Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751226-16905S1

Date of Document: 1997-03-17

قوانين ساختماني در كشور آسمان خراشها كنترل و هدايت ساختمان سازي در هنگ كنگ (بخش واپسين ) با آن كه در استانداردهاي گذشته، ساختمان سازي بامواد قانوني خشك و بي روح تفسير مي شد، گرايش كنوني، براي نائل شدن به استانداردهاي اجرائي در عمل به سوي انعطاف پذيري بيشتر مي رود اداره كسب مجوز هنگ كنگ، پس از مشورت براي شناخت ضابطه هاي پذيرش و گزينه هاي مربوطه، امكاناتي از قبيل كدهاي يادداشت هاي عملياتي، عملياتي و ديگرامكانات راهنمايي را فراهم مي سازد هنگ كنگ، منطقه اي پويا و پرتحرك و آكنده از آسمان خراش هاو برج ها و انبوهه بي پايان ساختمان ها، منطقه اي است كه ساخت وسازهاي آن از قانون مندي هاي ويژه پي روي مي كند و هيچ سازه اي ازگوشه و كنار آن - رها مانده ازمعيارهاي سفت و سخت شهرداري ها -سر بر نمي كشد. اين رويكرد اما درپرتو همكاري هاي مردم و ارگان هاي اجرائي صورت گرفته و زمينه را بر سامان گيري حوزه هاي شهري بس هموار كرده است. در بخش هاي پيشين اين جستار، هرآنچه قائم بر قوانين و معيارهاي ساختمان سازي در هنگ كنگ بودآورديم و اينك در واپسين فصل گزارش، مقوله هايي ديگر از همين دست را رقم زده ايم. اگر جنبه اصلاح قانون مدنظر باشد، كميته فرعي ساختمان سازي كشور (BSC) و كميته مشورتي ساختمان سازي مورد مشورت و مشاوره قرارمي گيرند. BSCكميته شامل، نمايندگاني از حرفه هاي ( آرشيتكتي ) معماري، مهندسي ونقشه برداري، پيمانكاران ساختماني و توسعه دهندگان ساختماني هستند. پس از تكميل مشاوره، پيش نويس دستوركارها توسط واحد قانون گذاري براي گرفتن تصويب از اداره كسب مجوز و دبيرخانه طراحي محيط وزمين، تهيه مي شود. پس از تصويب، پيش نويس دستوركارها به تهيه كنندگان پيش نويس لوايح قانوني سپرده مي شود كه آنها پيش نويس قانون جديد را تهيه مي كنند، اصلاحات پيشنهادي براي تغيير در قوانين قديم و تصويبقوانين جديد، براي تاييد توسط دولت به مجلس فرستاده مي شود. درواقع براي هيات اجرائي مجلس فرستاده مي شود، و اگر نياز به اصلاحاتي در اصل مقررات وآئين نامه هاي قانوني باشد، پيشنهادبه مجلس قانون گذاري تقديم مي شود. با وجودي كه در استانداردهاي گذشته، با ساختمان سازي، مواد قانوني كاملا خشك و بي روح تفسير مي شد كه ممكن بود باعث محدوديت در طراحي و كاهش انعطاف پذيري در كار شود، گرايش فعلي، براي نائل شدن به استانداردهاي اجرائي در عمل، به سمت انعطاف پذيري بيشتر است. براي تسهيل اين اداره ضرورت، كسب مجوز، پس ازمشورت براي شناخت ضابطه هاي پذيرش و گزينه هاي مربوطه، امكاناتي از قبيل كدهاي عملياتي، يادداشت هاي عملياتي و ديگر امكانات راهنمائي را فراهم مي سازد. در اين سيستم، هميشه راه براي نوآوري و ابداع، باز و گسترده است. كاربردها و معافيت هامقررات و آئين نامه هاي ساختمان سازي، در همه جزيره قابل پياده