Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751222-16637S1

Date of Document: 1997-03-13

كشمكش ميان انسان و حيات وحش پايان ؟ مي يابد برنامه مديريت جمعيت فيل ها برخلاف بسياري ديگر ازكشورهاي آفريقايي كه درآنها نسل فيل در حال نابودي است، آفريقاي جنوبي پناهگاه هاي نسبتا امن و ايده آلي را براي ستبرپوستانش ( )فراهم 1 آورده است اما سالي يكبار صلح و آرامش اين پارك ها بر هم مي خورد; هنگامي كه چند صدفيل به منظور پيشگيري از افزايش جمعيت زياده از حد آنها، كه براي محيط زيست پارك هاخطرناك كشتار است، مي شوند. به عنوان نمونه، پارك پهناور تقريبا دو ميليون هكتاري -كروگر تنها مي تواند غذاي 7500 فيل را تامين كند بنابراين جمعيت گله هاي فيل هايي كه در آنجا زندگي مي كنند بايد به 600 راس در هر سال محدود نگاه داشته شود. و هنگامي كه تعداد فيل ها از اين حد تجاوز كند، مقامات اداره پارك هاي محلي آفريقاي جنوبي بايد خشم عمومي ناشي از يك كشتار خونين جمعيت اضافه فيل ها را به جان بخرند. اما امسال چنين براي نيست نخستين بار، كشتار سالانه فيل ها در مناطق حفاظت شده عمده آفريقاي جنوبي به حال تعليق در آمده، زيرا كه يك روش علمي (و نيز انساني تر )براي حل مشكل افزايش جمعيت فيل ها در اين مناطق وارد مراحل آزمايشي عملي گشته است: كنترل جمعيت فيل ها. بازديدكنندگان اكنون مي توانند، دربرنامه هاي گشت وگذار وتماشاي جانوران براي ديدار 36 خود ماده فيل رابگنجانند كه همه گردنبندهاي نارنجي رنگي با يك فرستنده راديويي بر گردن دارند. اين فيل ها از جمله پيشگامان نخستين برنامه كنترل جمعيت فيل هادر طبيعت هستند. حتي برخي از اين پيشگامان، به عبارتي دارو مصرف مي كنند. استروژني كه دركپسول هاي زيرپوستي با آهنگ كند رهاسازي دارو به آنهاداده مي شود - و در صورتي كه اين برنامه موفقيت آميز باشد، مي تواند به عنوان كاهشي عمده و محتملا حتي پاياني بر كشتارهاي سالانه اين جانوران به شمار آيد. و اين برنامه، آنچنان كه روبي رابينسن، سرپرست شوراي پارك هاي ملي آفريقاي جنوبي مي گويد در راستاي سياست اين شورابراي آزمودن تمامي روش هاي جانشين كشتار و براي پژوهش در راه يافتن شيوه هاي بهتر در مديريت جمعيت فيل ها قرار دارد. در اين مورد، انجمن انساندوستي ايالات متحده كه بخش پادباروري ايمني شناختي ( )را 2 از نظر مالي حمايت مي كند، بر اين باور است كه اين برنامه كه بوسيله دانشمنداني از ايالات متحده و آفريقاي جنوبي اجرا مي شود، مي تواند كليد معضل زيست - محيطي رقابتي انسان - حيات وحش در ملت هاي در حال توسعه باشد. دكتر جان دبليو. گرندي جانشين سرپرست برنامه حفاظت حيات وحش و زيستگاهها در HSUS در اين مورد مي گويد: اين طرح نويدي است براي يك راه حل انساني، براي كشمكش بين انسانها و حيات وحش در سراسر جهان. روش پادباروري كه در برنامه فيل هاي آفريقاي جنوبي بكارگرفته شده، پيش از آن درجانوران باغ وحش ها و درجمعيت هاي گوزن هاي دم سفيد واسبهاي وحشي در ايالات متحده موفقيت آميز بوده است. در اين روش از يك واكسن ساخته شده Pellueidaازپروتئين هاي Zona(يكي از دو پرده در بردارنده تخمك - م ) در خوك - PZPكه خوانده مي شود، استفاده شده كه با برانگيختن پادتن هاي بدن فيل مانع باروري تخمك هاي آزاد شده مي گردند. در