Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751216-16267S1

Date of Document: 1997-03-07

گردشگاههاي طبيعي جاذبه هاي كم نظير جهانگردي ايران صنعت جهانگردي ايران، ثروت بزرگي كه وامانده است (بخش پاياني ) هند تنها در سال 1994 ميلادي حدود يك ميليارد و 560 ميليون دلار از محل صنعت جهانگردي درامد كسب كرد جهانگردي سالم جهانگردان از گذشته هاي دور به گسترش دانش بشري كمك شاياني كرده اند و در راه گشودن روابط صميمانه ميان اقوام و ملت ها همواره در صف مقدم قرار داشته اند. با پيدايش استعمار، غارتگران براي شناسايي ثروت ها و استعدادهاي كشورهاي تحت سلطه، ماموران و سرسپردگان خود را به عنوان سياح راهي آن كشورها كردند. اين بهره برداري سوء، هنوز هم ادامه دارد، اما، جهانگردي سالم همچنان به گسترش روابط انساني، تبادل فرهنگ ها، تحكيم صلح و همبستگي كمك مي كند. رونق جهانگردي بويژه در دهه هاي پاياني قرن بيستم، به تقويت بنيه اقتصادي بسياري از كشورهاي جهان كمك كرده است و همچنان كه در بخش نخست اين گزارش اشاره شد، كشور ما از استعدادهاي قابل توجهي براي توسعه جهانگردي برخوردار است. مكان هاي تاريخي، گردشگاههاي طبيعي، فرهنگ غني و ميهمان نوازي ما ايرانيان از جاذبه هاي مهم جهانگردي در كشور ما به شمار مي رود. مي توانيم برمبناي ارزش هاي ديني و فرهنگ ملي خود، مروج جهانگردي باشيم وامكانات تازه اي را براي تقويت بنيان هاي اقتصادي كشورمان فراهم كنيم. براي كاستن نياز كشور به درامدهاي نفتي و دستيابي به شاخص هاواهداف كارشناسان توسعه، راهكارهاي بسياري از جمله رونق و توسعه صنعت جهانگردي را توصيه مي كنند. ايران به دليل برخورداري از امكانات بسيار و در عين حال بي همتا و نادر طبيعي، تاريخي و فرهنگي مي تواند مسير توسعه را با رونق بخشيدن به صنعت جهانگردي با سرعت بيشتري طي با كند اين حال كه صنعت جهانگردي در ايران داراي مزيت هاي بسياري است، اما وجود موانع موجب ركود اين صنعت شده است. به گفته كارشناسان امروزه صنعت جهانگردي در دنيا سومين پديده اقتصادي پويا بعد از صنايع نفت و خودروسازي است و سالانه بيشتر از ميليارد 380 دلاراز اين طريق نصيب كشورهاي مختلف دنيا مي شود و يك رقابت شديد بين كشورها براي تحصيل درامد بيشتر از طريق جهانگردي وجود دارد و به اين منظور كشورهاي مستعد سرمايه گذاري هاي كلاني را براي فراهم آوردن زمينه جذب جهانگردان و ارائه خدمات شايسته انجام مي دهند. به گفته يكي از كارشناسان: صنعت جهانگردي با برخورداري از 380 ميليارد دلار درامد سالانه و ايجاد شغل غيرمستقيم براي بيش از 212 ميليون نفر به صورت جذابترين منبع درامد دولتها درامده اين است صنعت در آستانه سال 2 هزار ميلادي از چنان جايگاه و اهميتي برخوردار شده است كه بسياري افراد پيش بيني مي كنند تا سالهاي اوليه هزاره سوم ميلادي با بيش از 585 ميليارد دلار و ايجاد 280 ميليون شغل حرف اول را در اقتصاد جهان خواهد زد. اين قبيل برآوردها سبب شده است تا در سالهاي اخير، بسياري از كشورها به صنعت جهانگردي با نگاهي جدي و