Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760120-17450S1

Date of Document: 1997-04-09

پيشگيري به جاي تاسف چگونه با سوانح طبيعي مقابله كنيم (بخش آخر ) اشاره: در 25 اسفند مطلبي با عنوان چگونه با سوانح طبيعي مقابله كنيم به چاپ رسيد كه بخش آخر آن به دليل فشردگي كار پايان سال امكان چاپ نيافت. با عرض پوزش از خوانندگان گرامي ادامه اين مطلب را در پي مي خوانيم: در ضمن در بخش نخست اين مطلب سمت نويسنده مطلبرئيس مركز مطالعات مقابله با سوانح طبيعي ايران درج شده بودكه براساس توضيح روابط عمومي بنياد مسكن ايشان ديگر در اين پست مشغول نمي باشند. نيازهاي تحقيقاتي دهه كاهش توسط كميته اي ازانجمن تحقيقات مهندسي زلزله امريكا در به 1987سال شرح زير طبقه بندي شده است. - 1 اندازه گيري حركات شديد زمين - 2 گردآوري اطلاعات پس از زلزله تحليل و بررسي آنها - 3 سرويسهاي اطلاع رساني - 4 مقاوم سازي ساختمانهاي بتني و ديگر سازه هاي آسيبپذير - 5 گسترش تكنيكهاي غيرسازه اي براي كنترل خرابي - 6 بررسي كمكهاي مالي و بيمه - 7 مطالعات پهنه بندي لرزه اي - 8 طرح ساخت و نوسازي امكانات زيربنايي بحراني - 9 تدوين استانداردهاي طراحي مقاوم در مقابل زلزله - 10 بررسي آمادگي مشتمل بر پاسخ و پشتيباني با اجراي برنامه هاي يادشده در طول دهه كاهش متخصصان علوم زمين، مهندسان وجامعه شناسان، دانشي را پايه ريزي مي كنند تا همگان بتوانند از آن در اسكان، طراحي، ساخت و ساز، آماده سازي جامعه در هنگام وقوع زلزله و قبل از آن در پيشگيري از سانحه استفاده كنند. بررسي هاي جامعه شناسان به شناخت مشخصه هاي پاسخ اجتماعي به حوادث معطوف خواهد بود. در واقع امرفعاليت آنان بررسي واكنش عموم مردم در گستره آمادگي و پيشگيري در مقابل سوانح، با تاكيد برپاسخگويي به پرسشهاي زير خواهد بود. - 1 نحوه گسترش و تدوين دانسته هاي علمي و دسترسي به آن در ميان جامعه اجرايي - فني چگونه؟ است - 2 نحوه ارتباط علمي - فني بين عوامل تحقيقاتي واجرايي چگونه؟ است - 3 عاملهاي كنترل كننده استفاده از يافته هاي علمي؟ چيست - 4 چگونه مي توان بين محققان و دست اندركاران اجرا همكاري به وجود آورد وبه منظور تقويت آن چه بايد؟ كرد - 5 گسترش تمايل سياسي جامعه در جهت استفاده ازنيروهاي كنترل كننده براي به كارگيري و تقويت سياستهاي ايمني در مقابل زلزله چگونه ؟ است بايد اذعان داشت كه اگردانسته هاي فني به درستي فهميده نشوند، يا اينكه نامناسب باشند و يا درجهت درست هدايت نشده باشند و توسط مجريان به كار گرفته نشوند، به تنهايي نقشي در كاهش تلفات و خسارات زلزله ايجاد نخواهد كرد. آموزش مداوم در جهت انتقال اطلاعات، دانسته هاي جديد و تكنولوژي به بخش گسترده اي از محققان، مجريان و دست اندركاران ساخت و ساز هر كشور به طور مبرم مورد نياز در است مورد انتخاب برنامه هاي تحقيقاتي بايد براساس موازين زيرتصميم گيري كرد: - افزايش دانسته ها براي كاهش خسارات و بالا بردن مهارتهاي تخصصي. - پاسخ به اين پرسش كه آيا دستاوردهاي علمي اين پروژه، دانش كافي را به منظور عميق كردن درك متخصصان، مهندسان و قابليتهاي آنان در اختيار؟ مي گذارد - اشتراك مساعي: آيا يك برنامه اهداف ومنابعي را براي تكميل وتكامل برنامه هاي موجود ودر نتيجه بالا بردن ميزان تاثير و به كارگيري آنهاخواهد ؟ داشت - فعال كردن: آيا اين برنامه در جهت ارتقاء كيفي ديگربرنامه ها، نقشي ايفا ؟ مي كند - مرزهاي نوين: آيا برنامه به اطلاعاتي جديد دست خواهد؟ يافت درگستره تحقيقاتي نو به ايجاد همكاريهاي مثبت بين مراكز مختلف كه در وضعيت عادي وجود ندارند، منجر خواهد؟ شد آيا مرزهاي دانسته هاي علمي را فراتر؟ مي برد يكي از اهداف عمده همكاريهاي دهه كاهش بلاياي طبيعي اين است كه هر مركز يا متخصص بتواند، حداقل در يك برنامه مشاركت داشته باشد. واضح است كه در ساماندهي اين همكاريها مشكلاتي از قبيل داشتن انگيزه، توان سرمايه گذاري و همچنين مديريت و رهبري پروژه ها مي تواند سد راه شود. در اين صورت مي توان با تشكيل جلسه هاي هماهنگي، مشكلات را از پيش روي برداشت. تجربه ايالات متحده درسال 1989 در تشكيل جلسه هاي متعدد بين مراكز مختلف و حل اينگونه مشكلات، موفقيت در تشكيل كميته ملي كاهش بلاياي طبيعي و انجام تحقيقات گسترده در اين زمينه دال بر صحت اين مدعاست. اميد مي رود كه با انجام برنامه هاي تدوين شده دردهه كاهش بتوان به مقاصد زير نايل آمد: - پيش بيني و پيشگيري به جاي برخورد منفعلانه درمقابل سانحه. - تطبيق و هماهنگي مداوم بين تدابير كاربردي پيشگيرانه و تمهيدات آماده سازي جامعه در مقابل سانحه با زمان و پيشرفتهاي علمي، هر دو امر بايد مستقل از سانحه و مرزهاي جغرافيايي گسترش يابند. - هماهنگي كامل بين فعاليتها و تحقيقات انجام شده در مراكز تحقيقاتي وكاربردي كه هر كدام مسووليت ويژه اي را در خصوص برنامه هاي دهه كاهش از قبيل تدوين آئين نامه ها و سياستگذاريها، آموزش، پيش بيني وهشدار، مديريت بحران، امدادرساني و بازسازي برعهده دارند. - استفاده از فرصتهاي مناسب به منظور ايجاد تغيير در رفتار اجتماعي، مشتمل بر تدوين برنامه هاي گسترش شهري با نيم نگاهي به مخاطره پذيري، سياستگذاريها و بكارگيري سياستهاي ايمني و استفاده مناسب و خلاق از امكانات مالي نظير بيمه و ماليات. در خصوص همكاريهاي بين المللي - كه يكي ازاهداف ديگردهه كاهش است - بايد خاطر نشان كردكه تبادل اطلاعات وهمكاريهاي دو يا تجارب چندجانبه، ارزنده اي را براي هر طرف به دنبال خواهدداشت. هر ملتي مي تواند ازتاريخ گذشته خود بياموزد واين آموخته ها به هنگام انتقال به ملل ديگر كه مشكلات مشابهي را تجربه كرده اند، ارزش زيادي پيدا خواهد كرد. گردآوري اطلاعات سوانح تاريخي مشابه، در هر نقطه جهان مي تواند نگرشي وسيعتربه منظور مقابله با سوانح ايجاد كند. تا جايي كه هرملتي بتواند، با تكيه بر اطلاعات مشابه تاريخي، سياستگذاريهاي خويش را موثرتر و مفيدتر به عرصه عمل درآورد. دكتر بهروز گتميري