Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760123-17629S1

Date of Document: 1997-04-12

تنگناي مالي مراكز حبس تبهكاران رواني روسيه . واحدرسانه هاي خارجي همشهري: دولت روسيه بر اثر مشكلات مالي براي نگهداري جانيان رواني كشور با تنگنا روبه رو است. زندان تبهكاران رواني سن پترزبورگ از جمله زندانهاي مخصوص اين قبيل افراد است كه اكنون غذاي ساكنان آن تا حد بسيار كمي جيره بندي شده است. به گزارش تلويزيون بي بي سي، زندان تبهكاران رواني سن پترزبورگ جايگاه جانيان، تبهكاران جنسي و حتي آدم خواران است. اين مركز دومين زندان بزرگ مخصوص جانيان رواني در روسيه است، اما اكنون بحران مالي موجود در كشور دامنگير آن نيز شده است. مسئولان زندان ناچارند زندان را بر اساس برنامه روزانه اداره كنند. ماههاست كه حقوق روانپزشكان، نگهبانان و پزشكان زندان پرداخت نشده است. منابع مالي موجود زندان صرف برآوردن نيازهاي اوليه زندانيان مي شود. آنان از اين امر بيمناك هستند كه تبهكاران محبوس به طرز غيرقابل كنترلي به خشونت بپردازند. با اين حال، فقط براي تامين غذاي دو هفته، پول موجود است. غذاي زندانيان تا حد زيادي كاهش يافته و آنان در آستانه گرسنگي قرار گرفته اند. ماههاست صورت حساب برق و آب پرداخت نشده است و ارائه خدمات اساسي بهداشتي فقط تا يك هفته ديگر امكان پذير است. چنانچه دولت هر چه زودتر پول مورد نياز را نپردازد، زندانيان از گرسنگي خواهند راه مرد حل ديگر انتقال زندانيان به يك تيمارستان عادي است كه فرار از آن بسيار آسان خواهد بود. البته كاركنان زندان از امكان بروز شورش نگران هستند. زندانهاي افراد عادي و رواني روسيه حتي پيش از بحران مالي تازه هيچگاه به دور از تنگنا نبوده اند. اكنون سازمان ملل وضع زندانهاي روسيه را غيرانساني اعلام كرده است. به طور قانوني، دولت روسيه بايد روزانه 5 دلار صرف هر زنداني كند; اما اين رقم در واقع كمتر از يك دلار است. كارشناسان مي گويند عدم تامين غذاي زندانيان رواني به ميزان كافي آنان را بسيار خشمگين كرده است و احتمال دارد كه هر لحظه اين خشم فوران كند. بيش از نيمي از بندنشينان زندان رواني سن پترزبورگ قاتل هستند. اين زندان تا به حال 3 ميليون روبل بدهي به بار آورده در است صورت عدم اقدام سريع دولت روسيه، احتمال مي رود اين افراد يك بار ديگر روانه خيابانهاي شهرها شوند.