Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760121-17593S1

Date of Document: 1997-04-10

مديريت نوين در كلان شهر تهران نظام هدايت و كنترل ساخت و سازهاي شهري در تهران بزرگ - واپسين بخش باتوجه به ساختار اداري - تشكيلاتي - فني موجود شهرداري، عملكرد مديريت متمركز، كارائي لازم را نخواهد داشت و از اين رو، يك نظام هدايت و كنترل ساخت و ساز شهري طراحي شده و در حال راه اندازي است يكي از هدف هاي ستاد هدايت و كنترل ساخت و ساز شهري تهران بزرگ كمك به برنامه ريزي و تدوين راه بردهاي تحولات كالبدي شده است اجراي هدف هاي ستاد، هدايت و كنترل قدرت و پشتوانه سياسي را در چهارچوب نظام مديريت كشوري مي طلبد وسعت تهران در يك سده اخير به 146 برابر و جمعيت آن تا 46 برابر گذشته افزايش يافته است. اين تحولات كه خاصه در دو دهه گذشته شتابي روزافزون به خودگرفته اند مديريت شهري را بر آن داشته اند كه با پي ريزي ستاد هدايت و كنترل ساخت و ساز شهري تهران بزرگ بر كيفيت ساخت و سازها بيشتر نظارت كنند. در بخش پيشين اين گزارش با گوشه هايي از كاركرد اين ستاد آشنا شديم و اينك ادامه آن مبحث را از قلم مهندس غلامحسين پردلي دبير اجرايي ستاد مي خوانيم. - 4 آزاد كردن نيروي تخصصي شهرداري تهران از كارهاي روزمره و جاري مربوط به متقاضيان ساخت وساز از طريق واگذار كردن تدريجي امور فني صدور مجوزهاي ساختماني ( پروانه، عدم خلاف، پايان كار و... ) به بخش كارشناسي فني خصوصي و تقويت نظام مديريت شهري در جهت نظارت بر تحولات شهري تهران بزرگ، و ايفاي نقش اساسي تر در مقام مدير و متولي شهر. - 5 ايجاد يك مركز ستادي براي: الف - تجهيز و راه اندازي موسسات بخش خصوصي به عنوان بازوي فني شهرداري تهران در هدايت و كنترل ساخت و ساز شهري و راهنمايي و نظارت بر كار آنها. ب - كمك به برنامه ريزي وتدوين راهبردهاي تحولات كالبدي شهر. ج - همكاري در ايجاد بانك اطلاعات املاك و بناها با هدف اشراف شهرداري تهران بر وقايع و تحولات شهر. د - ياري رساني به ارگان هاي مختلف شهرداري در ارتقاي سطح ارايه خدمات به شهروندان. ه - آموزش مستمر شهروندان ونيروي فني شهر در جهت افزايش آگاهي آنان در ساخت و سازآگاهانه. - 6 ارتقاء تدريجي ستاد به مركز راهبردي و هدايت گري دركليه زمينه هاي تحولات وگسترش كالبدي شهر، به ترتيبي كه با بهره مندي از بانك اطلاعات شهري و نيروي تخصصي بخش خصوصي، بتوان بدون نيازبه افزايش تعداد شاغلين و كادرها نيازهاي فزاينده كلان شهر در زمينه طرحها و برنامه ها برآورده شود. اجراي اين هدفها الزامات وابزاري را مي طلبد كه اهم آنها چنين اند: - قدرت و پشتوانه سياسي درچهارچوب نظام مديريت كشوري. - امكانات مالي و اعتباري قابل تامين متناسب با نيازها. - تشكيلات و سازمان فعال، كارا و قابل انعطاف براي رفع نيازهاي در حال تغيير، گسترده و بسيار متنوع كلان شهر. - كادر كارآمد در عرصه هاي مديريت فني، مهندسي و پشتيباني. - قوانين، ضوابط و مقررات وسيع و انعطاف