Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751212-16080S1

Date of Document: 1997-03-03

قوانين ساختماني; ملات سازه هاي جزيره گنج كنترل و هدايت ساختمان سازي در هنگ كنگ ( ) 2 قوانين ساختمان سازي در هنگ كنگ مسئولان را ملزم مي دارند كه نسبت به رفع خطرات احتمالي از سازه هاي خطرناك اقدام شود بخش كنترل و اجراي احكام شامل تيم هاي ناحيه و واحد كارهاي با اولويت، با ساختمان سازي غيرمجاز برخورد مي كند و از كار سيستم هاي فاضلاب و تخليه ناقص و آلوده ساز محيط جلوگيري مي كند. بخش تخصص هاي ويژه، ساختمان هاي قديمي و كهنه و خطرساز را زير پوشش دارد و بازه كشي هاي معيوب و ناقص، علائم تبليغاتي خطرساز و شيبهاي نااستوار و ساختمان هاي باقي مانده بي ثبات برخورد مي كند. فرآيند ساختمان سازي در از هنگ كنگ، كريدور قانون مندي هايي مي گذردكه براي بهبود كيفيت سازه ها درنظر گرفته شده است. امروزه هنجاري ها ( استانداردهاي ) قانوني نظارت بر طراحي كه سلامت و ايمني همگاني را تضمين مي كند، بيش از هر زماني به اجرا درمي آيد. كوشش هايي كه براي كنترل بيشتر بر صنايع روبه رشدساختمان سازي در هنگ كنگ صورت مي گيرد، هماهنگ با قوانين وضع شده در مجلس اين كشور راه را بر هنجارمندكردن ساختمان سازي در اين جزيره پرتكاپو مي گشايد. همين ويژگي ها است كه هنگ كنگ را كه در گذشته ويرانه اي بيش نبود به يك ابر شهر پيشرفته و مدرن تبديل كرده است. در اين شماره از جستار بخشي حاضر، ديگر از قوانين ساختمان سازي در هنگ كنگ از نگاه مي گذرد. فرايند كنترل بر ساختمان سازي درهنگ كنگ، دربخش آئين ومقررات ساختمان سازي صورت مي گيرد. اين واحد دربرگيرنده يك دستگاه مركزي فرماندهي كل و پنج بخش عملياتي است كه به اين بخش ها در زير اشاره خواهد شد. واحد فرماندهي كل اين واحد، سياستگذاري ها را تعيين مي كند و عمليات واحد آئين و مقررات رامديريت و راهنمائي بخش مي كند مديريت واحد فرماندهي كل، در ارتباط با مديريت خود اداره و كاركنان عمل مي كند. كارهاي اجرايي مانند به ثبت رساندن افراد كار مجاز، با مهندسان ساختماني ثبت شده و پيمانكاران ثبت شده و ارزيابي سيستم هاي ساخت و مواد و مصالح ساختماني، همه اينها توسط بخش مديريت انجام مي گيرد. توسعه اين بخش در اساس، مسئول تمام مسائلي است كه مربوط مي شوند به توسعه ساختمان هاي جديد، اصلاحات يا اضافه كردن بخش هائي به ساختمان هاي موجود براي حصول از اين كه كارهاي تكميل شده مطابق با استانداردهاي ضروري سلامت و ايمني جامعه هستند. بخش كنترل و اجراي احكام اين بخش شامل دو قسمت است: واحد تيم هاي ناحيه و واحد كارهاي با اولويت. اين بخش با ساختمان سازي غيرمجاز برخورد مي كند، همچنين از كار سيستم هاي فاضلاب و تخليه ناقص و آلوده ساز محيط، جلوگيري مي كند. اين بخش همچنين به كميته هاي هماهنگي مديريت ساختمان سازي، ياري مي دهد. اين كميته تحت نظر اداره هاي اجرائي شهر و كشور، تاسيس شده و براي بالا بردن استانداردهاي ساختمان سازي، به ويژه ساختمان هائي كه چندين مالك دارند فعاليت مي كند. بخش تخصص هاي ويژه اين بخش شامل دو قسمت است: واحد ساختمان هاي خطرناك