نخستين فاز تخمك هاي برنامه، آزاد شده ازفيل هايي كه در كشتار سال پيش از بين رفته بودند، گردآوري شده و با پادتن هاي PZP واكنش داده شدند. نتيجه كار، آنچنانكه هنك برتشينگر، يك دانشمند دامپزشك از موسسه اوندرستپورت در دانشگاه پرتوريا قويا مي گويد، مثبت بود و نشانه اي از آن كه اين روش بايد در فيل هاي آفريقايي موثر باشد. اين واكسن اكنون بر روي فيل هاي سه باغ وحش در ايالات متحده و كانادا در دست آزمايش است وبرتشينگر مي گويد كه، دو راس از آنهاپاسخ ممتازي به اين روش داده اند. و بالاخره سال گذشته، اين روش در پارك كروگر بكارگرفته شد. تيمي از رنجرهاي با تجربه بوسيله هليكوپتر واز راه هوا تمام 41 راس ماده فيل هاي غيرآبستن رامشخص كرده و مادرهاي بابچه هاي كوچك را گردآوري نمودند، زيرا كه فيل هاتقريبا تا دو سال پس از به دنيا آوردن بچه دوباره باردار نمي شوند. پس ازبيهوش كردن جانوران بوسيله تيرهاي حاوي داروي آرامبخش، وضعيت آنها از نظر آبستن نبودن بر روي زمين نيز بررسي شد و پس از آن به 21 فيل به عنوان گروه درمان شونده واكسن تزريق شده و گردنبندهاي نارنجي داراي فرستنده راديويي به گردنشان بسته شد. در مقابل به 20 فيل ديگر يك دارونما تزريق و به گردنشان گردنبندهاي سفيد بسته شد، اين گروه شاهد بايد در مقايسه با گروه ديگر بصورت عادي توليد مثل كنند. در اين مورد به سبب دوره طولاني بارداري فيل آفريقايي كه گاه به 22 ماه مي رسد و نيز ضرورت اثبات اثربخشي واكسن، كل آزمايش هاي انجام شونده روي فيل هاي وحشي مي تواند تا پنج سال به طول انجامد. علاوه بر آن، مقامات پارك هشدار مي دهند، با سطح فعلي تكنولوژي موجود، حدود 2300 فيل بايستي براي پايستارنگاه داشتن جمعيت فيل هاي پارك ملي كروگر مورد درمان باشند. از سوي ديگر، پژوهشگران در تلاشند تا اين روش را با ساختن واكسن هاي يك نوبته و آهسته آزاد شونده، بهبود بخشند. علاوه بر آن، برخي ديگر ازدانشمندان امريكايي (كه بوسيله دكتر جاي كركپاتريك از باغ وحش مونتانا سرپرستي شده و HSUSبا همكاري مي كنند ) سرگرم، توسعه بخشيدن به يك روش تشخيص بارداري با استفاده از مدفوع برتشينگر فيل هاهستند در اين موردمي گويد: ما راه درازي پيش رو داريم، اما كاملا مطمئن هستيم كه اين روش موثرخواهد بود. اما اگر روزي جمعيت فيل ها در اثر خشكسالي و يا بيماري كاهش؟ يابدچه دراين مورد پاسخ ديگري در دست تهيه است. ميچ بوش، يك دانشمنددامپزشك از پارك ملي جانورشناسي سميتسونين براي بيش از 10 سال سرگرم كارروي روش هاي انجماد نطفه جانوران وحشي گوناگون و ازآن جمله، فيل ها بوده است. هدف نهايي اين بنياد برنامه، نهادن شبكه گسترده وجهاني از بانكهاي پژوهشي ژنوم و در بردارنده جنين اسپرم، و ديگر بافت هاي گونه هاي نادر و يا موردتهديد است. بوش در اين موردمي گويد: ما در جستجوي نوعي سياست بيمه نمودن گونه هاي نادر در برابر عواملي چون فجايع زيست محيطي، بيماري يا جنگ البته هستيم او تصديق مي كند كه، گرفتن نمونه اسپرم يك نره فيل كج خلق و زودرنج در دل دشتهاي آفريقا به هيچ وجه كار آساني نيست و همچون ديگرهمكارانش در اين برنامه، اوهم بخوبي از اندازه كاري كه در پي آن هستند، آگاه است. ترجمه: احمدرضا حائري منبع: تايم - نوامبر 1996 Paehyderms -Contraception -immuno -