Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751221-16551S1

Date of Document: 1997-03-12

حضور جدي ناشنوايان در پانتوميم . واحد رسانه هاي خارجي همشهري: ما معمولا شنوايي خود را امري مسلم فرض مي كنيم و قدر آن رانمي دانيم. به گزارش تلويزيون سي. ان ان، براي مثال، وقتي ما به سينما يا تئاتر مي رويم، و يا هنگامي كه تلويزيون تماشا مي كنيم، معمولا تفريح ما در جهان شنوايي مان صورت مي گيرد. اخيرا يك گروه بازيگر با استعداد ژاپني در هنگ كنگ ثابت كردند كه مي توان تفريح خوبي را براي همگان ارائه داد. پانتوميم (Pantomime) يابازيگري صامت عبارت است از: برقرار كردن ارتباط با افراد، بدون استفاده ازكلمات. بازيگري صامت كه خود يك هنر به شمار مي رود توسطبسياري از هنرمندان توانا در تمام جهان اجرا اما مي شود در 18 سال گذشته يك گروه ناشنوا در ژاپن روي آن تكيه كرده اند. گروه پانتوميم اوزاكا ( OPG) كه تا چندي پيش از كساني تشكيل شده بود كه ناشنوا بودند، اكنون تنها گروه پانتوميم است كه در اين كشور جزيره اي باقي مانده و به كار ادامه مي دهد. نام بنيانگذار اين گروه كه خود عضوي از آن است كوجي يوشيموتو است. وي مي گويد: انگيزه تشكيل اين گروه در پايان دهه 1970 به وجود آمد. در آن زمان وي به ديدن بازي يك يك گروه پانتوميم آلماني در اوزاكا رفت. يوشيموتو مي گويد: هنگامي كه ديدم براي ناشنوايان كشورهاي ديگر چه امكاناتي فراهم است، تصميم گرفتم نقش خود را در ژاپن ايفا كنم. وي اضافه مي كند: براي مثال فكاهي نويس در ژاپن وجود ندارد اما در كشورهاي خارج چنين شغلي وجود دارد. ما در ژاپن پانتوميم ناشنوايان راطنز ناشنوا مي ناميم. اين طنز ناشنوا بازيگري ناشنوايان براي نشان دادن زندگي شان است. آنان اين هنر را به طور فكاهي ارائه مي كنندتا حضار را بخندانند. در ژاپن اين نوع طنز رواج چنداني ندارد. در مورد ماشين ها و دستگاههايي كه به زندگي ناشنوايان كمك مي كند، بايدبگويم درست است كه فن آوري ژاپن پيشرفته است، اما درزمينه كمك به ناشنوايان و ساير معلولان فن آوري ژاپن چندان پيشرفته نيست. اما خارج از ژاپن، من ماشينهاي پيشرفته اي را كه براي ناشنوايان است، ديده ام.