و خطرساز و واحد خدمات مشاوره اي. اين بخش در ارتباط با ساختمان هاي قديمي و كهنه و خطرساز فعاليت همچنين مي كند با زهكشي هاي معيوب و ناقص، علائم تبليغاتي خطرساز و شيبهاي نااستوار و ساختمان هاي باقي مانده بي ثبات برخورد مي كند. اين بخش، ديگر نمايندگان دولتي را از لحاظ مسائل ساختماني و موارد گريزهاي قانوني شركت ها، براي كسب شايستگي جهت صدور پروانه يا به ثبت رساندن به موجبمقررات و آئين نامه هاي گوناگوني كه نماينده ها به كار مي برند، آگاه مي سازد. اين بخش همچنين براساس مقررات قانوني نسبت به صدور پروانه مجاز، براي تاسيسات ذخيره مواد نفتي، فعاليت مي كند. بخش مهندسي ساختمان اين بخش مسئول مسائل مهندسي ساختمان است كه به كارهاي ساختمان سازي مربوطمي شوند و براي همه بخش هاي درون اداره، خدمات مشاوره اي ساختماني و معماري فراهم مي سازد. اين بخش در ارتباط با واگذاري كارهاي ساختماني و كنترل ساخت در بخش توسعه، سروكار دارد و بايد اطمينان يابد كه خطرات ساختاري از ساختمان هاي خطرناك برطرف شده است. همچنين در هنگام تقاضاي پروانه مناسب بودن تاسيسات ساختمان، ذخيره مواد نفتي، كارهاي ساختماني غيرمجاز و بستن ماليات به سيستم هاي مهندسي ساختمان و مصالح مورد استفاده براساس مقررات و آئين نامه ساختمان سازي ومقررات ساخت، اعلام نظر مي كند. بخش طرح مسائل دعاوي و قانوني اين بخش مسئول اقدامات انضباطي و تقديم ادعانامه قضائي، براساس مقررات آئين نامه ساختمان سازي است. جوابگويي به استيناف ها و فراهم آوردن نظرات كارشناسانه در مسائل دعاوي مربوط به مجوزهاي ساختمان سازي از ديگر كارهاي اين بخش است. اين بخش همچنين تحقيقات مربوط به اصلاح قوانين را مديريت مي كند. و به وضع اصلاحات در قوانين و آئين نامه هاي ساختمان سازي نظارت و سركشي مي كند. همچنين اسناد مورد نياز مربوط به گروه هاي كاري، كميته ها و هيات هاي پيشنهاددهنده براي اصلاح در قوانين كاري و مقررات ساخت را، فراهم كار مي سازد اين گروه ها وهيات ها، در اجراي روز به روز واحد مقررات و آئين نامه هاي ساختماني، تاثيرمي گذارد. واحد مقررات و آئين نامه هاي ساختماني، بوسيله رئيس واحد دولتي ارزيابي ساختمان سازي سرپرستي مي شود و مانند اول آوريل سال 1991 داراي 562 عضو كارمند شامل 234 نفر كارمند حرفه اي و 143 كارمند پشتيباني فني است. توسعه و پيشرفت ساختمان سازي جديدهر توسعه گري كه قصد بنياد گذاشتن ساختمان جديدي را دارد، بايد برپايه مقررات وآئين نامه ساختمان سازي، يك شخص مجاز را براي هماهنگ كردن كليه فعاليت هاي ساختمان سازي و يك مهندس ساختمان تاييد شده ( مجاز ) را براي انجام كارهاي مشاوره اي با شخص مجاز در مورد هر نوع مشكل مهندسي ساختمان، به كار بگمارد. شخص مجاز طرحهاي ساختمان سازي و مسيرهاي تخليه را تهيه مي كند و براي تصويب به اداره كسب مجوز ارائه مي دهد. اين طرح ها بايد مطابق استانداردهاي ايمني و سلامت طرح، مندرج در آئين نامه ساختمان سازي و قوانين مربوطه، باشند. به طور مشابه مهندس تاييد شده نيز، پلان هاي طراحي ساختاري براي نشان دادن استحكام و ثبات ساختمان مورد پيشنهاد را ارائه مي دهد. زماني