Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760118-17323S1

Date of Document: 1997-04-07

بر اساس نظام هدايت و كنترل ساخت و سازهاي شهري تهران بزرگ كلان شهر تهران در انتظار تحول بنيادي بهره گيري از مديريت متمركز براي هماهنگ كردن منابع و نيازهاي يك كلان شهر با جمعيت بيش از هفت ميليون نفر، واقع بينانه به نظر نمي رسد. ستاد هدايت و كنترل ساخت و ساز شهري تهران بزرگ كه به تازگي كار خود را آغاز كرده بر آن است كه با كاربردافزارهاي مناسب فني و اداري بر كيفيت ساخت و سازها بيفزايد. تسهيل كارهاي اداري خواستاران پروانه ساختمان و سامان بخشيدن به فعاليت هاي ساختماني درتهران بزرگ از مبرم ترين هدف هاي اين ستاد است. با تبديل شهرها به كلان شهرها، مديريت آنها با سازمان هاي متمركز دولتي و عمومي روز به روز دشوارتر شده و حتي به كاري محال تبديل شده است. بهره گيري از مديريت متمركزبراي هماهنگ كردن منابع و نيازهاي يك كلان شهر با جمعيت بيش از هفت ميليون نفرواقع بينانه به نظر نمي رسد. وسعت تهران در يك قرن گذشته از 420 هكتار به 61300 هكتار ( 146 برابر ) و جمعيت آن ازهزار 150 نفر به حدود هفت ميليون نفر ( 46 برابر ) رسيده است. اين تحولات بويژه دربيست سال گذشته شتاب بيشتري گرفته و تهران از يك شهر ميان مقياس به يك كلان شهر تبديل كرده است. در اين دوره بيست ساله سطح شهر نزديك به سه برابر و جمعيت /1 5آن برابر شده است. اين رشد كميتي - بي گمان - با خود مسائل كيفيتي حاد و پيچيده اي نيز به همراه داشته است: آلودگي هاي آب و هوايي و صوتي، ساخت و ساز بر روي گسل هاي زلزله، ترافيك سنگين و دشواري هاي رفت و آمد، كمبود شديد خودروهاي همگاني، زاغه نشيني و آلونك نشيني در سطوح درون شهري يا حاشيه اي، فقدان فضاهاي خدماتي و سبز و باز، كمبود فضاهاي مدني، و از همه مهم ترساخت و ساز با كيفيت نازل و.. از جمله مسايل جدي است كه تهران بزرگ، شهروندان ومديريت شهري همانند ديگر كلان شهرهاي كشورهاي رو به توسعه باآن روبه رو هستند. تجربه جهاني حاكي است كه در جريان اين تحولات سريع، مديريت متمركز دولتي و همگاني هرگز بدون مشاركت مردم و نيروهاي كارشناسي فني قادر به، رويارويي با اين مشكلات و رفع كمبودهاي فوق آن نخواهند بود. بر اساس اين واقعيت ها، ديگر نمي توان همانند گذشته عمل كرد و متناسب با اين تحولات و دگرگوني ها، كيفيت مديريت شهري نيز بايد متحول شود. تهران بزرگ هم مانند ديگر كلان شهرها به رويكردي نوآورانه در جهت هدايت و كنترل توسعه نيازمند است. عمران شهري فعاليت هاي عمران شهري ( احداث بزرگراه ها، شبكه هاي تاسيسات شهري، پارك ها و فضاهاي بناها سبز، و فضاهاي خدماتي و.. )از يك سو، و ساخت و سازهاي مسكوني (توسط بخش تعاوني ها خصوصي، و موسسه هاي سرمايه گذاري ) از، سوي گسترش ديگر، كالبدي تهران بزرگ راشكل تاكنون مي دهند شهرداري تهران از طريق صدور مجوز براين ساخت و سازها نظارت داشته است. بر پايه آمار پنج ساله گذشته، به طور متوسط درهر سال براي 37 هزار واحدمسكوني با كل زيربناي بالغ برده ميليون مترمربع پروانه ساختماني صادر شده است. اين حجم عظيم ساخت و ساز، كه تنهابه بناهاي مسكوني محدود بوده وساختمانهاي عمومي را شامل نمي شود، گوياي واقعيتهاي زير است: - انبوهي از سرمايه هاي ملي درمحدوده تهران بزرگ در كالبدساخت و سازهاي موجود هزينه شده است ولي به علت، نبود كنترل كيفي و فني، عمر مفيد ساختمان به كمتر از 20 