Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751220-16530S1

Date of Document: 1997-03-11

نقش اداره مقررات و آئين نامه هاي ساختماني درهنگ كنگ كنترل و هدايت ساختمان سازي در هنگ كنگ ( ) 5 در هرزمان از شب و روز كه وضعيت هاي اضطراري ايجاد شوداداره مقررات و آئين نامه هاي ساختماني هنگ كنگ 24 ساعته خدمات اضطراري ويژه از طيق شبكه ارتباطي پليس ارائه مي دهد. با آنكه هرگونه سازه پردازي در هنگ كنگ از قوانين عام شهرداري ها پيروي مي كند اما دولت به تازگي اعلام كرده است برخوردجدي با ساخت وسازهاي غيرمجاز يكي از هدف هاي بنيادين نهادهاي اجرائي است. آن چه را كه در اين كشور سياست كوچك، گزينش نام نهاده اند از يك سو با فعاليت هاي غيرمجاز ساختماني و از ديگر سو با مسائل ايمني و بهداشت همگاني سروكار دارد. اين در حالي است كه بيش BOOمركزاضطراري از گذشته برخطر ناشي از فروپاشي ديوارها وسقف هاي فرسوده اماكن وگذرگاه هاي همگاني تاكيد مي كند. اما بيشترين اهميت مساله در اين است كه در هنگ كنگ هم دولت وهم مردم به رفع نارسائي هاي ساختماني مبادرت مي ورزند و اين، راه را براي رسيدن به موقعيت هاي بهنجارتر هموار مي سازد. وضعيت هاي اضطراري، بسيار و متنوع اند و ممكن است در هر زمان از شب و روز به وقوع بپيوندند. اداره مقررات و آئين نامه هاي ساختماني 24 ساعته خدمات اضطراري ويژه اي را از طريق شبكه ارتباطي پليس، در ارتباط با پاسخگويي فوري به گزارش هاي بروز خطر، يا وقوع يا احتمال وقوع ارائه مي دهد. در ساعات اداري، تلفن مربوط به حوادث اضطراري، يك راست به دفتر مسئول اداره فوق الذكر در ارتباط با ساختمان ها، متصل و برقرار است. به محض دريافت اطلاع ازپيش آمدن خطر يا وضعيت اضطراري، اين مسئول براي بازرسي و ارزيابي به سرعت درمحل حاضر مي شود و در مورد ميزان احتمال بروز خطر براي ساكنان ساختمان يا تحقيق مردم، و برآورد مي كند. در خارج از ساعات اداري، دو مسئول به صورت نوبتي، براي پاسخگويي به يك چنين تماس هاي اضطراري از طريق پليس و بوسيله بي سيم و امكانات ارتباط راديوئي، انجام خدمت مي كنند و به سرعت در محل حادثه در هر نقطه از شهر كه باشد حاضر مي شوند. اين مسئولان، محل را بازديد مي كنند و براي رفع خطر، تصميم هاي فوري در مي گيرند صورت لزوم از پيمانكار رابط Boo نيز، با توجه به حفاظت از جان و مال مردم درخواست كمك خواهند كرد. در صورتي كه ساختمان ها دچار فاجعه يا حادثه ناگهاني شده باشند، همه كاركنان حرفه اي، تكنيكي و پشتيباني مربوط به اداره مقررات و آئين نامه ساختمان سازي براي كمك رساني، تجهيز و بسيج مي شوند. در هنگام بروز توفان و گردبادهاي شديد. مركز Booاضطراري كه، با يك سيستم نوبتكاري، توسط افراد حرفه اي و تكنيكي مديريت مي شود، فعال خواهد شد. پس از وصول گزارش هايي در مورد بروز خسارت و آسيبديدگي در ساختمان هاي خصوصي در ارتباط با وجود شيبها و گودال ها، علائم تبليغاتي و چوببست ها، ديواره هاي تخته اي موقت، گذرگاههاي پوشيده در مكان هاي ساختماني و بروز ديگر خطرات، اين مسئولاني مركز، را بلافاصله براي انجام بررسي و تحقيق، به هر نقطه از شهر كه اعزام باشد، مي كند تا اقدام