كه در يك طرح، عمليات آماده سازي زمين يا تغييرشكل شيبها و پستي و بلندي ها، نيز در نظر گرفته شده باشد، طرح هاي مربوط به شكل دادن زمين و مربوط به طراحي تكنيكي زمين نيز بايدارائه شوند. اگر زمين مورد ساخت، در هر يك از دو ناحيه ثبت شده براساس تنظيم نامه شماره از 50 مقررات و آئين نامه ساختمان سازي قرار گيرد ملاحظات ايمني بيشتري بايداعمال شود. اين دو ناحيه، Levelيكي -mid در جزيره هنگ كنگ و ديگري ناحيه شمال غربي كشور يا زير لايه هاي مرمر هستند. پلان هاي مربوط به اين نواحي، بايد مجهز به مستندات بيشتري باشند كه شامل گزارش هاي تحقيقاتي و ارزيابي هاي امكان سنجي تكنيكي كار است. بخش توسعه واحد مقررات و آئين نامه هاي ساختمان سازي، سيستم متمركزي را با پردازش روي پلان هاي ساختماني اعمال به مي كند اين صورت كه نسخه هائي از پلان هاي ارائه شده، براي اداره هاي مختلف دولتي ارسال مي شود تا آنها هم با ضرورت هاي قانوني مربوط به خود، آن پلان ها را مطابقت اگر بدهند پلان ها تا حد رضايت بخش، متناسب با مقررات و آئين نامه هاي ساختمان سازي باشند، تصويب مي شوند. عمل ارائه مدارك تابع محدوديت زماني مقرر است و در زمان مقرر، مدارك ارائه شده كتبا برگشت داده مي شود. زماني كه تمام تصويبنامه ها آماده شدند، توسعه دهنده، مي تواند ساختمان سازي را آغاز كند. اما او بايد در آغاز موافقت شروع كار را به دست آورد و سپس يك پيمانكار ثبت شده (مورد تاييد ) را به كار گمارد. خود پيمانكار هم براساس قانون، مسئول است براساس همه آئين نامه ها و مقررات، وضع كار را انجام بدهد. اينها در واقع كنترل ها و محافظه كاري هاي بيشتري هستند كه منظور از آنها، به دست آوردن آخرين اطلاعات در مورد محل، و هرگونه مقررات وضع شده قانوني، پيش از شروع به كار است و بايد توسط كاركنان مناسب به اجرا گذاشته شوند و دقت شود كه در هنگام اصلاح مقررات وضع شده، در زمان هاي مختلف، روي مقررات محلي منعكس شوند. در خلال عمليات ساخت، وظيفه قانوني مربوط به شخص مجاز، مهندس ساختمان تاييد شده و پيمانكار تاييد شده و به ثبت رسيده كه روي اين كار گمارده شده اند، اين است كه اطمينان يابند كارها بدون اينكه روي ساختمان هاي مجاور يا منافع تاثير عمومي، منفي داشته باشد، بر اساس تصويبنامه و مقررات ساختمان سازي در حال انجم گرفتن است، مصالحي كه در كار طرح مورد استفاده قرار مي گيرند، بايد از لحاظ استحكام و مقاومت ثبات مورد آزمايش قرار وقتي بگيرند كار تكميل شد و به اتمام رسيد، هر سه نفر ياد شده بايد به صورت اشتراكي يك گزارش تكميل كار رابه همراه تصديق شروع، به بهره برداري فراهم آورند و براي اخذ اجازه اشغال و سكونت در ساختمان اقدام گرچه كنند اين مسئوليت مربوط به افراد حرفه اي ساختماني است كه اطمينان حاصل كنند كارهاي تكميل شده، از لحاظ ساختماني ايمني دارد و مطابق با قوانين و مقررات موجود است، اما كاركنان بخش توسعه، پيش ازاينكه مجوز سكونت در ساختمان صادر شود، بازرسي ها و چك هاي نمونه اي و موردي رادر خلال همه مراحل ساخت و يك (چك ) بازرسي نهائي را بر اساس گزارش تكميلي ارائه شده، انجام مي دهند. ادامه دارد