Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751225-16839S1

Date of Document: 1997-03-16

براي حفظ چشم انداز جزاير ايران بايد طرح ملي تدوين شود قشم آب مي رود... (واپسين بخش ) سازمان ملل به هر كشور كه طرحي براي حفظ يكي از جزيره ها ارائه كند، يك ميليون و هشت صد هزار دلار كمك بلاعوض مي دهد در تمام جهان جزيره هازيستبوم هاي خاص انگاشته مي شوند. زيرا بسته بودن چشم انداز جغرافيايي موجب مي شود كه تغيير هر عامل طبيعي، به سرعت به دگرگوني بخش مهمي از چشم انداز بينجامد. البته كمتر پيش آمده است كه شرايط جغرافيايي يك جزيره همچون برخي زيستبوم هاي خاص ديگرنظير درياچه ها و آبشارها دچار تغييربحراني شود، اما ترديدي نيست كه جزيره ها نيز اغلب زيستبومي شكننده دارند و رفتار با آنها مي بايست مبتني بر مدارا و دورانديشي گفتني باشد است كه عوارضي همچون درياچه و آبشار از نظرجغرافي دانان موقت به شمار مي آيند زيراطبق نظريه سطح اساس كه بر مبناي آن درطول زمان خشكي در حال فرسايش و درياهابه دليل حجم رسوبات ورودي در حال بالاآمدن تمامي هستند، درياچه ها و آبشارهاي زمين، ديريا زود محو خواهند شد. در كشورما نيز چندين درياچه خشك شده وجود دارد و هم اكنون درياچه هاي پريشان، هامون، كم جان و...، به اعتقاد كارشناسان درحال مرگ تدريجي هستند. در گزارشي كه سال گذشته درهمشهري انتشار يافت اعلام شده بود كه آبشار زيبا و مشهور سميرم نيز روبه احتضار حفظ است چشم اندازهاي خاص يكي از مهم ترين مسئوليت ها براي حفاظت از ميراث طبيعي زمين به شمار مي آيد و به همين خاطرسازمان ملل (از طريق دو برنامه توسعه ومحيط زيست و UNDP UNEP) اعلام كرده است هر كشوري كه براي حفظ يكي از جزيره هاي مهم، طرح بلند مدت حفاظت ارائه يك كند، ميليون و هشت صدهزار دلار كمك دريافت خواهد به كرد ظاهر سازمان منطقه آزاد قشم مطالعاتي را در اين زمينه آغاز كرده است، كه البته از چند و چون اين مطالعات نتوانستيم اطلاعي به دست بياوريم. بسياري از كارشناسان تاكيد مي كنند براي هدايت سياستگزاري ها در زمينه حفاظت ازچشم اندازهاي طبيعي جزاير ايران، مي بايست تامين سازماني واحد كه به گونه اي متمركزفعاليت هاي انجام شده در اين باره راهدايت كند، مورد بررسي نهادهاي ذيربطقرار گيرد. طرح ملي براي حفاظت از قشم همچنان كه گفتيم، در حال حاضر فعاليتهائي براي تدوين طرح ملي حفاظت قشم آغاز شده و از مراحل اوليه آن طرح هشت ميلياردريالي گسترش فضاي سبز قشم است كه روزانه توسط بيش از پانصد نفر پيگيري شاغل، مي شود و در رديف طرح هاي بزرگ گسترش فضاي سبز در جهان است. با اميدبه اينكه اينگونه تلاش ها با تدوين يك طرح جامع ملي بتواند در قالب مطلوب خود قرارگرفته و به عنوان الگويي براي حفاظت ازچشم انداز ديگر جزاير ايران مورد استفاده قرار گيرد، به بخشي از ويژگي هاي چنين طرحي اشاره مي شود: ـ 1تدوين طرح بايد به گونه اي باشد كه مشاركت فعال تمامي سازمان هاي ذيربط را تضمين ترديدي كند نيست كه حفظ خاكپاره وسيعي همچون قشم نمي تواند صرفا وظيفه يك يا دو سازمان خاص كه به نحوي متولي اداره امور آن هستند قلمداد شود و لازم است هر سازمان يا نهادي كه مي تواند كاري را انجام دهد، در اين امر مهم ملي سهيم باشد. - 2 اين طرح بايد الگوهاي توسعه پايداررا براي هرگونه فعاليت هاي عمراني تدوين كرده و ضمانت اجرايي آنها را مشخص كند. به ظاهر در دراز مدت قصد جذب صنايع به جزايروجود دارد و تاكنون نيز طرح هاي متعددي در اين زمينه اجرا شده است. بديهي است كه بايد مكان يابي اين نحوه صنايع، استقرار و مسائل زيست محيطي ناشي از فعاليت آنها، همچون دفع پساب، دفع زباله ها، نوع صافي ها (فيلتريزاسيون ) مبتني بر هنجارهاي توسعه پايدار باشدـ 30 تمامي مسائل و پديده هاي موجود در يك جزيره بايد در ارتباط با يكديگر و بر مبناي نظريه چشم انداز تحليل و تبيين شود. در اين باره شاخص هاي معيني وجود دارد كه اكنون مجال پرداختن به آنهانيست، اما قابل اشاره است كه استقرار صنايع، سرمايه گذاري هاي توريستي، بهره برداري از منابع طبيعي، حفظ كشاورزي سنتي و.. اغلب در تداخل با يكديگر هستند و رعايت برخي هنجارهاي خاص مي تواند متضمن فعاليت بدون عارضه و مطلوب اين بخش ها در كنار يكديگر باشد. ـ 4جلوگيري از فرسايش خاك بايد به عنوان بنيادي ترين وظيفه سازمان هاي مجري در جزاير ايراني پيگيري شده و از اولويت خاص در اجراي كليه طرح ها برخوردار باشد. ـ 5تامين منابع آبي و گسترش فضاي سبز باتوجه به اهميت حياتي آنها در جزاير ايراني خليج فارس بايد با حمايت جدي دولت انجام شود و فعاليت هاي انجام شده در اين باره نيز تقويت شود. ـ 6بايد توجه داشت شرايط نشان مي دهدچشم انداز پستي بلندي هاي سطح زمين ( ژئومورفولوژيكي ) تمام جزاير، اغلب در حال دگرگوني است، چنانكه مي توان بسياري از عوارض موجود را موقت انگاشت. تغيير شرايط ژئومورفولوژيكي، البته اجراي برنامه هاي دراز مدت را طلب مي كند. به هر رو، ديگر بار يادآور مي شويم كه قشم پاره اي مهم از ميهن بزرگ ما است و اگر مي خواهيم كه چون جان عزيزش بداريم بايد بيشتر در انديشه روزگار كنوني آن باشيم. (توضيح: عنوان آقاي مهندس سادات، مشاورعالي سازمان منطقه آزاد قشم است كه دردو شماره نخست اين نوشتار اشتباه درج شده بود )