Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751222-16648S1

Date of Document: 1997-03-13

تا فردا خمير بي مايه و نان بي كيفيت در شهر بزرگ و پرجمعيت تهران، كيفيت نان همچنان به صورت يك مسئله عمومي خودنمايي مي كند. مردم وقتي مي گويند، دولت با تقبل هزينه هاي لازم و پرداخت يارانه، آردموردنياز نانوايي ها را تامين مي كند، چرا اين بخصوص واحدها، نانوايي هاي ماشيني، نان را با كيفيت نامطلوبتحويل مشتريان مي دهند و ضمن هدر دادن دسترنج كشاورزان وسرمايه ملي باعث افزايش دورريز و ضايعات نان شده اند. اين قبيل نان هاي نامرغوب باعث بيماري مصرف كننده به ويژه اختلالات معده مي شود. يك كارشناس آرد و نان مي گويد: بسياري از واحدهاي توليدكننده نان ماشيني خميرخام و عمل نيامده را روانه كوره پخت مي كنند و در نتيجه با كيفيت بسيار بد به مردم عرضه مي شود. متاسفانه دراين مورد كنترلي وجود ندارد. خانم م طوبا - ساكن خيابان بهار تهران مي گويد: صاحبيك نانوايي ماشيني نان ها را كه به علت عمل نيامدن خمير، با كيفيت بسيار پايين مي پزد، روي هم قرار مي دهدو در واقع مشتي خمير تحويل مشتري مي شود. نان با چنين كيفيتي قابل استفاده نيست و تبديل به ضايعات مي شود. كيفيت پايين اغلب واحدهاي نان ماشيني سبب شده كه همچنان مردم براي تهيه نان موردنياز خود به نانوايي هاي سنتي روي بياورند. به همين دليل شاهد تشكيل صف مشتريان در مقابل اين قبيل نانوايي ها بخصوص در ساعات اوليه روز مي باشيم. يك كارشناس مي گويد: هيچگونه مراقبت مبتني بر آموزش در كار نانوايي هاي ماشيني وجود ندارد. به همين علت بيشتر اين نانوايي ها خمير را عمل نيامده به كوره مي برند و هركدام براي پخت نان به دلخواه عمل مي كنند. وقت آن رسيده است كه مسئولان براي بهبود و حفظ كيفيت نان وجلوگيري از هدر رفتن سرمايه هاي ملي و جلب رضايت اقدامات مردم، موثري را به اجرا درآورند و واحدهاي نان پزي راملزم به رعايت آن كنند. البته نان هايي كه در اين تصويرمي بينيد، از نوع لواش با كيفيت است.