Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751208-15867S1

Date of Document: 1997-02-27

رهبر معظم انقلاب: دين باوري و اسلامي بودن نظام، با حضور مردم هويت و روح و معنا پيدا مي كند اگر مردم از حجم بالاي كار سازندگي در كشور برخوردار شوند، تاثيرات آن به ايمان، علاقه و پيوند آنان با دولت و حضور آنان در صحنه بازمي گردد . تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح ديروز در ديدار وزير، معاونان و مسئولان عاليرتبه وزارت كشور و استانداران سراسر كشور با ايشان در سخناني از مسئله انتخابات به عنوان روح نظام اسلامي وتجلي حضور واقعي مردم نام بردند و ابراز اطمينان كردند كه هفتمين دوره انتخابات رياست جمهوري به صورتي پرشور، باشكوه ودشمن شكن برگزارخواهد شد. مقام معظم رهبري دراين ديدار، استانداران و مسئولان وزارت كشور را حاملان يكي از سنگين ترين و حساس ترين مسئوليتهاي اداره كشور دانستند و فرمودندتحركات و فعاليتهاي اساسي كشور دربخشهاي مختلف به نحوي در وزارت كشورساماندهي و خطدهي مي شود و استاندار درواقع مسئول اساسي و اول هر استان است و در زمينه پيشرفت، آباداني، سازندگي وتامين امنيت، مردم استاندار رامسئول مي دانند. بنابراين استاندار در يك استان در حكم رئيس جمهور آن استان است و دستگاههاي مختلف اداري بايد با نظر او هماهنگ شوند و استاندار بايدسياستهاي اساسي وكارهاي كلان مخصوص استان را زير نظرداشته باشد وآن راهدايت كند. حضرت آيت الله خامنه اي مسئله انتخابات رايكي از اهم كارهاي وزارت كشور توصيف كردند و فرمودند: بدون ترديد انتخابات رياست جمهوري يكي ازمهمترين كارهاست و صرفا يك ساز و كار تغيير مسئول دولت وقوه اجرايي محسوب نمي شود بلكه درواقع مسئله انتخابات براي ماروح نظام وتجلي حضورواقعي مردم است. رهبر معظم انقلاب اسلامي حضور مردم را متضمن اسلامي بودن نظام وماندگاري آن دانستندوفرمودند: مسئله دين باوري واسلامي بودن نظام با حضور مردم هويت وروح ومعنا پيدا مي كند و اگر نظام از حضور مردم منفك شود امكان ادامه حيات واقعي را از دست مي دهد. بنابراين روح نظام اسلامي مترادف باحضور مردم درهمه امور است و در اين صورت اسلام، استقلال، عزت، ماندگاري و وحدت نظام تامين خواهد شد و با حضور واقعي مردم دفاع از نظام و مرزهاي كشور درمقابل دشمن نيز امكان پذير خواهد بود. مقام معظم رهبري مسئله انتخابات را ناظر به حضور مردم خواندندو فرمودند: مردم حقيقتا بايد احساس كنند كه درحال انتخاب رئيس قوه مجريه و گرداننده امور اجرايي كشور هستند. البته بديهي و طبيعي است كه همه مردم به يك نفر راي نمي دهند و هرگروهي از مردم با سلايق، اطلاعات و آگاهيهاي خود به يكي از نامزدها راي ميدهند و او را تقويت مي كنند امادرنهايت كسي كه اكثريت آراء لازم رابدست آورد مشروعيت مردمي دارد رهبري نظام اورا تنفيذ مي كند و معتبر مي شمارد و نظام نيز او را به عنوان فرداول اجرايي كشور مي پذيرد. حضرت آيت الله خامنه اي توجه مسئولان و دست اندركاران وزارت كشور رابه ضرورت برگزاري هرچه بهتر وصحيح تر انتخابات رياست جمهوري و رعايت امانت درآن جلب كردند و فرمودند: مسئولان وزارت كشور امين نظام و مردم هستند و بايد ضمن رعايت امانت دراين انتخابات تلاش كنند كه دورترين و كوچكترين روستاهاي كشور نيز از حق اعلان نظر، راي و اراده خود دربابانتخابات رئيس جمهوري آينده محروم نمانند. رهبر معظم انقلاب اسلامي برضرورت انتقال صندوقهاي اخذ راي به دورترين نقاط كشور و سپردن آنها به دست افراد امين و مطمئن تاكيد كردند و فرمودند: بنده به عنوان كسي كه در طول سالهاي پس از پيروزي انقلاب مسئوليتهاي مختلفي داشته ام اعلام مي كنم كه تا به حال نشانه هاي قدرت حضرت حق تعالي وتاثير اراده الهي در هدايت اين نظام و مردم را به چشم خويش مشاهده كرده ام و تاييدات الهي را در همه