Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751213-16121S1

Date of Document: 1997-03-04

دقت كنيد! سفر در آستانه عيد، سفرهاي برون شهري افزايش مي يابد و طبق معمول، دشواريهاي تهيه بليت (اعم از زميني و هوايي ) بيش از هرزمان ديگر خود را نشان مي دهد. در اين ميان برخي سودجويان با وجود تمهيدات و تدبيرهايي كه مسئولان حمل و نقل انديشيده اند، نه تنها بردشواريها افزوده اند، بلكه باعث شده اند بليت سفر از چرخه هاي معمولي و رسمي به بازار سياه راه يابد. گذشته از آن صدها راننده مسافربر شخصي نيز در روزهاي پاياني اسفند از نابسامانيهاي موجود استفاده مي كنند و نرخ سفررا افزايش مي دهند. اين روزها تا آغاز سفرهاي نوروزي فرصتي است تا مسئولان با نظارت بيشتر در صدور بليت سفر از شدت سودجوييهاي آزاردهنده بكاهند تا سفرهاي نوروزي مردم با تلخكامي همراه نباشد.