سال كاهش يافته است. بديهي است اعمال كنترل فني مناسب در اين زمينه، بهره وري شايسته از سرمايه هاي عظيم را تحقق مي بخشيد و ساخت و ساز مطمئن را تضمين مي كند. - مراجعه شماري چشمگير ازشهروندان به شهرداري تهران وارگانهاي وابسته به منظورمطرح كردن تقاضا ( پروانه ساختماني، گواهي عدم خلاف وپايان كار، دريافت تاييديه هاي صنفي، ارايه مفاصاحساب نوسازي و... ) ازدحام زيادي در شهرداري هاي مناطق را موجب مي شود و به همين سبب تطويل امو را به همراه مي آورد. - درگيري نيروهاي انساني شهرداري در امور اداري روزمره كه همراه با كمبودزمان و نيروي فني كاردان است، فرايند كارا نديشمندانه ساماندهي فضايي تهران بزرگ را توسط مديريت كلان شهر دشوار مي كند. - حضور غيرفعال انبوهي ازمتخصصان امور فني و مهندسي درزمينه مشاركت در اعمال كنترل كيفي بر ساخت و ساز شهري مقابل فعاليت گسترده نيروي فاقد صلاحيت در اين زمينه لطمات جبران ناپذيري بر توسعه شايسته و بسامان تهران بزرگ واردمي سازد. - سوءاستفاده از ناآگاهي يابي اطلاعي برخي از شهروندان متقاضي ساخت و ساز در زمينه هاي فني و مهندسي توسط نيروهاي فاقد صلاحيت كه علاوه براتلاف سرمايه هاي ملي، كيفيت نازل و زشت ساخت و ساز شهري را موجب مي شود. - بروز هرج و مرج در سازمان فضايي و سيماي شهري كه نتيجه نهايي عدم اعمال نظارت وكنترل مستمر و پي گير برساختمان سازي در سطح تهران بزرگ توسط مديريت شهري و ارگان هاي وابسته است. با توجه به موارد فوق، شهرداري در تهران، پي تلاش هاي دو ساله اخير وبا اتكا به بررسي هاي قبلي براي بهره گيري از توان فني ومسئوليت پذيري مهندسان ناظر درزمينه تهيه نقشه ها و نظارت براجرا (كه بخشي از فرايندساختمان سازي است ) راه اندازي نظام، هدايت و كنترل ساخت وساز شهري را در دستور كار خودقرار داد. هدف هاهدف غايي نظام مذكور تبديل تهران بزرگ به كلان شهري در خور زندگي انسان امروز، بامشاركت مستقيم و فعال شهروندان، متخصصان و كارشناسان و شهرداري تهران است. اما باتوجه به بزرگي و گستردگي هدف هاي كار، كوتاه مدت، ميان مدت، و بلندمدت زير درراه اندازي نظام مذكور مورد نظراست: - 1 ايجاد تحول دگرگوني وبهبود در فرايند ساخت و ساز شهري از مرحله طرح تا اجرا و بهره برداري از طريق مشاركت دادن نيروي گسترده و فزاينده كارشناسان فني و مهندسي بخش خصوصي متناسب با افزايش نياز ناشي از گسترش تهران بزرگ بر اساس چرخه گسترش بيشتر - -ساخت وساز بيشتر --جلب مشاركت فزونتر. - 2 تسريع و تسهيل امور مراجعان به شهرداري (متقاضيان ساخت و ساز ) در زمينه صدور مجوزهاي لازم از پروانه ساختماني تا عدم خلاف (صحت اجرا ) و پايان كار و.. (به عنوان يكي از ابزارهاي قانوني اعمال هدايت و كنترل ) با استفاده از توان فني و بخش خصوصي. - 3 ارتقاي كيفيت ساخت و سازاز مرحله مطالعات اوليه وتهيه طرحها تا نظارت برعمليات اجرايي از طريق: الف - آگاه ساختن شهروندان ومتقاضيان به حقوق خود. ب - آموزش و تجهيز تشكل هاي كوچك متخصصان و كارشناسان بخش خصوصي در مقام گروه هاي طراح و از ناظر، يك سو، و شركت هاي ارايه دهنده خدمات فني و مهندسي، از سوي ديگر. ج - نظارت كامل و دقيق برجريان عمليات اجرايي توسط دونهاد مذكور. د - بهره گيري از توان قانوني ارگان ها و سازمان ها مانند نظام مهندسي ساختمان در زمينه كنترل كمي و كيفي كار نيروي فني و تخصصي درگير در ساخت و ساز شهري و سرانجام اعمال ضوابط تشويقي و تنبيهي. ادامه دارد