اين خانم مدير به كليه واحدهاي آموزشي منطقه ابلاغ شد و نقش منطقه در اين ميان، تنها برنامه ريزي و سازماندهي فعاليتهاي مربوط به اين طرح بود و وي بس در حال حاضر مديريت يك دبيرستان دو نوبته هزار و يكصد نفري را عهده دار است. از ابتداي سال تحصيلي 7473 مسابقه اي با نام مسابقه مكاتبه اي فرهنگيان طراحي و به مرحله اجرا درآمده كه تا فروردين ماه 76 دوازده مسابقه از آن با موفقيت اجرا شده است. در اين مسابقه، سوالاتي به صورت مكتوب در زمينه مديريت آموزشي، روشها والگوهاي تدريس، تكنولوژي آموزشي و كاربرد وسايل كمك آموزشي طرح و از شركت كنندگان داوطلبخواسته مي شود پاسخ را به صورت مشروح به اداره ارسال كنند. تاكيد بر دريافت پاسخهايي مبتني برتجربه و عمليات اجرايي، بيش از پاسخهاي كلاسيك وعلمي محض است. هدف فرعي طرح، آموزش و بهسازي غيرمستقيم نيروهاي انساني است و علاوه همزمان برآن، با اعلام متن سوالات به مدارس، موضوع جلسات شوراي معلمان هم در حول و حوش سوالات مسابقه، انتخاب مي شود كه خود به خود بحث جنبه عمومي به خود بگيرد. هدف اصلي مسابقه، بزرگداشت نام نيروهاي انساني خوش فكر و تلاشگر است و همراه با هر مسابقه جديد، اسامي بيش از بيست نفر ازبرگزيدگان هر مسابقه همراه با اختصاص جوايز وهداياي مربوطه، به عنوان تلاشگران متفكر به مدارس معرفي مي شود و به طور قطع اميد داريم اين منابع انساني، مديران آينده و نيروهاي خلاق فرهنگي درسالهاي بعد خواهند بود. در ارديبهشت ماه 74 بعد از آنكه ده نفر از كاركنان ( 2 6 معلم مدير، يك دفتردار و يك معاون مدرسه ) به عنوان فرهنگيان نمونه انتخاب و براي شركت در مراسم تجليل از معلمان نمونه شهر تهران به اداره كل آموزش و پرورش تهران معرفي با شدند، بررسي در پرونده پرسنلي اين ده نفر، محل خدمت همسران (در صورت شاغل بودن ) و محل تحصيل فرزندان آنها بدست آمد و طي نامه هايي اداري به مديريت محل خدمت همسران فرهنگياني كه نمونه شده بودند ونيز مدرسه محل تحصيل فرزندان آنها، نمونه بودن اين ده نفر اعلام شد و از آنها درخواست شد كه به نحومقتضي، آنها هم اين موفقيت را به اين برگزيدگان وهمسران و فرزندان آنها تبريك بگويند. برخوردهامتفاوت بود و به خوبي نشان مي داد كه حاكميت روابط انساني و سيستم هاي نگهداري منابع انساني هنوز به جايگاه رفيع و واقعي خود دست پيدا نكرده است. مديريت پرسنلي يكي از كارخانجات كه شوهريكي از دبيران خانم در آنجا مشغول به كار است، ازپذيرش نامه كه درخواست طرح قضيه نمونه شدن اين خانم در محل كار شوهرش را داشت، خودداري كرد واعلام كرد اين نامه شخصي است و بايد توسط خودذي نفع آورده شود. به عكس، مديرعامل و مديريت كارگزيني يك شركت ديگر، كه همسر يكي از همكاران آن شركت به عنوان مدير نمونه انتخاب شده بود، ازنامه ارسالي استقبال شايان توجهي به عمل آوردند وخود به طور مستقل در شركت مذكور، برنامه هاي ويژه اي را به همين منظور براي تجليل از اين مديرنمونه و سپاسگزاري از فعاليتهاي وي ترتيب دادند. اين اقدام نگهداري، با استقبال خوب همكاران نمونه مواجه شد و از اينكه توجهات ويژه اي براي آنهامعمول شده است، به انحاي مختلف تشكر كردند. زيرنويس - 2 بسته هاي آموزشي مجموعه هاي آموختاري پنج بخشي هستند كه از ده سال پيش ( ) 1986 به نظامهاي آموزشي كشورهاي توسعه يافته راه يافته اند.