Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751216-16258S1

Date of Document: 1997-03-07

آيا نظام آموزشي ژاپن نيازمند دگرگوني ؟ است .واحد رسانه هاي خارجي: مقامات آموزشي ژاپن مي كوشند با بهره گيري از روشهاي تدريس خارجي متنوع، نوآوري بيشتري در كلاسها ايجاد كنند. روشهاي سنتي آموزشي ژاپن شامل يادگيري از طريق حفظ كردن و گذراندن كلاسهاي فشرده براي موفقيت در آزمون ورودي دانشگاههاست كه بسيار سخت است. برخي معتقدند اين روشها سبب بروز رفتارهاي قلدرمابانه در مدارس و خودكشي دانش آموزان شده است. به گزارش تلويزيون بي بي سي، آزمون ورودي دانشگاههاي ژاپن عرصه بروز توانايي دانش آموزان ژاپني است كه آموخته هاي خود را به معرض رقابت بگذارند، دانسته هاي آموزشي اين دانش آموزان با سالها يادگيري حفظي حاصل در مي شود آستانه آزمون كه هر سال برگزار مي شود، خانواده ها به معابد مي شتابند تا براي موفقيت فرزندانشان دعا كنند. امسال 590000 نفر در اين آزمون شركت از كردند اين تعداد فقط يك چهارم مي توانند در مراحل بعدي آزمون شركت كنند. دستاوردهاي نظام آموزشي ژاپن چشمگير بوده است، اما اكنون تفاهم همگاني گسترده در زمينه نياز به دگرگوني پديد آمده است. در حال حاضر، رقابت ميان دانش آموزان به ميان مدارس نيز سرايت كرده است. برخي مدارس با به كارگيري روشهاي آموزشي نوين، پدر و مادران را قانع كرده اند بدون تكاليف زياد نيز مي توان آموخت. توافق كلي جديد بر محور ويژگيهاي خاص هر فرد است. ولي كسي به خوبي نمي داند چگونه چنين مولفه اي را وارد معادله آموزش كرد. دو سال پيش دانش آموزي دست به خودكشي زد. مدرسه وي كوشيد تا اين مسئله را پرده پوشي اما كند معلوم شد اين بچه درمدرسه قرباني رفتارهاي قلدرمابانه و اخاذي همكلاسانش بوده است. در پي اين حادثه بود كه بسياري از مردم شروع به انديشه در مورد نظام آموزشي خود كردند. يك پدر در اين زمينه مي گويد: درس تنها چيزي نيست كه نظام آموزشي بايدبه بچه ها بياموزد. چيزهاي ديگري نيز در زندگي است كه انسان مي تواند آن را در مدرسه بياموزد. به رغم تلاشهاي وزارت آموزش و پرورش براي ايجاد دگرگوني در اين آزمون زمينه، ورودي دانشگاه همچون بختكي روي كل نظام آموزشي آويخته است. ورود به قشر نخبگان ژاپن، مستلزم گذر از اين آزمون است.