هاي لازم براي حفظ منافع عمومي و بازگشت سريع به حالت عادي و تامين ثبات براي تمام ساختمان هاي موجود در ناحيه، انجام گيرد. اين مركز اضطراري، به طور معمول براساس قانون علائم اخطاري و اضطراري شماره عمل 8 مي كند. اين قانون ممكن است در هنگام بروز خطرات ديگري مانند باران وتوفان سهمگين، كه باعث ريزش زمين يا طغيان رودخانه ها يا بروز سوانح مي شود، نيزبه كار رود. در سه دهه مركز گذشته، اضطراري وابسته به اداره مقررات و آئين نامه هاي ساختمان سازي، در حفاظت از جان و مال مردم، خدمات بسياري را ارائه كرده است. حتي در خارج از ساعات اداري، كاركنان و مسئولان Boo آماده مقابله با هرگونه وضعيت اضطراري، در ارتباط با ساختمان ها هستند. نمايندگان قانوني افراد مجاز يا ( Ap) شامل آرشيتكت هاي حرفه اي مجرب، مهندسان يا نقشه برداراني هستند كه در ارتباط با توسعه ساختمان ها، مجازند خدماتي را به مالكان ساختمان ها ارائه دهند. اين افراد، به عنوان افراد مناسب براي مديريت و نظارت كارهاي ساختماني، توسطاداره كسب مجوز، با اين شرط كه كارهاي طراحي شده و ساخته شده، با استانداردهاي ايمني، سلامت و طراحي تحت مقررات و آئين نامه هاي ساخت، مطابقت داشته باشد، تائيد و ثبت شده اند. افراد مجاز، مي توانند طرح هاي خود را براي تصويب به اداره كسب مجوز ارائه دهند، همچنين بايد بر كارهاي ساختماني نظارت دقيق داشته باشند تا مطمئن شوند كه كارها طبق طرح تصويب شده انجام مي شوند، و در انطباق با قوانين استاندارد كشوري يا منطبق با شرايط خاص تحميل شده، اجرا مي شوند. آنها همچنين، بايداداره كسب مجوز را از بروز هرگونه تخلف و نقض قوانين مقرر، كه در هنگام اجراي يك چنين كارهائي ديده مي شوند، آگاه سازند. مهندسان ساختماني تائيد شده (RSE) مهندسان، حرفه اي هستند كه در علوم مهندسي ساختمان، آموزش ديده اند ومجازند به عنوان مشاوران، اشخاص مجاز ( AP) از لحاظ برخورد با جنبه هاي مختلف كار، در كارهاي ساختماني، عمل كنند. آنها هم مانند اشخاص مجاز، مي توانند طرح هاي ساختماني را به اداره كسب مجوز ارائه دهند تا تصويبنامه دريافت كنند. وهمچنين بايد به همان ترتيبي كه اشخاص مجاز، نظارت مي كردند، بر كارهاي ساختماني نظارت داشته باشند. براي گرفتن تاييد به عنوان شخص مجاز يا مهندسان ساختماني تاييد شده درخواست ها و تقاضانامه ها بايد شامل گواهي و پروانه حرفه اي بودن باشد و تجربه محلي اش اثبات شده باشد و پيش از تشكيل كميته تاييد، براساس قوانين و مقررات ساختماني، دريك مذاكره حضوري شركت كند. براي تعيين هويت و شناسائي، تنها آرشيتكت هائي با گواهينامه حرفه اي درون Iفهرست مهندسان، در IIفهرست و نقشه برداران در فهرست III قرار مي گيرند. اين فهرست ها مربوط به ثبت افراد مجاز هستند. پيمانكاران تاييد شده ( RC) همانگونه، كه مشخص است، پيش از اجازه يافتن براي اجراي هر گونه كار ساختماني بر اساس آئين نامه مربوطه، بايد مورد تاييد و ثبت قرار بگيرند. آنها بايد نظارتي مداوم و پيوسته بر كارهاي ساختماني تحت كنترل خود، ارائه دهند و مسئول كامل همه عمليات اجرائي كه بر اساس مقررات وآئين نامه هاي سا ختماني، انجام مي گيرد باشند. ادامه دارد