Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751212-16086S1

Date of Document: 1997-03-03

رئيس جمهوري درهمايش زن در قانون مدني هيچ افراط و تفريطي نسبت به شخصيت و حقوق زن در اسلام وجود ندارد . سرويس سياسي: هيچ مكتبي به اندازه اسلام عميق و واقع بينانه به حقوق زنان توجه نكرده است. آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس جمهوري در نخستين گردهمايي از سلسله همايشهاي ادواري مروري برحقوق زنان در قانون مدني ايران با اظهار اين نظر افزود: قرآن مي فرمايد كه تفاوتي بين زن و مرد وجود ندارد و حقوق زن بايد عادلانه داده شود. رئيس جمهوري همچنين خطاب به شركت كنندگان دراين همايش اظهارداشت: سعي كنيد فكر و ذهن خودتان را از پيش داوريهايي كه برخي عواطف و يا تقليدها به وجود مي آورد خالي كنيد، مسئله مهم اين است كه اين همايش و مطالعات كاملابراساس اصول بعدي، علمي و تحقيقي و باتوجه به واقعيتها و مقتضيات برگزارشود. آقاي هاشمي رفسنجاني با تاكيد بر نقش قرآن در تدوين قوانين، ازجمله حقوق مدني اظهار داشت: بر اساس عقايد ما كه خداوند، عالم مطلق به فطرت و مقتضيات انسان است، طبعا كسي مناسبتر از خدانيست كه دين ومقررات را با فطرت هماهنگ كند، آگاهي مطلق پايه و اساس اين اصل بسيارمحكم قرآني است. رئيس جمهوري افزود: مقررات اسلام مربوط به زماني است كه در هيچ نقطه دنيا چنين مقررات عادلانه اي نبود، صدها سال بعد از آن زمان تازه دراروپا بحثهاي جدي مطرح شدكه آيا اصلا زن و مرد هر دو انسان كامل آيا؟ هستند روح زن مثل روح مرد جاويدان است ؟ يانه آقاي هاشمي رفسنجاني در همين زمينه ادامه داد: در دوران اخير نهضت حقوق زنان در غرب، خدمات فراواني براي زنان انجام شده، اما چون مبنايش آگاهي ها و علم مطلق نيست، اشتباهات فراوان و خطرناكي نيز داشته اند. رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي استفاده از نظريات محققين اسلام شناس رادر اين همايش ضروري دانست و گفت: من تاكيد مي كنم كه علماي اسلام شناس بايد حتما هدايت اين بحث را برعهده بگيرند; همان طور كه حقوقدانان زبردست كه احاطه بر قوانين ما دارند هم بايد حضور داشته باشند و همچنين بايدبا استفاده از روان شناسان و جامعه شناسان به طور جامع بحث و بررسي كردكه نتيجه آن مي تواند به صورت كتاب ارزشمندي منتشر شود. رئيس جمهوري در تشريح اهميت زن در جامعه از ديدگاه اسلام، اظهارداشت: اسلام و بويژه قرآن همه ابعاد شخصيت و حقوق زن را در نظر گرفته وما هيچ افراط و تفريطي نمي بينيم. وقتي از بعد تاريخي نگاه اسلام مي كنيم، بسيار حكيمانه به نقش سرنوشت ساز بعضي از زنان در ادوار گذشته اشاره مي كند تا جايي كه به اين اندازه به مردها اشاره نشده است. آقاي هاشمي رفسنجاني بااشاره به آياتي از قرآن كه مشخصا به زنان اشاره دارد، سوره مريم، آيات مربوط به مادر، خواهر و همسر حضرت موسي، ونيز داستان حضرت سليمان و بلقيس و موضوع همسر حضرت نوح و همسر حضرت لوطرا در قرآن مطرح كرد و متذكر شد: هدف قرآن در اين آيات داستانسرايي بلكه نيست، اهداف عمده تربيتي دارد و از لحاظ حقوق اجتماعي،، خانوادگي سهم اقتصادي و همه مسائل در قرآن و اسلام تعادل بسيارجدي بين زن و مرد وجوددارد. رئيس جمهوري اظهار داشت: خوشبختانه اجتهاد اسلام،، پويا تحول پذيرو همراه با منطق است و ما معتقديم درمتن اسلام چيزي مخالف عقل نيست وهمين طور اعتقاد داريم حكم عقل هيچ گاه مخالف احكام واقعي اسلام نيست، اماتشخيص و فهم اينها كار هر كسي نيست وبايد متفكران برجسته بحث كنندو بررسي هاي بسيار وسيع و كارشناسانه داشته باشند، همه كارشناسان اسلام قبول دارند كه احكام اسلام با منطق سازگار است و ما اين را يك محور براي اجتهاد مي دانيم و قضاوتها در اين مورد نمي تواند فردي باشد. رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي افزود: قرآن مي فرمايد حقوق زنان به اندازه وظايف و تكاليفشان متعادل است و بين حقوق و تكاليف آنها نسبتي وجود دارد و اين تعبير يك اصل قطعي قرآني است كه حقوق زن از لحاظبرخورداري از سهم اجتماعي وحقوق متعادل درخانواده و جامعه بر اصول عادلانه اي استوار است.