پذير و بهنگام. - سياست ها، طرح ها وبرنامه هاي هماهنگ درمقياس هاي كلان (مرتبط با توسعه كشوري و منطقه اي ) تاتفصيلي و اجرايي، محلي وموضعي (در حد نيازهاي محله يا برزن ). و - پشتيباني وسيع مردمي. ويژگي هاي نظام هدايت و كنترل با توجه به ساختار اداري ـتشكيلاتي ـ فني موجود عملكرد شهرداري، مديريت متمركز، كارائي لازم را نخواهد داشت و از اين رو، يك نظام هدايت و كنترل ساخت و ساز شهري طراحي شده و درحال راه اندازي است. براي تضمين كارآيي و موفقيت اين نظام در اجراي مسئوليت حساسي كه در نظارت بر تحولات ساخت و ساز اين كلان شهر و هدايت آن بر عهده خواهد داشت، ويژگي هاي زير تعريف و منظور شده است: الف ـ فعاليت نظام ستادي است: اركان اصلي ستاد كه در شهرداري تهران ايجاد شده، با گسترش شهر و افزايش نيازها متورم نخواهد شد. بلكه با بهره گيري از نيروي فني با تجربه از بخش خصوصي، صورت و تشكيلات و نقش ستادي خود را حفظ خواهد كرد. بـ فعاليت نظام پويا است: تحولات سريع كلان شهر با دستوركارها، ضوابط و روش كار ايستا و ثابت در تناقض است و مي تواند بحران آفرين شود. زيرا وضعيت و شرايط و مسايل ناشي از آن همواره در تغيير است. از اين رو، فعاليت نظام نيز متناسب با تحولات و دگرگوني ها بايد پويا باشد. اركان ستادي نظام به كمك مشاوران خود، تغييرات را بررسي و ارزيابي مي كند و راه كارهاي شايسته شرايط جديد رافراهم مي سازد. ج ـ فعاليت نظام گسترده وغيرمتمركز است: تاكنون، شهرداري تهران و مناطق بيست گانه آن به همراه تعدادي سازمان و شركت هاي وابسته، با شهروندان و تقاضاهاي روزافزون آنان روبرو بودند. ازدحام ناشي از مراجعات مكرر متقاضيان به تعداد معدودي مراجع مسئول و ذيربط و تطويل زماني امور كه رفت و آمد و سفرهاي غيرضروري را نيز موجب مي شد، در حالي كه، فعاليت ستاد در شهرداري تهران متمركز خواهد بود و شركت هاي خدمات فني و مهندسي كه در سطح تهران بزرگ پراكنده اند و نيازهاي متقاضيان را برآورده مي سازند. دـ فعاليت نظام فزاينده است: در آغاز، فعاليت نظام به صدور مجوزهاي ساختماني ( پروانه، عدم خلاف، پايان كار و.. ) و نظارت بر ساخت و ساز محدود است. امابه تدريج بر دامنه فعاليت هاي ستاددر جهت اعمال كنترل كيفي افزوده خواهد شد. فزايندگي تدريجي فعاليت نظام ضامن كيفيت مطلوب و كارآيي و نوگرايي آن است. ه ـ فعاليت نظام بر جلبمشاركت عمومي استوار است: اركان و اجزاي نظام به هيچ رو درچارچوب محدود و سنتي استخدام كادر دولتي متشكل نخواهند شد. شهروندان (حتي به صورت متقاضي ـ با آموزش و آگاهي رساني )شركت ها و، خدمات فني و گروه هاي مهندسي، طراحي و نظارت ساختماني و... زير نظر ستاد مركزي به تدريج به عرصه فعاليت هاي گسترده و فزاينده آن جلب شده و به صورتي نوين و امروزي و انعطاف پذير در هدايت و كنترل توسعه شهري مشاركت خواهند داشت. وـ فعاليت نظام خودكفا ومولد است: وجود نظام نظارت وهدايت تحولات كالبدي كلان شهرهر چند كه يك ضرورت انكارناپذير