متفاوت بنگرند و بيشترين امكانات خود را براي رونق بخشيدن به اين صنعت و بهره مندي از عوايد سرشار آن به كار گيرند. صنعت جهانگردي اگرچه از گذشته هاي بسيار دور وجود داشته است، اما ضرورت زمان، مفاهيم تازه اي به آن داده و جهانگردي را به ابزاري كارساز در تبادل فرهنگي، كسب درامد و توسعه كشورها بدل ساخته است. دولتهاي بسياري به درامد سهل الوصول ناشي از توسعه جهانگردي چشم دوخته و در تلاشند سهم بيشتري از عايدات عظيم جهاني در اين بخش را نصيب خود سازند. به عنوان نمونه تا پايان سال 1998 ميلادي صنعت جهانگردي هند يكي از پردرآمدترين منابع ارز خارجي اين كشور خواهد شد و وزارت جهانگردي هندبرنامه ريزيهايي را براي رسيدن به اين هدف انجام داده است. درامد هند از محل صنعت جهانگردي در سال 1994 حدود يك ميليارد و 560 ميليون دلار برآورد شده و در اين مدت بيش از يك ميليون 880 هزار جهانگرد از اين كشور ديدار كردند. دولت هند به منظور گسترش صنعت جهانگردي با چند كشور يادداشتهاي تفاهمي به امضاء رسانده است. تمامي جهانگردان براي استفاده از هواپيما و قطار در هند از اولويت خاصي برخوردار هستند. رويكرد و توجه بيشتر به صنعت جهانگردي همانطور كه آمد در تمامي كشورها و ازجمله ايران به عنوان يك ضرورت انجام شده است. كارشناسان مي گويند رويكرد ايران به صنعت جهانگردي يك نياز اجتنابناپذير است. ايران به لحاظ شرايطي كه در يكي دو دهه آينده با آن مواجه خواهد شد، بايد از حالا - و به باور بسياري مي بايستي خيلي پيش از اين - دست از اتكا به درامدهاي نفتي شسته و به ديگر منابع مطمئن و درآمدزا روي آورد. جاذبه هاي جهانگردي ايران را نبايد به ميراث هاي فرهنگي و آثار و ابنيه تاريخي محدود كرد، ويژگي هاي جغرافيايي كشور ما، گوناگوني فصل ها، تنوع آبوهوايي و مناطق زيباي طبيعي، امكانات بسيار غني و مطلوبي را براي گردشگران فراهم كرده است. امروزه، بسياري از جهانگردان به قصد طبيعت گردي، بار سفرو سياحت مي بندند و از اين بابت هر سال درامدهاي ارزي قابل توجهي نصيب كشورهاي ميزبان مي شود. اين كشورها در وهله نخست امكانات كافي براي پذيرايي از گردشگران را فراهم مي كنند. ايجاد هتل ها، مهمانخانه ها و امكانات پذيرايي در گردشگاههاي طبيعي، مناطق كوهستاني، كنار جنگل ها، درياچه ها و آبشارها و حفظ اين مكان ها از آلودگي، شوق و رغبت گردشگران را براي ديدار از اين سرزمين ها برمي انگيزد. در ايران، گردشگاههاي طبيعي از قبيل پارك هاي ملي، كوهستانها، درياچه ها و جزايرو بنادر، قابليت زيادي براي پذيرايي ازگردشگران جهاني دارد. بديهي است، مي توان امكانات پذيرايي را هماهنگ با ارزش هاي فرهنگي كشورمان منطبق ساخت و نبايد، پيشاپيش، در اين مورد به داوري هاي منفي پرداخت. در كنار گردشگاههاي طبيعي، صنايع دستي وروستايي كشور ما نيز مي تواند يكي از منابع مهم درآمد ارزي در عرصه هاي جهانگردي باشد. در خيلي از مناطق ديدني ايران كه در روستاها و دامنه هاي كوهستاني يا در ساحل دريا و درياچه ها قرار دارند، مي توان، صنايع دستي و روستايي را براساس