Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751211-15954S1

Date of Document: 1997-03-02

معرفي كتاب مثنوي معنوي براساس نسخه قونيه (مقابله با تصحيح نيكلسون ) تصحيح، مقدمه و كشف الابيات از قوام الدين خرمشاهي انتشارات ناهيد چاپ اول 1375 نسخه 4300 مثنوي معنوي مولوي اگر كتابمقدسي نباشد بي شك قدسي است، اگر وحي نباشد بي شك الهام غيبي است و اگرآسماني نباشد، نردبان آسمان است كه از مقامات تبتل /تافنا پايه پايه تا ملاقات خدا را شرح مي دهد و صيقل ارواح و دكان وحدت است. داشتن يا جستن يك طبع انتقادي درست و مطابق باسروده شاعر از مثنوي عظيم همچون ساير امهات ادبفارسي (دواوين حافظ و سعدي، شاهنامه فردوسي و.. ) آرزوي ديرينه تمامي اهل ادبو زبان فارسي بوده و اين هست آرزو در مورد برخي آثار گرانسنگ همچون شاهنامه، بسيار دور مي نمايد و جستن آن را دانشمندان ادب و فارسي شناسان بسيار رنجيده اند، اما هرچه اثري به زمان حال نزديك تر مي شود امكان يافتن متن دست نويس شاعر يا نويسنده يا حداقل متني مربوط به سالهاي حيات مولف بيشتر مي شود. مثنوي عظيم معنوي به لحاظارزشهاي ادبي و محتوايي ازآغاز پديد آمدن، آنچنان موردتوجه اهل ادب و ذوق قرارگرفت كه صدها نسخه دستنويس از روي آن تهيه شد و در اقصي نقاط جهان مورد استفاده قرارگرفت. اين امر همچنان كه باعث حفظ اين اثر گرانبها شده و مايه خوشبختي باعث است، ايجاد پاره اي اختلافها در نسخ ياد شده نيز شده كه دست يافتن به سروده شاعر را براي غيراهل فن غيرممكن وبراي دانشمندان دشوار ساخته است. از همين روي در قرن حاضر شايد بيش از يكصد طبع مختلف از مثنوي معنوي منتشر شده باشد كه البته همه آنها به لحاظ ارزشهاي علمي و از نقطه نظر تصحيح انتقادي در يك سطح نيستند. تا پيش از كشف نسخه قونيه (نسخه اساس طبع حاضر ) تصحيح، و طبع شادروان نيكلسون براساس چندين نسخه كهن (و از نيمه دفتر سوم براساس همين نسخه قونيه ) علمي ترين ومعتبرترين تصحيح مثنوي معنوي به شمار مي آمد و البته همچنان به عنوان يك تصحيح علمي - انتقادي معتبر ارج و اعتبارش محفوظ خواهد بود. نسخه قونيه، نسخه اي است كه در موزه قونيه در مجاورت مزار مولانا محفوظ است وگويا به تصادف و با خرابكردن ديواري در جنب مرقد مولانا همراه با چند نسخه خطي كهن ديگر پيدا شده و اصالت آن از هر جهت آشكار است و اكنون به عنوان كهن ترين و اصيل ترين نسخه كامل مثنوي معنوي بين مولوي شناسان شناخته شده و اخيرا در آنكارا و تهران چاپ عكسي آن منتشر شده است. تاريخ كتابت اين نسخه 677 قمري يعني 5 سال پس از درگذشت مولانا است و در چاپ حاضر اين نسخه اساس قرار گرفته و به لحاظ اهميت طبع نيكلسون، نسخه يادشده با اين طبع مقابله شده و موارد اختلاف در پاورقي ذكر شده است. كشف الابيات پايان كتابنيز به خواننده دريافتن ليست مورد نظر كمك خواهد كرد. مرجع شناسي ادبي و روش تحقيق دكتر عباس ماهيار نشر قطره چاپ اول 1375 850 2200 نسخه تومان كتاب در سه فصل، كليات، روش تحقيق و معرفي منابع و ماخذ را بررسي كرده است و تمامي كتاب در پنج بهره و چندين گفتار و بخش دستگير دانشجويان رشته هاي ادبي در زمينه منابع و روش تحقيق در متون ادبي تواند بود. مباحث كشورها و سازمانهاي بين المللي ناشر: موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه چاپ اول 1375 پيش از اين از اين مجموعه كتابهاي متعددي در معرفي اوضاع سياسي، اقتصادي و جغرافيايي كشورهاي جهان منتشرشده مجموعه بود جديدي كه به دفتر روزنامه رسيده است شامل 7 كتاب در معرفي مغولستان (تاليف علي رضا دربيگي ) تركمنستان، (تاليف حسين كريمي ) زئير (تاليف مصطفي بركت ) ليتواني، (تاليف همايون روستايي خشكبيجاري ) روسيه، سفيد (تاليف بهنام بلوريان ) تانزانيا، (تاليف رحيم اميني ) و موزامبيك (تاليف عسكر كريمي شرفشاده ) است. جغرافياي طبيعي، انساني و سياسي، اديان و مذاهب، اوضاع اجتماعي، فرهنگي و آموزشي، رسانه هاي گروهي، اوضاع حكومت، اقتصادي، سازمانهاي اداري و سياسي، روابط خارجي و روابط باجمهوري اسلامي سرفصلهاي عمومي اين مجموعه كتابها هستند. تجزيه و تحليل تصميم گيري در سياست خارجي محمدحسين خوشوقت موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه چاپ اول 1375 750 2000 نسخه تومان موضوع رساله حاضر، تئوري تصميم گيري در سياست خارجي است. سياست خارجي امروزه، نقش حياتي در ايجاد ثبات سيستم هاي سياسي ايفا مي كند. هدف از انتخاب موضوع رساله آن است كه بتوان داده هاي سياست خارجي سيستم هاي سياسي را مورد تجزيه و تحليل درست قرار داد و احيانا تا حدودي آن را پيش بيني كتاب كرد در 15 فصل با فهرست منابع تدوين شده است. بررسي مناسبات ايران و امريكاسيدعلي موجاني موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه چاپ اول 1375 510 2000 نسخه تومان كتاب در 6 فصل تاريخچه روابط سياسي ايران و امريكا اتباع اقتصاد نفت فرهنگ و سياست را در سالهاي 1851 تا 1925 ميلادي بررسي كرده است. راهنماي مراقبت از كودك هموفيل نوشته: انيداكرت ترجمه: شيرين روان بد ناشر: كانون هموفيلي ايران چاپ اول 1375 هزار 5 نسخه 100 تومان كتاب در 42 صفحه مهمترين سوالاتي را كه براي خانواده هاي داراي فرزند هموفيلي پيش مي آيد مطرح كرده و پاسخ مي دهد. ويژگي داروها كوشيار كريمي نشر نيكا چاپ اول 1375 هزار 5 جلد 480 تومان در اين كتاب از كاربرد و عوارض داروهايي كه از بيشترين معروفيت در ميان توده مردم برخوردارند و بيش از همه مورد مصرف قرار مي گيرند بحث شده است. كتاب سعي داردفرهنگ غلط استفاده از دارو را در ميان مردم تصحيح كند. مديريت منابع انساني دكتر اسفنديار سعادت سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها چاپ اول 1375 هزار 5 نسخه 600 تومان با وجود اهميت آشكار مديريت منابع انساني، هميشه ابهامات و سوءتعبيرهايي درباره ماهيت واقعي، نقش و وظيفه دقيق آن وجود داشته است. يكي از دلايل اين امر جديد بودن اين وظيفه نسبت به ساير وظايف در سازمان است. كتاب حاضر در دوازده فصل به ابعاد گوناگون و مسائل مربوط به مديريت منابع انساني مي پردازد. روانشناسي رشد ( ) 2 با نگرش به منابع اسلامي ناصر بي ريا و ديگران (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه ) ناشر: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها چاپ اول 1375 هزار 5 نسخه 1100 تومان اين كتاب از فصل 15 تا 26 دوره دو جلدي روانشناسي رشدرا در برمي گيرد. از ويژگيهاي كتاب استفاده از متون منابع جديد غربي، طرح مفاهيم و مطالب اسلامي با دقت لازم و سعي در پر كردن خلاءهاي موجود در روانشناسي جديد است. شناسنامه فضاي سبز شهري تنظيم و تدوين: سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمان اين كتابچه بنابه اهميت فضاي سبز در جوامع شهري و به منظور بهبود، شكوفايي، حفظ و گسترش آن تهيه شده است. مديريت بازاريابي تاليف و ترجمه: دكتر احمد روستا، دكتر داور ونوس و دكتر عبدالحميد ابراهيمي ناشر: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها چاپ اول 1375 هزار 5 نسخه 700 تومان كتاب در سيزده فصل به معرفي، برنامه ريزي تحقيقات، استراتژيك، رفتار مصرف كننده، تقسيم بازار، پيش بيني فروش و ساير موضوعات مربوط به بازاريابي مي پردازد.