است، مجاز نيست كه مصرف كننده منابع مالي ملي باشد. به اين لحاظ نظام، به ترتيبي اقدام خواهد كرد كه بتواند دخل و خرج كند و تحميلي به خزانه دولت نباشد. راه اندازي و كاركرد نظام هدايت و كنترل ساخت و ساز شهري ماهيت نو و امروزي همان گونه نظام، كه در اهداف وويژگي هاي آن نيز مستتر است، درچارچوب تشكيلاتي و چگونگي راه اندازي و كاركرد آن نيز متبلوراست. به موجب قوانين يكي مصوب، از وظايف مهم شهرداري تهران، نظارت و كنترل ساخت و ساز شهري (در قالب صدور مجوزهاي قانوني ) است. اركان اين نظام با حداقل كادر موظف شكل گرفته و با گسترش تدريجي فعاليت، تا حد معين و تعريف شده اي رشد خواهند كرد. اركان ستادي نظام در اين حد ثابت مانده و بر تعداد نيروي انساني آن در بخش خصوصي، به فراخور نياز و تقاضا افزوده خواهد فعاليت شد نظام، در آغاز از ايجاد تحول در صدور مجوزهاي ساختماني ( پروانه، عدم خلاف و پايان كار ) آغاز مي شود و به كنترل كامل كيفي براي تبديل اين كلان شهر به يك محيط مدني آراسته و شايسته مي انجامد. نظام هدايت و كنترل ساخت وسازشهري از چهار ركن اصلي و عمده تشكيل شده است: ـ 1ستاد مركزي ـ 2ستاد حوزه اي منطقه اي ـ 3شركت هاي خدمات فني و مهندسي و گروه هاي طراحي و نظارت. ـ 1ستاد مركزي: اين ستاد اصلي ترين ركن نظام است. ديگر اركان نظام زير نظر ستاد مركزي شكل گرفته و عمل خواهند كرد، كليات فعاليت ستاد مركزي كه به تدريج بر دامنه آن افزوده مي شود عبارتند از: ـ تنظيم و تدوين برنامه هاي در حال گسترش نظام هدايت و كنترل ساخت و ساز شهري ـ نظارت بر فعاليت ستادهاي حوزه اي و منطقه اي ـ انتخاب، تشخيص صلاحيت و انعقاد قرارداد با شركت هاي خدمات فني و مهندسي ـ برقراري ارتباط با سازمان ها وارگان هاي قانوني و متولي تدوين نظام هاي فني و مهندسي ـ ايجاد و حفظ ارتباط دايم باديگر ارگان ها و سازمان هاي شهرداري تهران ـ همكاري و مشاركت در تدوين بانك اطلاعات شهري ستادهاي منطقه اي براساس سياست تمركززدايي و اعمال مديريت گسترده، ستادهاي منطقه اي در مناطق بيست گانه شهرداري تشكيل مي شود كه زير نظر ستاد مركزي، با شركت هاي خدمات فني و مهندسي ارتباط دايمي خواهند داشت و بر كميت و كيفيت ارائه خدمات توسط آنان نظارت خواهند كرد. با تكامل تدريجي فعاليت هاي نظام و گسترش بانك اطلاعات شهري و افزايش تجربه شركت هاي ياد شده، به تدريج از تراكم فعاليت روزمره ستادهاي منطقه اي كاسته مي شود و شرايط پرداختن به كيفيت محيط شهري فراهم مي شود. شركت هاي خدمات فني و مهندسي اين شركت ها به عنوان بازوي فني شهرداري تهران، ستاد مركزي و ستادهاي حوزه اي و منطقه اي در اجراي امر هدايت و كنترل ساخت و ساز شهري همكاري مي كنند و از تركيب فني و حقوقي افراد مجرب و كارآمدي كه ويژگي هاي آن به صورت اساسنامه، شرح خدمات، و مشخصات فني اين شركت ها توسط ستاد مركزي تدوين شده است، برخوردار خواهند بود. دفاتر شركت هاي خدمات فني و مهندسي در سطح تهران بزرگ پراكنده بوده و امكان