Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751213-16139S1

Date of Document: 1997-03-04

صندوق بيمه بيكاري براي ايجاد شغل وام مي دهد . سرويس شهرستانها: معاون وزير كار و امور اجتماعي گفت: از محل ذخيره صندوق بيمه بيكاري براي حمايت از فرصتهاي شغلي و ايجاداشتغال در كشور استفاده مي شود. وي اين مطلب را در سفر به مهاباد اعلام كرد و افزود: صندوق بيمه بيكاري براي ايجاد شغل به ازاي هر نفر تا سقف 10 ميليون ريال وام كم بهره پرداخت مي كند و مقرري بگيران از اين صندوق در صورتي كه خود اقدام به ايجاد اشتغال كنند مي توانند از اين وامها استفاده كنند. وي اظهار داشت: صاحبان واحدهاي توليدي در صورت تمايل به توسعه واحدهاي خود به ازاي هر شغل جديد تا سقف 10 ميليون ريال وام دريافت خواهند كرد و براي حفظ فرصتهاي شغلي موجود واحدهايي كه قصد تغيير خط توليد خود راداشته باشند صندوق بيمه بيكاري مي تواند 80 درصد دستمزد كارگران اين واحدها را تا زمان بهره برداري پرداخت كند، با اين شرط كه كارگران آن واحدها دوباره به سركار خود باز گردند.