ويژگي هاي بومي و استعدادهاي هر منطقه احياء كرد و ضمن ايجاد اشتغال براي مردم اين مناطق و جلوگيري از مهاجرت روستائيان به شهرها، بر جاذبه هاي گردشگري كشور به سود اقتصاد ملي افزود. در كشورهايي كه امكانات بيشتر و بهتري براي پذيرايي از جهانگردان فراهم شده است بحث اكوتوريسم (حفظ محيطزيست و تعادل زيستي براي جذب جهانگردان ) مطرح مي باشد. جهانگردان شوق بسياري براي ديدار از مناطق و جاذبه هاي طبيعي دارند. آلودگي اين مناطق و بي توجهي به حفظ محيط زيست آنها، جاذبه هاي جهانگردي را از ميان مي برد. برخلاف پاره اي ديدگاهها كه هرگونه ملاحظه زيست محيطي در روند توسعه را مردود مي شمارند و اين بيم را دارند كه مبادا، خارجيان در اين انديشه باشند كه با جلوگيري از توسعه، در كشورهاي جهان سوم، براي خود گردشگاههاي طبيعي مصفا و خصوصي تدارك بينند، ما همگام با توسعه و برمبناي توسعه پايدار بايد در مناطقي كه جاذبه هاي طبيعي قابل توجهي براي جذب گردشگران جهاني دارند به حفظ محيطزيست بهاي لازم را بدهيم و بدانيم كه درآمدهاي ارزي صنعت جهانگردي، كمتر از ديگر بخش ها نيست. مزيت ها جهانگردي در معناي شايع و متداول آن امروزه ديگر يك صنعت مبتني بر رهيافت هاي علمي و پژوهشي از است اين نظر، صنعت جهانگردي مورد توجه بسياري از كشورهاي جهان قرار دارد. مديرعامل سازمان سياحتي و مراكز تفريحي بنياد مستضعفان و جانبازان مي گويد: جهانگردي، فعاليتي است كه به لحاظ اثراتش بر بخشهاي اجتماعي، فرهنگي، تربيتي و اقتصادي جوامع و مناسبات بين المللي براي حيات ملتها ضروري است و توسعه آن بر توسعه اجتماعي و اقتصادي كشورها موثر است. وجود و توسعه آن كاملا به وجود يك صلح پايدار بستگي دارد و خود نيز به برقراري آن كمك مي كند. جهانگردي به دليل خدمات گسترده اي كه عرضه مي كند، امكان اشتغال بيشتري را پديد مي آورد و بنابر اين عاملي براي پيشرفت اجتماعي كشورها محسوب مي شود. تنها در سال گذشته ميلادي 567 ميليون و 400 هزار نفر جهانگرد در جهان مسافرت كرده اند و از اين راه درآمدي بالغ /372 6بر ميليارد دلار عايد كشورها شده است. علاوه برآن تعداد گردش كنندگان داخلي كشورها نيز به طور چشمگيري افزايش يافته است. به گواهي آمار و ارقام جهانگردي كه اهميت آن در اقتصاد از صنايع سنگين بيشتر است، اكنون به صورت صنعتي عظيم درآمده و در سال 1994 ميلادي بازده خالص /3 4آن تريليون دلار بوده است. سفر و جهانگردي از نظر بزرگترين اشتغال زايي، صنايع جهان هستند. در 1994حدود 204 سال ميليون نفر در اين دو بخش شاغل بودند يعني يك شغل از هر 9 شغل جهان و گفته مي شود تا سال 2005 ميلادي سفر و ميليون 144جهانگردي شغل جديد پديد خواهد آورد و سهم آن در اقتصاد جهاني دوبرابر خواهد شد. به گفته كارشناسان با توجه به بستگي تنگاتنگ صنعت جهانگردي و هواپيماسازي، رشد دگرگوني هايي جهانگردي، در هواپيماهاي آينده پديد خواهدآورد. و هرچند سرعت هواپيماهاي مسافربر به احتمالي تغيير چنداني نخواهد كرد ولي ظرفيت حمل مسافر هواپيماها به بيش از 700 نفر افزايش خواهد يافت.