دسترسي شهروندان و متقاضيان ساخت و ساز شهري به آنان به سهولت و سرعت فراهم خواهد بود. خدمات فني صدور مجوزهاي ساختماني ( پروانه، عدم خلاف، پايان كار و ... ) توسط اين شركت ها به شهروندان و متقاضيان ارائه مي شود. علاوه بر اين، نظارت بر فعاليت گروه هاي طرح و نظارت و كنترل كيفي كار آنان نيز با شركت هاي ياد شده خواهد بود. شهروندان در حال حاضر هيچ گونه ارتباط مالي با شركت هاي خدمات فني و مهندسي ندارند و هزينه خدمات اين شركت ها در چارچوب قراردادي كه با ستاد مركزي منعقد مي سازند، تامين مي شود. ضوابط تشويقي و تنبيهي معيني ضامن كيفيت مطلوب كار اين شركت هاست و ستاد مركزي (بدون واسطه يا به كمك سازمان نظام مهندسي و ديگر ارگان هاي صنفي ) بر كار آنان نظارت خواهد داشت. گروه هاي طرح و نظارت در چارچوب فعاليت هاي نظام هدايت و كنترل ساخت و ساز روال شهري، كنوني ا نتخابمهندس طراح و مهندس ناظر توسط شهروندان تغيير اساسي فعاليت نمي كند اين گروه ها، براساس ضوابط و مقررات فني كه توسط ستاد مركزي براي كنترل كيفيت تعريف و تدوين شده اند، توسط شركت هاي خدمات فني و مهندسي كنترل شده و ستاد مركزي به اتفاق ستادهاي حوزه اي منطقه اي بر امر ساخت و ساز نظارت خواهند داشت. به اين ترتيب تلاش شده است كه ( ) 1 شهروندان به حقوق خود به عنوان سرمايه گذار و بهره بردار از ساخت و ساز شهري آگاهي يابند ( ) 2 فعاليت هاي پراكنده و بي ضابطه در عرصه طراحي و اجراي بناهاي شهري به صورت قانونمند و كنترل شده اي هدايت و به تدريج زيبايي و ماندگاري محيط و سيماي شهري به نحو مطلوب تامين شود. زيبايي و كيفيت سازه ها در واپسين مرحله كار با توجه به امكانات و محدوديت ها، توجه به ارتقاء كيفيت ساخت و ساز در اولويت قرار مي گيرد و بايد زيبايي و استحكام بنا مورد توجه كامل قرار گيرد. ستاد هدايت و كنترل در مرحله نخست كار صدور مجوز و كنترل كيفي و كمي ساختمان هاي بازيربناي بالاي 2000 متر مربع يا پنج طبقه به بالا و ساختمان هاي عمومي (مانند ساختمان هاي آموزشي درماني، بهداشتي، فرهنگي تفريحي و ... ) در سطح تهران بزرگ را آغاز و بتدريج با فراهم آمدن امكانات و الزامات مورد نياز، تمامي ساخت و سازهاي تهران بزرگ زير پوشش قرار خواهد گواهي گرفت پايان كاري كه اين ساختمان ها دريافت خواهند كرد حاوي اطلاعات حقوقي و فني بنا است. اين گواهي تمامي اطلاعات و تمهيدات فني مهم ساختمان در مقابل حوادث غيرمنتظره از قبيل زلزله، آتش سوزي و غيره را از يك طرف و مشخصات طرح، مهندسان طراح و ناظر، پيمانكاران و شركت خدمات فني و مهندسي را از سوي ديگر در بردارد. كيفيت اجرايي بالا، ساخت و سازها را در برابر بروز بلاياي طبيعي ( زلزله، سيل و... ) و حوادث ناشي از بهره برداري مانند آتش سوزي حفاظت كرده و در ضمن تعميرات و نگهداري آن را براي مالكان و بهره برداران به ميزان بسيار تسهيل خواهد كرد و بر مبناي واقعيت مذكور شركت هاي بيمه نيز با اطمينان بيشتر قادر به بيمه ساختمان ها هستند.