سازي و اعمال است، در شبه جزيره Kowloon و Kowloon جديد، امادر حوزه ها و قلمروهاي جديد، برخي از مواد و شرايط آن قابل كاربردو اعمال نيستند، به دليل خواص ساختمان هاي جديد و آئين نامه كاربرد مقررات در ارتباط با حوزه هاي جديد شامل آنها طبق مي شود اين آئين نامه، اگر ساختمان ساخته شده از بيشترين اندازه پلان مقرر شده، بزرگ تر نباشد و از حداكثر ضوابط متناسب ساختماني، بهره نبرده باشد، همه كاري كه لازم است انجام شود، اين است كه تقاضا نامه اي براي دريافت پروانه معافيت، به مسئول و رئيس ساختمان ها و زمين ها داده شود. ساختمان هائي از اين نوع به خانه هاي معاف شده حوزه هاي جديد ( NTEH) معروفند و توسط اداره اجرائي زمين ها كنترل مي شوند. بنابر اين كنترل ساختمان ها در حوزه هاي جديد، كمي با كنترل در نواحي شهري متفاوت است. با توجه به اين ساختمان هائي خاصيت، نيز كه متعلق به دولت هستند، ساختمان هاي ارتش، يا ساختمان هائي كه توسطاداره مجوز خانه سازي كنترل مي شوند، از مقررات و آئين نامه هاي ساختمان سازي معاف هستند. بنابر اين نيازي به كسب تصويبنامه از اداره كسب مجوز ندارند اما به هرحال آنها هم تا آنجا كه عملي باشد از استانداردهاي طراحي كه در قوانين ساختمان سازي قيد شده، پيروي مي كنند و از لحاظ موارد اجرائي به اداره مقررات ساختمان سازي مراجعه مي كنند. اداره هاي دولتي و خانه هاي سازماني نيز شامل مقررات فوق مي شوند. برخي از كارهاي مشخصي را كه ربطي به ساختار ساختمان نداشته باشد، مي توان در يك ساختمان موجود، بدون نياز به تصويب قبلي اعمال كرد. به شرط اين كه انجام چنين كارهائي، هيچ يك از قوانين و آئين نامه هاي ساختمان سازي را نقض نكند. اگر پيشامدها و اتفاقات خاص مانع از ساخت يك ساختمان پيشنهاد شده كاملا مطابق با قانون و قواعد ساختمان سازي شود، يك شخص مجاز، مي تواند شرح واقعه را بنويسد و درخواست صدور معافيت يا اصلاحيه از اداره وضع قوانين و آئين نامه هاي ساختماني را كند. اداره مربوطه، هر حالت رااز زواياي مختلف خود، مورد بررسي قرار داده و معافيت يا اصلاحيه، با شرط يا بدون هيچگونه شرطي، اعطا مي شود. سوابق ساختمان هاي تكميل شده اداره تدوين مقررات ساختمان سازي، همچنين به عنوان يك نگهدارنده طرح هاو مستندات، مربوط به تمام ساختمان هاي خصوصي در كشور، عمل مي كند. تعداد پرونده هائي كه حاوي اطلاعات با ارزش هستند از سال 1946 كه اداره كسب مجوز ساختمان سازي، كار خود را يعني وظيفه كنترل ساختمان ها را از سر گرفت بالغ بر 160000 پرونده مي شود. اين پرونده ها در طراحي و ساخت ساختمان هاي موجود، مفيدند و بارها توسط مردم يا اداره هاي دولتي، به دلائل گوناگون مورد مراجعه قرار گرفته اند. طرح هاي تصويب شده ومحاسبات ساختماني و ديگرمستنداتي كه براساس آئين نامه مربوطه، ارسال شده اند، در واقع سوابق جامعه هستند. به عنوان يك اصل كلي، هر شخصي كه مصالح و دلائل قانوني داشته باشد مي تواند، اين