مراحل حركت اين نظام باهمه وجود لمس كرده ام و من اطمينان دارم كه اين بار نيز يك انتخابات بسيار خوب، پرشور باشكوه و دشمن شكن خواهيم داشت و نتيجه آراء مردم نيز هرچه باشد به سود كشورو نظام تمام خواهد شد. مقام معظم رهبري دربخش ديگري از سخنانشان بكار انداختن تمامي نيروهاو عناصر فعال انساني را جهت استخراج موجوديهاي ممكن كشور ونيز تامين عدالت واحياي ارزشهاي انساني، دو ركن اساسي درتمامي سياستهاي اجرايي كشور برشمردند و فرمودند: اين دونكته بايد درهمه سياستهايي كه دركشور به اجرا در مي آيد احساس شود و اگر يكي ازآن دونكته نباشد، اولاسامان لازم دركارها بوجود نخواهد آمد وثانيا همان يك نكته نيز درست پيش نخواهد رفت. حضرت آيت الله خامنه اي به نقشه هاي شوم قدرتهاي جهاني براي كشورهاي عقبافتاده فقير، و صاحب نفت اشاره كردند و فرمودند: كساني كه گندم مورد نياز كشورها را براي افزايش قيمت آن به دريا مي ريزند، قطعا روزي كه مخازن صاحبان نفت، تهي شود، يك قطره نفت به آنها نخواهندداد، اميدواريم روزي برسد كه بتوانيم چاهها را نگهداريم و نفت رادرمخازن خود ذخيره كنيم و نگذاريم قطره اي نفت به اين شكل، دراختيارديگران قرار رهبر بگيرد معظم انقلاب اسلامي با تاكيد براهميت بازسازي كشور به معناي وسيع آن فرمودند، ما در واقع قصد داريم دراين كشور احياء موات بكنيم و معادن، فرهنگ، نيروهاي انساني، استعدادها، تجربه پذيري و مهارت پذيري انسانهارا مورد استفاده بهينه قرار دهيم و در كنار آن عدالت را تامين و ارزشهاي انساني را در سرتاسر كشور احياء كنيم. مقام معظم رهبري افزايش توليد ناخالص ملي را تنها بخشي از اهداف نظام در مسائل اجرايي برشمردند و فرمودند: مهم آن است كه ثروت ايجادشده به كجا مي رود و چه كسي از آن استفاده مي كند. آيا بودجه در بخشي كه اساسي تر و نفع آن عمومي تر است، جذب شده و يا اينكه، چه تاثيري درزمينه هاي توليد و اشتغال داشته است! البته مسلم آن است كه دولت ومجلس ما، بودجه براي امور غير لازم و مضر، اختصاص نخواهد داد، امابدون ترديد اولويتها متفاوت است و بايد ديد كه پول و تلاش، در كجا وبراي چه طبقاتي مصرف و سرمايه گذاري مي شود. حضرت آيت الله خامنه اي برخوردار شدن عامه مردم از خدمات سازندگي دولت را حائزاهميت دانستند و فرمودند: گروه اكثريت مردم، غالبا از لحاظ مالي متوسط و يا پايين تر از متوسطاند و اگر آنان از حجم بالاي كارسازندگي دركشور برخوردار شوند، تاثيرات آن به ايمان، علاقه وپيوندآنان با دولت و حضور آنان در صحنه بازمي گردد و دفاع آنان ازنظام نيزتامين خواهد رهبر شد معظم انقلاب اسلامي از مساله امنيت به عنوان يكي از مسائل بسيارمهم و اساسي وزارت كشور ياد كردند و درپايان سخنانشان ضمن تاكيد برضرورت تلاش مضاعف براي تامين امنيت مردم فرمودند: در سطوح بالاي نيروي انتظامي تلاش دلسوزانه اي در حال انجام است و تلاش كساني را كه از روي دلسوزي، علاقمندي، اخلاص و ايمان كار مي كنند، نبايد ناديده گرفت، امادر عين حال بايد نياز به كار مضاعف را بر اساس اقتضائات موجود قبول كردو اينجانب ضمن تقدير از مسئولين قبلي نيروي انتظامي، انتظار دارم كه آقاي هدايت لطفيان به عنوان يك عنصر بسيار خوب، مومن، باارزش، تجربه شده وامتحان داده، ضمن برخورداري از كمك هاي وزارت كشور و حضور آقاي بشارتي به عنوان جانشين فرماندهي كل، كارها را در نيروهاي انتظامي سامان بهتري بدهد. بر پايه همين گزارش پيش از سخنان مقام معظم رهبري، بشارتي درسخنان وزيركشور، كوتاهي از آمادگي وزارت كشور براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري دردوم خرداد ماه سال آينده خبرداد و گفت: وزارت كشوربارعايت امانت، دقيقا مفاد قانون را عمل مي كند و بي طرفي كامل خود رادرانتخابات رعايت خواهد كرد و در اين زمينه با شوراي نگهبان نيزهماهنگي لازم رابه انجام رسانده است.