طرح ها و اسناد را مورد بررسي قرار بدهد. اين مصالح و دلائل قانوني عبارتند از: تهيه مدركي جهت تسليم به اداره كسب مجوز توسط اشخاص مجاز، مهندسان ساختماني به ثبت رسيده تاييد شده و آكادمي تحقيقاتي و مطالعاتي خاص. سوابقي كه براي بررسي مردم آزادند، به طرح ها و اسنادموجود درون پرونده هاي غيرفعال مربوط به ساختمان هاي تكميل شده مربوط مي شوند. البته در مواردي كه حق استفاده از مدارك فقط در انحصار طراح باشد، اين پرونده ها قابل ارائه به مردم نيستند. در ژانويه 1990 اداره تدوين مقررات و آئين نامه هاي ساختماني يك سيستم ذخيره اطلاعات روي ميكروفيلم را تاسيس كرد تا تبديل همه پلان ها و طرح هاي تصويب شده و مدارك و مستندات مربوطه، به ميكروفيلم راحت و ساده شود. سپس همه اطلاعات و پرونده هاي ميكروفيلم شده در آن اداره نگهداري مي شود و دستيابي به آنها سريع تر مي شود و از فرسودگي و زوال سوابق جلوگيري مي شود. پيش بيني مي شود، زماني كه اصلاحاتي قانوني در تخفيف انحصاري بودن دستيابي به يك پرونده صورت كپي هاي پذيرفت، پلان هاي تصويب شده يا ديگر سوابق عمومي، روي ديسك هاي سخت، در اختيار مردم قرار خواهد گرفت و BOO را قادر مي سازد كه خدمات پيشرفته گسترده اي در اين زمينه براي مردم فراهم سازد. با افزايش روزافزون تعدادساختمان هاي تكميل شده در هرسال، نگهداري پرونده هاي مربوط به ساختمان هاي تكميل شده، خود تبديل به مشكلي شده است. از سال 1975 بيش از 147000 پرونده به دليل كمبود فضا در اماكن BOO به محل هاي ذخيره در اداره مديريت سوابق در نقاط مختلف، منتقل شده است. آينده هنگ كنگ شهري پويا است كه به گونه اي متراكم از جمعيت آكنده شده است، در نتيجه كنترل ساختمان سازي به صورت عاملي مهم در بهبود كيفيت زندگي مردم اين ناحيه درآمده است. براي اينكه كنترل ساختمان سازي بتواند تاثيري بيشتر بر ارائه خدمات عمومي داشته باشد، اداره كسب مجوز، مي كوشد به نيازهاي اجتماعي با توجه به برقراري امنيت و ايمني ساختمان سازي بيشتر پاسخ دهد. همچنين، سازمان كنترل ساختمان سازي بايد بيشتر بامردم در ارتباط باشد و آنهارا آموزش دهد، مزاياي اعمال قانون را به آنها گوشزد كندو به آنها كمك كند كه ساختمان هاي خود را مديريت ونگهداري كنند. برقراري انضباط شخصي و خودگرداني دربخشي از صنايع ساختمان سازي خصوصي و ميان مالكان ساختمان هاي خصوصي، به اندازه همان كنترل هاي قانوني و دولتي، اهميت دارد. با نزديك شدن به مردم قرن 21 هنگ كنگ بايد خودشان را آماده برخوردها و اصلاحات و تغييرات و مسائلي كنند كه در پيش است. مطمئناسيستم كنترل ساختمان ها، نيازبه يك بررسي و بازنگري و تنظيم دارد. براي اينكه هنگ كنگ را به جايي بهتر براي زندگي و كارمبدل سازيم، اداره تدوين مقررات و BOOآئين نامه ساختمان سازي بايد كارآئي و تاثير خود را بهبود بخشد. زمينه هاي پيشين، بازنگري مجدد خواهد شد و آنچه از قلم افتاده است، دوباره به حساب خواهد آمد.